Granty NCN

Dane podmiotu – obowiązuje od kwietnia 2019r

Kodeks rzetelności prowadzenia badań naukowych i aplikowania o fundusze na badania

Dane podmiotu – obowiązuje do marca 2019r. 

 • Granty NCN - typy konkursów

  OPUS – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

  PRELUDIUM – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

  SONATA – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

  SONATA BIS – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  HARMONIA – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

  MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

  SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

  ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

  FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

  TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

  POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

  PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

   Więcej informacji:

 • KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ WYNAGRODZENIA I STYPENDIA W PROJEKTACH

  Koszty w projektach badawczych NCN

  W konkursach OPUS  i SONATA  istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców

 • Raporty roczne oraz końcowe

  Raporty roczne oraz końcowe oceniane są pod względem zgodności wykonania projektu z dołączonym do umowy harmonogramem. Raporty należy składać do Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą.

  • Raporty roczne: do 15 marca (3 egz.)
  • Raporty końcowe: 45 dni od dnia zakończenia realizacji projektu (4 egz.)

  Jak prawidłowo sporządzić raport z realizacji projektu badawczego, stażu lub stypendium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 • Zmiany w projektach badawczych

  Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku.

  W warunkach realizacji projektów/staży/stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie:

  • zgody kierownika jednostki,
  • zgody Narodowego Centrum Nauki,
  • aneksu do umowy,
  • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN.

  Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany.

  Proszę wybrać z rozwijalnej listy rodzaj konkursu oraz rodzaj wprowadzanej zmiany, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz ewentualne wzory dokumentów.

  W przypadku, gdy wnioskowane zmiany dotyczą więcej niż jednej kwestii, grantobiorca w oparciu o zamieszczone wzory powinien opracować treść aneksu odzwierciedlającą wszystkie planowane modyfikacje.

  Kiedy należy przygotować dokumentację?

  • Wniosek o zaakceptowanie zmian warunków realizacji projektu należy składać nie później niż 3 miesiące przed dniem zakończenia realizacji projektu (za wyjątkiem wypadków losowych). Odstępstwo od tej zasady wymaga dodatkowych wyjaśnień wskazujących uzasadnione i niezależne od jednostki przyczyny, dla których dochowanie terminu nie było możliwe.
  • Wnioski o możliwość przedłużenia czasu realizacji projektu można nadsyłać najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem pierwotnie planowanego okresu realizacji, o ile nie są one spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, które wystąpiły po upływie tego terminu.
 • Finansowanie projektów badawczych – podstawa prawna