Dział Kontroli Realizacji Szkolenia Specjalizacyjnego

Do głównych zadań Działu należy kontrola i monitorowanie realizacji szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach:

 • lekarskich i
 • lekarsko-dentystycznych

oraz nadzór nad realizacją

 • specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Działania te są realizowane poprzez przeprowadzanie kontroli i monitorowanie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, polegające na ocenie zgodności realizacji zajęć z programem specjalizacji, prawidłowości prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia specjalizacyjnego, a także ocenie jakości realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

Kontrole obejmują czynności polegające na sprawdzaniu poprawności działania w zakresie realizacji programów kształcenia specjalizacyjnego przez jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Kontrole przeprowadzane przez Centrum Medyczne mają na celu:

 • zweryfikowanie spełniania warunków akredytacji określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne,
 • ustalenie stanu faktycznego badanych zagadnień i jego zgodności z przepisami prawa,
 • dążenie do ustalenia przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
 • wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Pracownicy Działu Kontroli Realizacji Szkolenia Specjalizacyjnego

  dr n. med. Anna Jeleń – kierownik
  tel. 22-5601-071
  anna.jelen@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  mgr inż. Ewa Piliszek
  tel. 22-5601-072
  ewa.piliszek@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  mgr Anna Borzym
  tel. 22-5601-070
  anna.borzym@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  Łukasz Nowak
  tel. 22-5601-074
  lukasz.nowak@cmkp.edu.pl
  pokój 100

  Karol Szymański
  tel. 22-5601-073
  karol.szymanski@cmkp.edu.pl
  pokój 100