Specjalista w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

zatrudni na 1 etat osobę na stanowisku

Specjalista

w Dziale Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym

 

Opis stanowiska:

 • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Dyrektora CMKP decyzji administracyjnych,  w szczególności: prowadzenie postępowań,  opracowywanie projektów pism, decyzji, postanowień, weryfikowanie  dokumentów, prowadzenie korespondencji, udzielanie informacji telefonicznych, przyjmowanie interesantów,
 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowymi, zespołami ekspertów i innymi właściwymi organami i instytucjami w związku z prowadzonymi sprawami,
 • planowanie, monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: prawo, administracja)
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i umiejętność ich zastosowania,
 • znajomość przepisów prawa związanych z uzyskiwaniem tytułu specjalisty przez osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w systemie ochronie zdrowia,
 • dokładność, rzetelność i terminowość w prowadzeniu spraw

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych
 • umiejętność organizacji  pracy własnej
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

  • CV,
  • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. . z 2018r., poz.1000) wg wzoru:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 19 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.