Dział Organizacyjno-Prawny

Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego należą wszelkie działania związane z zabezpieczeniem sprawnej realizacji działalności podstawowej w obszarze dydaktycznym, naukowym, zadań ustawowych i statutowych Centrum Medycznego, prowadzenie wszystkich spraw dotyczących kontroli zarządczej, jak również w zakresie spraw szpitali i oddziałów klinicznych CMKP, oraz działania  związane z  informacją i promocją.

 • Zadania Działu w zakresie spraw dotyczących działalności podstawowej

  1. w zakresie spraw dotyczących działalności podstawowej w obszarze dydaktycznym, naukowym oraz zadań ustawowych i statutowych Centrum Medycznego:
  • opiniowanie pod względem prawnym i pomoc prawna przy opracowywaniu materiałów do postępowań administracyjnych i innych postępowań wewnętrznych prowadzonych w Centrum Medycznym;
  • przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych: wzorów umów, zarządzeń, regulaminów, uchwał we współpracy z właściwymi dla danej sprawy jednostkami organizacyjnymi;
  • opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów umów, aktów prawnych, korespondencji i opracowań dotyczących funkcjonowania Centrum Medycznego, przygotowywanych w jednostkach organizacyjnych Centrum Medycznego;
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii, dotyczących obowiązującego prawa oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni i jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, z zakresu działania Centrum Medycznego;
  • zabezpieczenie sprawnej realizacji zadań wymagających pomocy prawnej, udzielanej przez podmioty zewnętrzne świadczące pomoc prawną;
  • prowadzenie rejestru skarg dotyczących działalności Centrum Medycznego oraz koordynowanie spraw związanych z ich rozpatrywaniem.

  2. w zakresie  spraw związanych z zabezpieczeniem sprawnej realizacji działalności podstawowej Centrum Medycznego:

  • opracowywanie projektów dokumentów oraz wzorów umów zawieranych przez Centrum Medyczne, dotyczących działalności administracyjnej;
  • prowadzenie rejestru wydawanych w Centrum Medycznym wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń, okólników, dokumentów oraz innych aktów prawnych), rejestrowanie porozumień i umów zawartych przez Centrum Medyczne oraz archiwizowanie „pierwszych egzemplarzy” w/w aktów;
  • koordynowanie nadawania uprawnień oraz prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw i upoważnień udzielanych pracownikom Centrum Medycznego, certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych, upoważnionych użytkowników platformy ePUAP oraz innych jeśli powstaną,
  • podawanie do wiadomości jednostkom organizacyjnym Centrum Medycznego wewnętrznych zarządzeń, poleceń służbowych, okólników oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum Medycznego w zakresie ustalonym w odrębnym trybie.
 • Zadania Działu w zakresie spraw związanych z informacją i promocją

  • realizacja zadań promocyjnych i informacyjnych Centrum Medycznego, w tym koordynacja przygotowania i wydawania publikacji Centrum Medycznego o charakterze promocyjnym lub informacyjnym;
  • koordynacja i realizacja przygotowań do uroczystości i wydarzeń ogólnouczelnianych, w tym uroczystości inauguracji roku akademickiego;
  • analiza aktualności treści informacyjnych i promocyjnych publikowanych w witrynie internetowej CMKP oraz zakładki „Aktualności” ma stronie internetowej Centrum Medycznego, a także strony BIP;
  • koordynacja działalności informacyjnej na terenie Centrum Medycznego.
 • Zadania Działu w zakresie spraw szpitali i oddziałów klinicznych

  • prowadzenie kontroli i oceny działalności szpitali klinicznych w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonej przez szpitale kliniczne gospodarki finansowej;
  • nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących szpitali klinicznych oraz oddziałów klinicznych, ich aktualizacją, przygotowanie nowych i aneksowanie umów już istniejących;
  • prowadzenie rejestru skarg w odniesieniu do szpitali i oddziałów klinicznych.
 • Kancelaria

  • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów z uwzględnieniem przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej i obsługa komórek organizacyjnych w zakresie dystrybucji korespondencji, prasy i wydawnictw;
 • Pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego

  mgr Olga Juźwiak – Kierownik Działu
  tel. 22-5693-781
  e-mail: olga.juzwiak@cmkp.edu.pl
  pokój 105

  mgr Mariusz Klusek – Zastępca Kierownika Działu
  tel. 22-5693-782
  e-mail: mariusz.klusek@cmkp.edu.pl
  pokój 104

  mgr Joanna Kabala – Specjalista
  tel. 22-5693-784
  joanna.kabala@cmkp.edu.pl
  pokój 104

  mgr Michał Zajączkowski – Specjalista
  Specjalista w Dziale Organizacyjno-Prawnym
  tel. 22-5693-740
  e-mail: michal.zajaczkowski@cmkp.edu.pl
  pokój 104

  mgr Marta Witkowska – Specjalista
  tel. 22-5693-710
  e-mail: marta.witkowska@cmkp.edu.pl
  pokój 123

  mgr Eliza Bienias – Główny specjalista ds. Szpitali Klinicznych
  tel. 22-5693-775
  e-mail: eliza.bienias@cmkp.edu.pl
  pokój 16

  KANCELARIA:

  mgr Agnieszka Paciorek – Specjalista kierujący zespołem pracowników
  tel. 22-5693-711
  e-mail:
  agnieszka.paciorek@cmkp.edu.pl
  pokój 29

  Weronika Kozak – Specjalista kierujący zespołem pracowników
  tel. 22-5693-711
  e-mail: weronika.kozak@cmkp.edu.pl
  pokój 28

  Maria Skrzycka – Specjalista
  tel. 22-5693-711
  e-mail: maria.skrzycka@cmkp.edu.pl
  pokój 29

  Katarzyna Sterna – Referent
  tel. 22-5693-755
  e-mail: katarzyna.sterna@cmkp.edu.pl
  pokój 28

  Daria Ciszewska – Referent
  tel. 22-5693-755
  e-mail: daria.ciszewska@cmkp.edu.pl
  pokój 28

  ARCHIWUM: pokój 24

  mgr Krystyna Kałuża – Specjalista
  tel. 22-5693-772
  e-mail: krystyna.kaluza@cmkp.edu.pl

  Marcin Miksza – Starszy referent
  tel. 22-5693-772
  e-mail: marcin.miksza@cmkp.edu.pl

 • Archiwum i system archiwizacji EMIKS

  •  prowadzenie archiwum zakładowego, przyjmowanie i wydawanie akt zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
  • nadawanie dostępów oraz haseł do systemu EMIKS;

  System archiwizacji EMIKS

  Wszelkie pytania i problemy prosimy kierować do osób odpowiedzialnych za obsługę systemu:

  Krystyna Kałuża – Specjalista
  tel. 22-5693-772
  e-mail: krystyna.kaluza@cmkp.edu.pl

  Marcin Miksza – Starszy referent
  tel. 22-5693-772
  e-mail: marcin.miksza@cmkp.edu.pl