Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

www.dreamsart.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.


UWAGA – TRWA NABÓR OD 01 do 31 MAJA NA GRANTY SZKOLENIOWE NA DODATKOWE FORMY KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem

W 2020 wysokość Grantu wynosi 2 122,00 zł

Uczestnicy projektu najlepiej realizujący program specjalizacji mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy.

Grant na sfinansowanie kosztów udziału w konferencji krajowej lub zagranicznej, wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne.

Uczestnicy dodatkowych Form doskonalenia specjalizacyjnego mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów:

  • opłaty konferencyjnej;
  • podróży na konferencję, staż, kurs doskonalący;
  • noclegu podczas konferencji, stażu, kursu doskonalącego.

Dofinansowanie dla ok. 10% lekarzy z każdej dziedziny, którzy ukończyli w projekcie:

  • 25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego po zrealizowanym module podstawowym;
  • 25% kursów specjalizacyjnych – w pozostałych przypadkach.

Złóż do CMKP „Wniosek o przyznanie grantu” – nabór wniosków 2 razy w roku:
– od 1 do 30 maja
– od 1 do 30 listopada

Rozlicz przyznany Grant po zakończeniu wskazanej formy doskonalenia specjalizacyjnego
– przedstaw dokumenty potwierdzające jego zrealizowanie (zaświadczenia, oświadczenia realizatora/jednostki szkolącej, itp.)
– dołącz dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu + Załącznik nr 3 – Rozliczenie dojazdu).

Regulamin Grantów (wersja 13.05.2020

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie Grantu (wersja 30.04.2020)

Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu (wersja 30.04.2020)

Załącznik nr 3 – Rozliczenie dojazdu (wersja 30.04.2020)


Komunikat z dn. 21.04.2020 w sprawie uszczegółowienia zasad dofinansowania kosztów noclegu i  dojazdu na kursie UE, który został zrealizowany w formie e-learningowej lub został odwołany w związku z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa

 

Szczegółowe zasady rozliczania wydatków:

Uszczegółowienie zasad rozliczania dofinansowania kursów online lub odwołanych COVId-19

Załącznik 0 – aktualizacja z13.05.2020 – obowiązkowy wraz z Zał. 1 i 2

Wydatki związane z rezerwacją noclegów i przejazdów środkami komunikacji zbiorowej na kursy, które zostały zmienione na e-learningowe lub odwołane mogą zostać rozliczone o ile:

– zostały poniesione w celu realizacji kursu organizowanego w ramach projektu a w momencie ich ponoszenia nie można było przewidzieć, iż kurs się nie odbędzie;

– uczestnik projektu dokona rozliczenia poniesionych wydatków zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego” oraz dołączy wyjaśnienia potwierdzające, że ww. wydatki zostały poniesione w celu realizacji kursu i uczestnik nie miał możliwości ich odzyskania.


ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW UDZIAŁU W KURSACH

Terminy na składanie dokumentów do rozliczenia poniesionych wydatków z tytułu udziału w kursach UE

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną w kraju, zawieszeniu ulega zapis w „Regulaminie udzielania wsparcia finansowego” dotyczący obowiązku składania do CMKP dokumentów rozliczeniowych do 14 dni od zakończenia kursu.

W obecnym czasie prosimy o nieskładanie dokumentów osobiście lecz wyłącznie drogą pocztową/kurierem.

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 28.08.2019r.

Załacznik-nr-1.-Karta-rozliczeniowa-uczestnika POWER1

Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów -obowiązuje od dn. 28.08.2019


 


Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – specjalizacje realizowane w nowym trybie modułowym:

 1. Geriatria >Wykaz kursów UE<
 2. Reumatologia >Wykaz kursów UE<
 3. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu >Wykaz kursów UE<
 4. Rehabilitacja medyczna >Wykaz kursów UE<
 5. Onkologia kliniczna >Wykaz kursów UE<
 6. Hematologia >Wykaz kursów UE<
 7. Patomorfologia >Wykaz kursów UE<
 8. Radioterapia onkologiczna >Wykaz kursów UE<
 9. Chirurgia onkologiczna >Wykaz kursów UE<
 10. Medycyna rodzinna >Wykaz kursów UE<
 11. Medycyna ratunkowa  >Wykaz kursów UE<
 12. Medycyna paliatywna  >Wykaz kursów UE<
 13. Pediatria >Wykaz kursów UE<

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 83 430 902,82 zł
Całkowita wartość projektu: 98 992 528,27 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 30.06.2023 r.


Ozdobnik graficzny: badania

 

20166

Kto może być uczestnikiem projektu – grupy docelowe

Projekt skierowany jest do lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

 1. onkologii klinicznej,
 2. radioterapii onkologicznej,
 3. chirurgii onkologicznej,
 4. patomorfologii,
 5. hematologii,
 6. geriatrii,
 7. ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 8. rehabilitacji medycznej,
 9. reumatologii,
 10. medycynie rodzinnej,
 11. medycynie ratunkowej,
 12. medycynie paliatywnej,
 13. pediatrii.

Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na warunkach opisanych w zakładce „Warunki udziału w projekcie”

Udział  w kursach UE daje możliwość:

 1. otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu w 2020 r. do kwoty równej 300 zł x liczba dni trwania kursu;
 2. skorzystania z bezpłatnego cateringu podczas kursów (śniadania i obiady);
 3. otrzymania jednorazowego grantu szkoleniowego dla najlepiej realizujących kursy w projekcie.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest:

 • objęcie wsparciem 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”,
 • z których 4972 ukończy pełen cykl kursów,
 • co w efekcie wpłynie na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

 • podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
 • wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
 • zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
 • wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.

Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:

 • organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;
 • organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem.

Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do maja 2023 r., zaplanowano 2163 kursy dla 69 480 uczestników, w tym:

 • 1115 kursów dla 36 412 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze naukowo-dydaktyczne,
 • 1 048 kursów dla 33 068 uczestników zorganizują uprawnione podmioty, wyłonione w drodze zamówienia publicznego.

Warunki udziału w projekcie i kursach UE

 1. W projekcie może wziąć udział każdy lekarz, który realizuje specjalizację w dziedzinach objętych projektem, w tzw. trybie modułowym.
 2. Specjalizujący się lekarze zobowiązani są przesłać jednorazowo do CMKP tzw. dokumenty rejestracyjne, tj.
  1. Deklarację udziału w projekcie
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  3. Ankietę uczestnika
  4. Kserokopię karty specjalizacji/szkolenia specjalizacyjnego lub wydruk z systemu SMK (print screen)  – z dopiskiem”za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wydruku z SMK Karty specjalizacji prosimy o dołączenie oświadczenia „Oświadczam, że specjalizuję się w dziedzinie…., Kartę specjalizacji zobowiązuję się dosłać niezwłocznie jak tylko system SMK będzie umożliwiał jej wygenerowanie” + podpis i pieczątka lekarska

Dokumenty do pobrania – rejestracja udziału w projekcie

Rejestracja udziału w projekcie-aktualizacja-23.01.2019 (6)

Po zarejestrowaniu się w projekcie lekarz może zgłaszać się na właściwe kursy publikowane na stronie CMKP

Projektem objęte są wyłącznie kursy oznakowane flagą UE – lista kursów w trakcie roku jest aktualizowana.

Warunki udziału w projekcie oraz w kursach objętych dofinansowaniem szczegółowo określono w poniżej zamieszczonym Regulaminie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie 05.02.2018

Oświadczenie o nieobecności (załącznik nr 1)

Uczestnik zobowiązany jest w przesłać do CMKP, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, informacje nt jego statusu na rynku pracy (dokument ten zawarty jest także w formularzach „Rejestracja udziału w projekcie”).

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja pdf.

Dokument nr 4.Aktualizacja 12.06.2018 – wersja doc. 

Warunki przyznania grantu szkoleniowego

 

Uwaga – zapraszamy do skorzystania z dodatkowej formy wsparcia dla specjalizujących się lekarzy objętych projektem

 Uczestnicy projektu najlepiej realizujący program specjalizacji mogą jednorazowo, otrzymać dodatkowy tzw. grant szkoleniowy, którego wysokość w 2020 r. wynosi 2 122,00 zł 

 1. Uczestnicy projektu mogą jednorazowo otrzymać Grant za udział w Formie doskonalenia specjalizacyjnego, tj. konferencji krajowej lub zagranicznej, wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji, kursie doskonalącym mającym wpływ na kształcenie specjalizacyjne.
 2. Uczestnicy dodatkowych Form doskonalenia specjalizacyjnego mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów:
  • opłaty konferencyjnej;
  • podróży na konferencję, staż, kurs doskonalący;
  • noclegu podczas konferencji, stażu, kursu doskonalącego.
 3. Dofinansowaniem zostanie objęta grupa ok. 10% lekarzy z każdej dziedziny, którzy w danym naborze specjalizacyjnym najwcześniej ukończyli w ramach projektu odpowiednio:
  • 25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego w przypadku realizacji specjalizacji dwumodułowej (hematologia, geriatria, reumatologia, onkologia kliniczna, patomorfologia, chirurgia onkologiczna, pediatria, medycyna paliatywna) po zrealizowaniu modułu podstawowego;
  • 25% kursów specjalizacyjnych w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej (medycyna rodzinna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, radioterapia onkologiczna, medycyna ratunkowa);
  • 25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego, w przypadku realizacji specjalizacji przez lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
 4. Aby otrzymać grant należy złożyć do CMKP „Wniosek o przyznanie grantu” – wnioski będzie można składać dwa razy w roku od 1 do 30 maja oraz od 1 do 30 listopada każdego roku przez cały okres realizacji projektu (z tym, że ostatni nabór odbędzie się od 1 do 30 listopada 2022 r.)
 5. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant, zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 30 dni od zamknięcia naboru.
 6. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant dokonuje rozliczenia po zakończeniu wskazanej formy doskonalenia specjalizacyjnego i przedstawieniu dokumentów potwierdzających jego zrealizowanie (zaświadczenia, oświadczenia realizatora/jednostki szkolącej, itp.) oraz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu).
 7. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant w naborze „wiosennym”, zobowiązany jest odbyć i złożyć rozliczenie udziału w zatwierdzonej Formie doskonalenia specjalizacyjnego najpóźniej do końca danego roku kalendarzowego. Uczestnikowi z naboru „jesiennego”, termin upływa z dniem 31 maja roku następnego.
 8. W przypadku nie złożenia rozliczenia Grantu w wyznaczonym przedziale czasowym decyzja o przyznanym dofinansowaniu traci ważność.

Regulamin Grantów 13.05.2020

Zal-1-Wniosek-o-przyznanie-Grantu-30.04.2020

Zal-2-Karta-rozliczeniowa-Grantu-30.04.2020

Zal-3-Rozliczenie-dojazdu-30.04.2020

Warunki dofinansowania kosztów dojazdu i noclegu podczas kursów

 1. Uczestnicy projektu w ramach wsparcia procesu specjalizacji mogą otrzymać dofinansowanie kosztów dojazdu i powrotu oraz noclegu z tytułu uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych organizowanych w ramach projektu na zasadach określonych w niżej zamieszczonym Regulaminie. Regulamin może ulec aktualizacji – przed udziałem w każdym kursie prosimy sprawdzić czy nie nastąpiły zmiany (na dole strony Regulaminu podawana jest ostatnia data aktualizacji).
 2. Podstawowym dokumentem do rozliczenia wydatków jest „Karta rozliczeniowa uczestnika kursu” wraz z dokumentami (bilety, faktury, oświadczenia).
 3. Uczestnik zobowiązany jest wysłać dokumenty rozliczeniowe po zrealizowaniu każdego kursu w terminie do 14 dni od jego zakończenia.
 4. Dofinansowanie w 2020 r. wynosi 300 zł/dzień kursu – maksymalna łączna kwota dofinansowania  wyliczana jest poprzez pomnożenie:
 • liczby dni faktycznego udziału w zajęciach dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć) na kursie
 • przez dzienną stawkę dofinansowania

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 28.08.2019r.

Załącznik nr 1 – Karta-rozliczeniowa-uczestnika-26.04.2019

Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów -obowiązuje od dn. 28.08.2019

 

Archiwalna wersja dokumentów:

Regulamin obowiązujący do kursów zrealizowanych do dn. 27.08.2019 r.

Regulamin udzielania wsparcia finansowego z dn. 06.11.2018 r.

Załącznik nr 2 obowiązujący do kursów zrealizowanych do dn. 27.08.2019 r.

Załącznik-nr-2.-Wniosek o zwrot kosztów przejazdów 06.11.2018

 

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/Udzial-w-kursach-UE1-blue-1-RGB_2017_10_23-1.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/cytologiczne-badania.bmp|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/power1-banner-2.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/power1-banner-1.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/Program_konferencji_22-page-001-1.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-11.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-1.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/informacja-o-projekcie-16.05.2017.bmp

Udzial-w-kursach-UE1-blue-1-RGB_2017_10_23-1.jpg|Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg|cytologiczne-badania.bmp|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg|power1-banner-2.jpg|power1-banner-1.jpg|Program_konferencji_22-page-001-1.jpg|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-11.jpg|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1-1.jpg|informacja-o-projekcie-16.05.2017.bmp

Udzial_w_kursach_UE1_2017_10_23|Wiedza_Edukacja_Rozwoj|cytologiczne badania|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb|power1-banner-2|power1-banner-1|program_konferencji_22-page-001-1|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb|FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb|informacja o projekcie 16.05.2017