Informacja o władzach CMKP

 • Dyrekcja CMKP

  Dyrektor CMKP
  prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
  email: dyrektor@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 701, 022 5693 706,
  fax. 22 5693 707

  Z-ca Dyrektora ds Dydaktyczych i Naukowych
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
  email: wicedyrdn@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 702, 22 5693 708,
  fax. 22 5693 707

  Z-ca Dyrektora ds Klinicznych
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
  email: wicedyrkln@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 703, 22 5693 708,
  fax. 22 5693 707

  Z-ca Dyrektora ds Organizacyjno-Ekonomicznych
  mgr inż. Zbigniew Piotrowski
  email: dyr_oe@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 704, 22 5693 710,
  fax. 22 5693 713

  Kwestor – Główna Księgowa
  mgr inż. Katarzyna Tomaszewska
  email: kwestor@cmkp.edu.pl
  tel. 22 5693 705, 22 5693 710,
  fax. 22 5693 713

   

 • Pełnomocnicy

 • Rada Naukowa

  Skład Rady Naukowej

  Zgodnie z § 7 Statutu CMKP do kompetencji Rady Naukowej Centrum Medycznego w szczególności należy:

  1. opiniowanie projektu statutu i proponowanych zmian w statucie,
  2. ustalanie głównych kierunków działania Centrum Medycznego,
  3. ustalanie zasad działania Studiów, w tym Szkoły Zdrowia Publicznego w zakresie wykonywania zadań statutowych Centrum Medycznego,
  4. ustalanie regulaminów studiów podyplomowych i studiów doktoranckich oraz zasad przyjęć na te studia,
  5. ocena działalności Centrum Medycznego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora,
  6. inicjowanie nowych kierunków badań naukowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej,
  7. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
  8. wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora,
  9. opiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego,
  10. opiniowanie wniosków w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, wniosków w sprawie nawiązania stosunku pracy w drodze mianowania nauczycieli akademickich, a także wniosków w sprawie ich awansów,
  11. opiniowanie wniosków dyrektora o utworzeniu, przekształceniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych,
  12. opiniowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich,
  13. uchwalanie lub opiniowanie regulaminów,
  14. uchwalanie planu rzeczowo–finansowego Centrum Medycznego,
  15. zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  16. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości powyżej równowartości w złotych kwoty 50.000 euro, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
  17. wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora.
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej