Profesor CMKP w II Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na

stanowisko profesora CMKP

w grupie badawczo-dydaktycznej 

w II Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

z  siedzibą w Szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w art. 24 ust. 3 statutu CMKP (Dz.Urz. Ministra Zdrowia z 2018r., poz.125) oraz

– posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

– posiadać tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej,

– wykazać się odpowiednimi osiągnięciami w pracy naukowej udokumentowanymi dorobkiem publikacyjnym,

– posiadać osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych i w dydaktyce.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
  3. Kopie: dyplomu, prawa wykonywania zawodu, posiadanej specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej,  stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych.
  4. Informację o dorobku naukowym (wraz z wykazem publikacji), osiągnięciach w kształceniu kadr naukowych i w dydaktyce.
  5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741)  z dopiskiem  „KONKURS” do dnia 07 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca czerwca 2019 r.