Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym

Do podstawowych zadań Działu Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym (Dział Organizacji Kształcenia) w ramach koordynacji organizacji działalności związanej z prowadzeniem kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób z wyższym wykształceniem mającym zastosowanie w ochronie zdrowia należy:

 1. Organizacja i koordynacja działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora Centrum Medycznego:
 • o uznanie przez Ministra Zdrowia za równoważne w Polsce – tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • o uznanie przez Ministra Zdrowia do specjalizacji – staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju przed rozpoczęciem specjalizacji lub za granicą w trakcie specjalizacji,
  w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
 • o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i zawodowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji;
 • o uznanie przez Ministra Zdrowia – stażu podyplomowego odbytego za granicą
  za równoważny ze stażem podyplomowym w Polsce;
 • o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i zawodowego za równoważny
  ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego;
 • o uznanie przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego staży
  i kursów odbytych za granicą lub w kraju przed rozpoczęciem specjalizacji lub za granicą w trakcie specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, (inne zawody);
 • o uznanie przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dorobku naukowego i zawodowego lekarzy za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i dopuszczenie do PES;
 • wydania zgody w sprawie przystąpienia do specjalizacji, w dziedzinach mających zastosowanie
  w ochronie zdrowia, przez osoby posiadające inne wykształcenie niż określają przepisy
 • obsługa administracyjno-organizacyjna działalności Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich;
 • obsługa administracyjno- organizacyjna komisji Rady Naukowej ds. Nagród;
 • wydawanie zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalizacyjnego II˚;
 • wydawanie duplikatów dyplomów specjalizacyjnych II˚.
 1. ustalanie składów i organizacja pracy zespołów ekspertów powołanych do opiniowania spraw związanych z realizacją zadań zawartych w pkt 1.