Programy MNiSW

Relacja ze spotkania informacyjnego poświęconego źródłom finansowania badań naukowych z dn.16/10/2015: zapis transmisji online ze spotkania.

„Od studenta do doświadczonego naukowca” – prezentacja MNiSW

Poradnik Rady Młodych Naukowców „Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych”

Programy

 • Mobilność Plus

  22 listopada 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiła program pod nazwą „Mobilność Plus”.

  Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

  Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

  Środki finansowe przyznawane w ramach programu obejmują również środki związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów ich podróży.

  Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Umożliwienie wyjazdu z rodziną ma na celu wyeliminowanie ewentualnych dodatkowych barier, które mogłyby ograniczać mobilność uczestnika programu.

  Wniosek o uczestnictwo w programie może złożyć jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

  Dokumenty, wzory formularzy:

  Szczegółowe informacje, dokumenty, wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

 • Iuventus Plus

  5 listopada 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiła program pod nazwą „Iuventus Plus”.

  Celem programu pn. „Iuventus Plus” jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, w tym przez promowanie oraz upowszechnianie osiągniętych wyników.

  Adresatami Programu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia, których wyniki badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach.

  Wnioskodawcami są jednostki naukowe niebędące przedsiębiorcami.

  Maksymalny okres finansowania wynosi 24 miesiące.

  Wartość projektu nie jest ograniczona. Wynagrodzenie kierownika projektu – młodego naukowca – minimum 15% ogólnych kosztów realizacji projektu.

  Brak ograniczeń tematycznych. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie wyników prowadzonych badań lub informacja o ich przyjęciu do publikacji w wiodącym światowym czasopiśmie ujętym w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Dokumenty, wzory formularzy:

  Szczegółowe informacje, dokumenty, wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

 • Ideas Plus

  5 listopada 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiła program pod nazwą „IDEAS PLUS”.

  Celem programu „Ideas Plus” jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council).

  ERC jest organizacją finansującą prowadzenie pionierskich badań (frontier research) o wysokim stopniu ryzyka, na granicy obecnej wiedzy. Preferowane są badania interdyscyplinarne, mogące doprowadzić do nowych, fundamentalnych odkryć. Program IDEAS ma pomóc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.

  Program „Ideas Plus” ma na celu przeciwdziałanie zaobserwowanej tendencji spadku zainteresowania polskich naukowców udziałem w konkursach organizowanych przez międzynarodowe instytucje oraz zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości prowadzonych w jednostkach naukowych badań, wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy, oraz stymulowanie wieloośrodkowych badań naukowych.

  Dokumenty, instrukcja:

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. „Ideas Plus”;

  Instrukcja składania wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Ideas Plus”.

 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

  Celem Programu jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej oraz wsparcie działań upowszechniających polską myśl humanistyczną w świecie.

  Program złożony z trzech modułów:
  1. moduł badawczy

  • Wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej;
  • Wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

  2. moduł wspierający młodych naukowców

  • Wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej;
  • Finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację – w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych – projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki.

  3. moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych w świecie

  • Tłumaczenie i publikacja dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej w celu zapewnienia im wysokiej pozycji naukowej oraz szerszej dostepności dla naukowców polskich i zagranicznych;
  • Wspieranie elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim)

  Dokumenty, wzory formularzy:

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”;

   

 • Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

  Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

  Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

  Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

  Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

  Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca danego roku. W tym okresie, jednostka naukowa przesyła dodatkowo oświadczenie kierownika jednostki wnioskującej (dziekan/dyrektor), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.

  Brak tego oświadczenia spowoduje pozostawienie wniosku złożonego w systemie OSF bez rozpatrzenia. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy lub redaktora wniosku w systemie OSF.

  Stypendia są przyznawane na podstawie art. 28a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.1620, z 2015 r. poz. 249 oraz poz. 1268) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1878).