www.dreamsart.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

Uwaga:

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów podróży i noclegu dla uczestników kursów UE została zwiększona do 250,00 zł/dzień kursu

Od 2018 r. włączona zostaje do projektu specjalizacja z PEDIATRII

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”:

 1. Geriatria> Wykaz kursów UE <
 2. Reumatologia> Wykaz kursów UE <
 3. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu> Wykaz kursów UE <
 4. Rehabilitacja medyczna> Wykaz kursów UE <
 5. Onkologia kliniczna> Wykaz kursów UE <
 6. Hematologia> Wykaz kursów UE <
 7. Patomorfologia> Wykaz kursów UE <
 8. Radioterapia onkologiczna> Wykaz kursów UE <
 9. Chirurgia onkologiczna> Wykaz kursów UE <
 10. Medycyna rodzinna> Wykaz kursów UE <
 11. Medycyna ratunkowa – nowa dziedzina objęta wsparciem od IX 2017 r.  > Wykaz kursów UE <
 12. Medycyna paliatywna – nowa dziedzina objęta wsparciem od IX 2017 r. > Wykaz kursów UE <
 13. Pediatria – nowa dziedzina objęta wsparciem od 2018 r. > Wykaz kursów UE <

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 83 376 591,74 zł
Całkowita wartość projektu: 98 928 087,02 zł

 

Ozdobnik graficzny: badania

Szczegółowe informacje

 • Kto może być uczestnikiem projektu - grupy docelowe

  Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

  1. onkologii klinicznej,
  2. radioterapii onkologicznej,
  3. chirurgii onkologicznej,
  4. patomorfologii,
  5. hematologii,
  6. geriatrii,
  7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  8. rehabilitacji medycznej,
  9. reumatologii,
  10. medycynie rodzinnej,
  11. medycynie ratunkowej,
  12. medycynie paliatywnej,
  13. pediatrii.

  Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie”

  Udział  w kursach UE daje możliwość:

  1. otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu w 2018 r. do kwoty równej 250 zł x liczba dni trwania kursu;
  2. skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady);
  3. otrzymania jednorazowego grantu szkoleniowego dla najlepiej realizujących kursy w projekcie.
 • Opis projektu

  Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.

  Celem głównym projektu jest:

  • objęcie wsparciem 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”,
  • z których 4972 ukończy pełen cykl kursów,
  • co w efekcie wpłynie na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

  • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
  • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
  • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
  • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
  • wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.

  Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:

  • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
  • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.

  Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do maja 2023 r., zaplanowano 2163 kursy dla 69 480 uczestników, w tym:

  • 1115 kursów dla 36 412 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
  • 1 048 kursów dla 33 068 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.
 • Warunki udziału w projekcie i kursach UE

  1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
  2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.
   1. Deklarację udziału w projekcie
   2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   3. Ankietę uczestnika
   4. Kserokopię karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen)  – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wydruku z SMK Karty specjalizacji prosimy o dołączenie oświadczenia „Oświadczam, że specjalizuję się w dziedzinie…., Kartę specjalizacji zobowiązuję się dosłać niezwłocznie jak tylko system SMK będzie umożliwiał jej wygenerowanie” + podpis i pieczątka lekarska

  Plik z dokumentami rejestrującymi udział w projekcie do pobrania:

  Rejestracja-udziału-w-projekcie-aktualizacja z dn. 11.05.2017 – wersja doc

  Rejestracja-udziału-w-projekcie-aktualizacja 11.05.17 – wersja pdf.

  Po zarejestrowaniu się w projekcie lekarz może zgłaszać się na właściwe kursy publikowane na stronie CMKP

  Projektem objęte są wyłącznie kursy oznakowane flagą UE – lista kursów w trakcie roku jest aktualizowana.

  Warunki udziału w projekcie oraz w kursach objętych dofinansowaniem szczegółowo określono w poniżej zamieszczonym Regulaminie.

  Regulamin uczestnictwa w projekcie 05.02.2018

  Oświadczenie o nieobecności (załącznik nr 1)

  Uczestnik zobowiązany jest w przesłać do CMKP, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, informacje nt jego statusu na rynku pracy (dokument ten zawarty jest także w formularzach „Rejestracja udziału w projekcie”).

  Dokument nr 4 – przesyłany 4 tyg. po zakończeniu udziału w projekcie -wersja pdf.

  Dokument nr 4 – przesyłany 4 tyg. po zakończeniu udziału w projekcie – wersja doc. 

 • Warunki przyznania grantu szkoleniowego

   

  Uwaga – zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem

   Uczestnicy projektu najlepiej realizujący program specjalizacji mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy wynoszący 2040,00 zł w 2018 r.

  1. Uczestnicy projektu mogą jednorazowo otrzymać Grant za udział w Formie doskonalenia specjalizacyjnego, tj. konferencji krajowej lub zagranicznej, wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne.
  2. Uczestnicy dodatkowych Form doskonalenia specjalizacyjnego mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów:
   • opłaty konferencyjnej;
   • podróży na konferencję, staż, kurs doskonalący;
   • noclegu podczas konferencji, stażu, kursu doskonalącego.
  3. Dofinansowaniem zostanie objęta grupa ok. 10% lekarzy z każdej dziedziny, którzy w danym naborze specjalizacyjnym najwcześniej ukończyli w ramach projektu odpowiednio:
   • 25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego w przypadku realizacji specjalizacji dwumodułowej (hematologia, geriatria, reumatologia, onkologia kliniczna, patomorfologia, chirurgia onkologiczna) po zrealizowaniu modułu podstawowego;
   • 50% kursów specjalizacyjnych w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej (medycyna rodzinna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna oraz radioterapia onkologiczna);
   • 50% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego, w przypadku realizacji specjalizacji przez lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
  4. Granty będą przyznawane do wysokości maksymalnie do 2 000 zł w 2017 r., 2040 zł w 2018 r.
  5. Aby otrzymać grant należy złożyć do CMKP „Wniosek o przyznanie grantu” – wnioski będzie można składać dwa razy w roku od 1 do 30 maja oraz od 1do 30 listopada każdego roku przez cały okres realizacji projektu (z tym, że ostatni nabór w 2021 r. będzie tylko w okresie od 1 – 31 maja 2021 r.)
  6. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant, zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 30 dni od zamknięcia naboru.
  7. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant dokonuje rozliczenia po zakończeniu wskazanej formy doskonalenia specjalizacyjnego i przedstawieniu dokumentów potwierdzających jego zrealizowanie (zaświadczenia, oświadczenia realizatora/jednostki szkolącej, itp.) oraz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu).
  8. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant w naborze „wiosennym”, zobowiązany jest odbyć i złożyć rozliczenie udziału w zatwierdzonej Formie doskonalenia specjalizacyjnego najpóźniej do końca danego roku kalendarzowego. Uczestnikowi z naboru „jesiennego”, termin upływa z dniem 31 maja roku następnego.
  9. W przypadku nie złożenia rozliczenia Grantu w wyznaczonym przedziale czasowym decyzja o przyznanym dofinansowaniu traci ważność.

  Regulamin GRANTÓW

  Zał.1 – Wniosek-Grant

  Zał.2 – Karta rozliczeniowa grantu

  Zał. 3 – Oświadczenie o podroży sam.-grant

 • Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursów

  1. Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie. Regulamin może ulec aktualizacji – przed udziałem w każdym kursie prosimy sprawdzić czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
  2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa uczestnika kursu” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
  3. Uczestnik zobowiązany jest wysłać dokumenty rozliczeniowe po zrealizowaniu każdego kursu w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
  4. Dofinansowanie w 2018 r. wynosi 250 zł/dzień kursu – maksymalna łączna kwota dofinansowania  wyliczana jest poprzez pomnożenie:
  • liczby dni faktycznego udziału w zajęciach dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć) na kursie
  • przez dzienną stawkę dofinansowania

  Regulamin dofinansowania POWER 1 – 05.02.2018

  Karta rozliczeniowa uczestnika (załącznik nr 1)

  Oświadczenie o podróży samochodem (załącznik nr 2)

 • Zbiór dokumentów dla lekarzy - regulaminy, wzory dokumentów, etc.

 • Dokumenty do pobrania dla realizatorów kursów UE

 • Dane kontaktowe

  Informacje nt rejestracji udziału w projekcie

  Marek Marciniak
  telefon: 22-5693-792
  e-mail: marek.marciniak@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat udzielonego wsparcia dla lekarzy

  1) mgr Marta Opałka
  telefon: 22-5601-112
  e-mail: marta.opalka@cmkp.edu.pl

  2) Marianna Białek
  telefon: 22-5693-803
  e-mail: marianna.bialek@cmkp.edu.pl

  3) Jolanta Kuzmowicz
  telefon: 22-5693-806
  e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

   

  Informacje na temat realizacji projektu

  mgr Eliza Tatarczak – Kierownik projektu
  telefon: 22-5693-788
  e-mail: eliza.tatarczak@cmkp.edu.pl

  mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska – Z-ca kierownika projektu
  telefon: 22-5693-843
  e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl

  mgr Marcin Janocha – Z-ca kierownika projektu
  telefon: 22-5693-863
  e-mail: marcin.janocha@cmkp.edu.pl

   

  Informacje nt zgłoszeń i kwalifikacji na poszczególne kursy – numer telefonu wskazany przy konkretnym kursie