Referent/Specjalista w Zespole ds. Akredytacji

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

zatrudni na 1 etat  osobę na stanowisku

 Referent/Specjalista w Zespole ds. Akredytacji

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem przez jednostki organizacyjne uprawnień (akredytacja jednostek szkolących) do prowadzenia: specjalizacji i staży kierunkowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów, kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych w tym:

-weryfikacja poprawności i rejestracja wniosków składanych przez jednostki ubiegające się o uzyskanie akredytacji,

– koordynacja pracy poszczególnych zespołów ekspertów ds. akredytacji,

– obsługa administracyjno-finansowa zespołów ekspertów, przygotowywanie dokumentów finansowych (umów, rachunków), rozliczanie finansowe posiedzeń zespołów ekspertów ds. akredytacji jednostek w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, fizjoterapeutów, dziedzinach diagnostów laboratoryjnych, ratowników i dyspozytorów medycznych.

Wymagania:

 • minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • biegłej znajomości pakietu MS Office,
 • umiejętności przygotowania i prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej,
 • umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności pracy w zespole,
 • kreatywności, twórczego rozwiązywania zadań,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • samodzielności w pracy,
 • wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z obowiązującymi zasadami wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych .

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny( koniecznie w formacie MS WORD),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji: „Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody.  Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 15 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.