www.dreamsart.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

UWAGA: Z dn. 28.08.2019 r. zaktualizowano „Regulamin udzielania wsparcia” – zasady rozliczania dofinansowania kosztów udziału w kursach UE, w tym Załącznik nr 2 do rozliczenia kosztów podróży.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulacjami, które dotyczą rozliczania kosztów udziału w kursach rozpoczynających się od 02.09.2019 r.

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 28.08.2019r.

Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów -obowiązuje od dn. 28.08.2019

Załącznik nr 1 nie uległ zmianie – Załacznik-nr-1.-Karta-rozliczeniowa-uczestnika-26.04.2019


Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – specjalizacje realizowane w nowym trybie modułowym:

 1. Geriatria >Wykaz kursów UE<
 2. Reumatologia >Wykaz kursów UE<
 3. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu >Wykaz kursów UE<
 4. Rehabilitacja medyczna >Wykaz kursów UE<
 5. Onkologia kliniczna >Wykaz kursów UE<
 6. Hematologia >Wykaz kursów UE<
 7. Patomorfologia >Wykaz kursów UE<
 8. Radioterapia onkologiczna >Wykaz kursów UE<
 9. Chirurgia onkologiczna >Wykaz kursów UE<
 10. Medycyna rodzinna >Wykaz kursów UE<
 11. Medycyna ratunkowa  >Wykaz kursów UE<
 12. Medycyna paliatywna  >Wykaz kursów UE<
 13. Pediatria >Wykaz kursów UE<

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 83 430 902,82 zł
Całkowita wartość projektu: 98 992 528,27 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 30.06.2023 r.


Ozdobnik graficzny: badania

Szczegółowe informacje

 • Kto może być uczestnikiem projektu - grupy docelowe

  Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

  1. onkologii klinicznej,
  2. radioterapii onkologicznej,
  3. chirurgii onkologicznej,
  4. patomorfologii,
  5. hematologii,
  6. geriatrii,
  7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  8. rehabilitacji medycznej,
  9. reumatologii,
  10. medycynie rodzinnej,
  11. medycynie ratunkowej,
  12. medycynie paliatywnej,
  13. pediatrii.

  Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie”

  Udział  w kursach UE daje możliwość:

  1. otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu w 2019 r. do kwoty równej 300 zł x liczba dni trwania kursu;
  2. skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady);
  3. otrzymania jednorazowego grantu szkoleniowego dla najlepiej realizujących kursy w projekcie.
 • Opis projektu

  Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.

  Celem głównym projektu jest:

  • objęcie wsparciem 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”,
  • z których 4972 ukończy pełen cykl kursów,
  • co w efekcie wpłynie na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

  • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
  • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
  • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
  • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
  • wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.

  Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:

  • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
  • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.

  Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do maja 2023 r., zaplanowano 2163 kursy dla 69 480 uczestników, w tym:

  • 1115 kursów dla 36 412 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
  • 1 048 kursów dla 33 068 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.
 • Warunki udziału w projekcie i kursach UE

  1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
  2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.
   1. Deklarację udziału w projekcie
   2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   3. Ankietę uczestnika
   4. Kserokopię karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen)  – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wydruku z SMK Karty specjalizacji prosimy o dołączenie oświadczenia „Oświadczam, że specjalizuję się w dziedzinie…., Kartę specjalizacji zobowiązuję się dosłać niezwłocznie jak tylko system SMK będzie umożliwiał jej wygenerowanie” + podpis i pieczątka lekarska

  Dokumenty do pobrania – rejestracja udziału w projekcie

  Rejestracja udziału w projekcie-aktualizacja-23.01.2019 (6)

  Po zarejestrowaniu się w projekcie lekarz może zgłaszać się na właściwe kursy publikowane na stronie CMKP

  Projektem objęte są wyłącznie kursy oznakowane flagą UE – lista kursów w trakcie roku jest aktualizowana.

  Warunki udziału w projekcie oraz w kursach objętych dofinansowaniem szczegółowo określono w poniżej zamieszczonym Regulaminie.

  Regulamin uczestnictwa w projekcie 05.02.2018

  Oświadczenie o nieobecności (załącznik nr 1)

  Uczestnik zobowiązany jest w przesłać do CMKP, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, informacje nt jego statusu na rynku pracy (dokument ten zawarty jest także w formularzach „Rejestracja udziału w projekcie”).

  Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja pdf.

  Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja doc. 

 • Warunki przyznania grantu szkoleniowego

   

  Uwaga – zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem

   Uczestnicy projektu najlepiej realizujący program specjalizacji mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy, którego wysokość w 2019 r. wynosi 2 081,00 zł 

  1. Uczestnicy projektu mogą jednorazowo otrzymać Grant za udział w Formie doskonalenia specjalizacyjnego, tj. konferencji krajowej lub zagranicznej, wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne.
  2. Uczestnicy dodatkowych Form doskonalenia specjalizacyjnego mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów:
   • opłaty konferencyjnej;
   • podróży na konferencję, staż, kurs doskonalący;
   • noclegu podczas konferencji, stażu, kursu doskonalącego.
  3. Dofinansowaniem zostanie objęta grupa ok. 10% lekarzy z każdej dziedziny, którzy w danym naborze specjalizacyjnym najwcześniej ukończyli w ramach projektu odpowiednio:
   • 25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego w przypadku realizacji specjalizacji dwumodułowej (hematologia, geriatria, reumatologia, onkologia kliniczna, patomorfologia, chirurgia onkologiczna, pediatria, medycyna paliatywna) po zrealizowaniu modułu podstawowego;
   • 50% kursów specjalizacyjnych w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej (medycyna rodzinna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, radioterapia onkologiczna, medycyna ratunkowa);
   • 50% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego, w przypadku realizacji specjalizacji przez lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
  4. Granty będą przyznawane do wysokości maksymalnie do 2 000 zł w 2017 r., 2040 zł w 2018 r.
  5. Aby otrzymać grant należy złożyć do CMKP „Wniosek o przyznanie grantu” – wnioski będzie można składać dwa razy w roku od 1 do 30 maja oraz od 1 do 30 listopada każdego roku przez cały okres realizacji projektu (z tym, że ostatni nabór odbędzie się od 1 do 30 listopada 2022 r.)
  6. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant, zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 30 dni od zamknięcia naboru.
  7. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant dokonuje rozliczenia po zakończeniu wskazanej formy doskonalenia specjalizacyjnego i przedstawieniu dokumentów potwierdzających jego zrealizowanie (zaświadczenia, oświadczenia realizatora/jednostki szkolącej, itp.) oraz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu).
  8. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant w naborze „wiosennym”, zobowiązany jest odbyć i złożyć rozliczenie udziału w zatwierdzonej Formie doskonalenia specjalizacyjnego najpóźniej do końca danego roku kalendarzowego. Uczestnikowi z naboru „jesiennego”, termin upływa z dniem 31 maja roku następnego.
  9. W przypadku nie złożenia rozliczenia Grantu w wyznaczonym przedziale czasowym decyzja o przyznanym dofinansowaniu traci ważność.

  Regulamin z dn. 12.02.2019 r.– obowiązuje od dn. 12.02.2019 r.

  Zał.1 – Wniosek o Grant

  Zał.2 – Karta rozliczeniowa grantu

  Załącznik nr 3 – Wniosek o zwrot kosztów przejazdów 08.11.2018

 • Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursów

  1. Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie. Regulamin może ulec aktualizacji – przed udziałem w każdym kursie prosimy sprawdzić czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa uczestnika kursu” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Uczestnik zobowiązany jest wysłać dokumenty rozliczeniowe po zrealizowaniu każdego kursu w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
  4. Dofinansowanie w 2019 r. wynosi 300 zł/dzień kursu – maksymalna łączna kwota dofinansowania  wyliczana jest poprzez pomnożenie:
  • liczby dni faktycznego udziału w zajęciach dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć) na kursie
  • przez dzienną stawkę dofinansowania

  Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 28.08.2019r.

  Załącznik nr 1 – Karta-rozliczeniowa-uczestnika-26.04.2019

  Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów -obowiązuje od dn. 28.08.2019

   

  Archiwalna wersja dokumentów:

  Regulamin obowiązujący do kursów zrealizowanych do dn. 27.08.2019 r.

  Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 06.11.2018 r.

  Załącznik nr 2 obowiązujący do kursów zrealizowanych do dn. 27.08.2019 r.

  Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów 06.11.2018

 • Zbiór dokumentów dla lekarzy - regulaminy, wzory dokumentów, etc.

 • Dokumenty do pobrania dla realizatorów kursów UE

 • Dane kontaktowe

  Informacje nt rejestracji udziału w projekcie/ aktualizacja danych osobowych (nazwisko, adres, etc.)

   Paulina Niedzielska
  telefon: 22-5693-802
  e-mail: paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat dofinansowania kosztów udziału w kursach  

   Jolanta Kuzmowicz – kursy: medycyna rodzinna, patomorfologia
  telefon: 22-5693-806
  e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

   Marta Ambrozik – kursy: onkologia kliniczna, hematologia
  telefon: 22-5693-752
  e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

   Wiesława Bryguła – kursy: medycyna ratunkowa, pediatria, medycyna paliatywna
  telefon: 22-5693-862
  e-mail: wieslawa.brygula@cmkp.edu.pl

   Anna Mieczkowska – kursy: rehabilitacja medyczna, geriatria, reumatologia, radioterapia onkologiczna

  telefon: 22-5601-066

  e-mail: anna.mieczkowska@cmkp.edu.pl

   Lidia Trzaskoma – kursy: ortopedia, chirurgia onkologiczna

  telefon: 22-5693-840

  e-mail: lidia.trzaskoma@cmkp.edu.pl

   Agnieszka Żurawskakursy: „Zdrowie publiczne” i „Prawo medyczne” realizowane przez inne jednostki niż CMKP , moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, granty szkoleniowe

  telefon: 22-5693-873

  e-mail: agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl

   Sylwia Piętka kursy: „Zdrowie publiczne” i „Prawo medyczne” realizowane przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP
  telefon: 22-5601-150
  e-mail: sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat wniosków o przyznanie grantów szkoleniowych

   mgr Kamila Możańska
  telefon: 22-5693-708
  e-mail: kamila.mozanska@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat realizacji projektu

   mgr Eliza Tatarczak – Kierownik projektu
  telefon: 22-5693-788
  e-mail: eliza.tatarczak@cmkp.edu.pl

   mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska – Z-ca kierownika projektu
  telefon: 22-5693-843
  e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl

   mgr Marcin Janocha – Z-ca kierownika projektu
  telefon: 22-5693-863
  e-mail: marcin.janocha@cmkp.edu.pl

 • Information about project (English)

  Development of specialised education for physicians in the areas that are important from the point of view of epidemiology and demography

  Duration of the project: Sept. 2015 – June 2023

  Total budget: PLN 98 992 528,27

  Number of participants – output indicator: 5 850 physisians during the specialisation

  Number of physisians who increased their skills (finished a full cycle of mandatory courses– result indicator: 4 972 physisians (85% of all participants)

  Number of medical specialities covered by the project: 13

  Duration of specialization programme: from 4 to 6 years

  Number of mandatory courses per specialisation programme: from 7 to  23 (on average 5 per year)

  The main activities in the project:

  • financing all the costs of organizing a full cycle of courses (lecturers’ fees, course tutor’s fee, administrative services, didactic materials, catering for participants, renting of didactic rooms)

  2163 courses are planned for 69,806 participants (1 physician should participate at approximately 11,7 courses)

  • increasing the availability of specialization courses
  • increasing the number of courses and accessibility throughout the whole country
  • adjusting the number of courses to the current training needs
  • coordinating the organization of courses provided by various didactic and clinical centers, up to 25 centers (own clinics, medical universities, regional centers of oncology, scientific and didactic institutes)
  • selecting contractors in the public tender procedure (in 2018 should be about 230 courses ordered in a tender)
  • co-financing of travel and return costs and accommodation during courses – approximately 75% of participants must travel to a course outside their place of residence  (duration of a course vary from 1 to 29 days, many courses are organized only in a few highly specialized didactic and clinical centers)
  • possibility of getting a training grant for the other forms of specialist training (only for the best participants) – motivating factor to faster realization of coursesCurrent successes in the implementation of the project and use of ESF – up to 30 April 2018
  • 2099 of physicians included in the project,
  • 11 144 courses participantseach of physician completed on average of 5.3 courses (during specializing programme physician is required to complete from 7 to 23 mandatory courses – depending on the program of specialization),
  • 459 courses,
  • 8096 participants received funding for travel and accommodation costs during the course for the amount of PLN 3 206 217,63 (EUR 763 385)Development of specialised eduacion for MD