Doświadczenia na zwierzętach

Skład Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt w CMKP

 • dr hab. n. med. Michał Mączewski  – Zakład Fizjologii Klinicznej,
 • dr n. med. Lidia Martyńska – Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej,
 • dr n. przyr. Grażyna Hoser – Pracownia Cytometrii Przepływowej

Zadania Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

 1. Udzielanie porad:
  • w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  • dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
  • w sprawie  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
  • w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami.
 2. opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
 3. monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek,
 4. monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,
 5. zgłaszanie Dyrekcji CMKP przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt w nim utrzymywanych i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu,
 6. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu  tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń  z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie rejestru wniosków do II Lokalnej Komisji Etycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach;
 • prowadzenie rejestrów osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za planowanie, wykonywanie, uśmiercanie, oraz do sprawowania opieki nad zwierzętami;
 • współpraca z lekarzem weterynarii zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2015. poz. 1047 z późn. zm.)

Kontakt  z lekarzem weterynarii:  monika.toborek@gmail.com

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, osoby ubiegające się do Lokalnej Komisji Etycznej o zgodę na prowadzenie badań na zwierzętach muszą być uprzednio wyznaczone przez Dyrektora CMKP (Kierownika Jednostki zarejestrowanej jako użytkownik) do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji (typ wyznaczenia). Dokument poświadczający wyznaczenie będzie wydawany na wniosek zainteresowanych.

Uwaga!
Przypominamy, że wszystkie zgody wydane przez Lokalną Komisję Etyczną ds. doświadczeń na zwierzętach przed 27 maja 2015 wygasają 1 stycznia 2018 r. Jeżeli wydana zgoda przekracza ten okres i doświadczenia jeszcze trwają to trzeba złożyć nowy pełny wniosek (uwzględniając jedynie niedokończone procedury i zwierzęta, które jeszcze nie zostały wykorzystane). Wnioski te podlegać będą ocenie retrospektywnej.

Zależność

CMKP podlega II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, pokój 1068
02-786 Warszawa
telefon 22-5935-622
lke_sggw.sggw.pl

Sekretarz Komisji
dr Monika Mikulska
telefon 502-588-205
monika_mikulska@sggw.pl

Dokumenty

Zestawienie wzorów dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (strona BIP MNiSW) oraz inne wzory dokumentów

www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-naprzeprowadzenie-doswiadczenia/

Wzory wniosków oraz lista wymaganych załączników (wnioski należy składać u Pani Izabeli Pietrowicz):

wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach

wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach

wniosek o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta

wniosek o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach

informacja o wymaganych załącznikach do składanych wniosków

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla osób odpowiedzialnych za planowanie i wykonanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta

Program szkolenia jest zgodny z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Szkolenie łączone obejmuje następujące grupy:

 1. Osoby odpowiedzialne za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie.
 2. Osoby wykonujące procedury.
 3. Osoby uśmiercające zwierzęta wykorzystywane w procedurach.

Miejsce szkolenia:

 • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-026 Warszawa, sala 103B

Termin szkolenia:

 • 2-6 lipca 2018 r

Zapisy zgłoszeń grupowych jak i osób indywidualnych proszę nadsyłać na mail szkolenia@pollasa.pl na karcie zgłoszeniowej

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:

 • Koszt szkolenia (wszystkie tematy) wynosi 200 PLN i nie jest dzielony na poszczególne części (tzn. opłata nie jest podzielna w zależności od liczby tematów, jakimi jest zainteresowany uczestnik).
 • Cena zawiera: opłatę szkoleniową oraz wydanie certyfikatu.
 • Certyfikaty zostaną przekazane lub przesłane do 30 dni od daty szkolenia.

Wpłaty na konto PolLASA:

 • Nr rachunku: 98 1940 1076 3090 8440 0002 0000
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, 02-106 Warszawa, Pawińskiego 5
 • Tytuł wpłaty (opis): imiona i nazwiska uczestnika oraz miejscem i data kursu (np. dr Jan Nowak, Warszawa, lipiec 2018)

Informacje dodatkowe: