Przewody doktorskie (wersja wcześniejsza)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk medycznych, w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i biologii medyczna, a także występowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.

 

 

432

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, wraz z adnotacją opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora (oraz ew. zgodą promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie)

wniosek

2. oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny (do wglądu)

3. wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę

wykaz-prac-naukowych_doktoranci

4. kwestionariusz osobowy

kwestionariusz_osobowy

5. curriculum vitae

6. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, w przypadku wcześniejszego ubiegania się o nadanie stopnia doktora

oświadczenie

7. opinię Komisji Bioetycznej na wykonywanie badań związanych z pracą doktorską (dotyczy także badań nieinterwencyjnych)

8. analizę bibliometryczną, potwierdzoną przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów (więcej informacji na stronie Biblioteki)

9. konspekt rozprawy doktorskiej

10. prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej w formacie PowerPoint (na ok. 10 min.), zawierającą w szczególności:

  • cel pracy
  • metodykę badawczą
  • próbę badawczą
  • wyniki
  • stan zaawansowania pracy
  • nowatorstwo pracy

11. CV naukowe promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie

12. zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich – jeśli dotyczy

13. informację w sprawie poniesienia kosztów przewodu doktorskiego lub prośbę do Dyrektora CMKP o zwolnienie z opłat – dotyczy tylko kandydatów niezatrudnionych w CMKP

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia oświadczenia następuje w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Można ponadto przedstawić:

14. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego

certyfikaty

15. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

Wniosek wraz z załącznikami kierowany jest do Komisji ds. Stopni Naukowych CMKP, przed którą odbywa się prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej.

Wzory dokumentów składane na kolejnych etapach przewodu doktorskiego:

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie MNiSW z 26.09.2016 r. ws. trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Przewody doktorskie

Mgr Małgorzata Kalisz

recenzje:

M.Kalisz_recenzja_prof.D.Tomaszewska-Zaremba

streszczenie:

M.Kalisz_streszczenie

 

Lek. Tomasz Jakutowicz

recenzje:

T.Jakutowicz_recenzja_prof.A.Bohatyrewicz

T.Jakutowicz recenzja prof. W. Marczyński

streszczenie:

T.Jakutowicz_streszczenie

 

Lek. Marcin Nowak

recenzje:

M.Nowak_recenzja_dr hab.J.Jankau

M.Nowak_recenzja_dr hab.J.Rykała

streszczenie:

M.Nowak_streszczenie

 

Lek. Żaneta Nitek

recenzje:

Ż.Nitek_recenzja_prof.A.Bohatyrewicz

Ż.Nitek_recenzja_prof.L.Stefanczyk

streszczenie:

Ż.Nitek_streszczenie

 

Lek. Ewa Pilichowska-Paszkiet

recenzje:

E.Pilichowska-Paszkiet_recenzja_prof.A.Tomaszewski

E.Pilichowska-Paszkiet_recenzja_prof.K.Mizia-Stec

streszczenie:

E.Pilichowska-Paszkiet_streszczenie

 

Mgr Zofia Grzywocz

recenzje:

Z.Grzywocz_recenzja_dr hab.D.Szukiewicz

Z.Grzywocz_recenzja_prof.P.Czekaj

streszczenie:

Z. Grzywocz_streszczenie

 

Lek. Agnieszka Pomianowska

recenzje:

A.Pomianowska_recenzja_dr hab.E.Kluczewska

A.Pomianowska_recenzja_prof.J.Czubak

streszczenie:

A.Pomianowska_streszczenie

 

Terminy obron

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Marcina Nowaka

Temat rozprawy: „Pomiar ciężkości powikłań w ocenie wyników leczenia zespołu kanału nadgarstka endoskopową metodą Krishnana”

Promotor: dr hab. Bartłomiej Noszczyk

Recenzenci: dr hab. Jan Rykała, dr hab. Jerzy Jankau

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Żanety Nitek

Temat rozprawy: „Ocena morfometryczna chrząstki stawu kolanowego wykorzystaniem wybranych technik rezonansu magnetycznego (MR) w poszczególnych grupach wiekowych”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 21 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Kalisz

Temat rozprawy: „Ocena wydzielania adiponektyny całkowitej i frakcji adiponektyny wysokocząsteczkowej w pozawałowej niewydolności serca u szczura”

Promotor: dr hab. Wojciech Bik, prof. CMKP

Promotor pomocniczy: dr Lidia Martyńska

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Winczyk, dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaręba

_______________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 14 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w Dużej Auli /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Ewy Pilichowskiej-Paszkiet

Temat rozprawy: „Echokardiograficzna ocena funkcji i geometrii lewego przedsionka u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kułakowski

Promotor pomocniczy: dr Beata Zaborska

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec, dr hab. Andrzej Tomaszewski, prof. UM

________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

lek. Agnieszki Pomianowskiej

Temat rozprawy: „Zastosowanie płaszczyzn promienistych oraz metody mapowania T2* w obrazowaniu struktur stawu biodrowego u chorych z konfliktem udowo-panewkowym”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Walecki

Recenzenci: dr hab. Jarosław Czubak, prof. CMKP, dr hab. Ewa Kluczewska

________________________________

Uprzejmie zawiadamiam, że 25 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103,
w sali Rady Naukowej /parter/ odbędzie się

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ

mgr Zofii Grzywocz

Temat rozprawy: „Wpływ czynników wzrostu uwalnianych przez ludzką owodnię na komórki śródbłonka pępowiny (HUVEC), komórki jednojądrzaste szpiku oraz komórki nowotworowe linii Jurkat”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Promotor pomocniczy: dr Grażyna Hoser

Recenzenci: dr hab. Piotr Czekaj, prof. SUM, dr hab. Dariusz Szukiewicz

 

Opłaty za dyplom

Zarzadzenie CMKP ws. opłat za dyplom w roku akademickim 2016/2017