Samodzielne stanowiska pracy

 

 

 

 • Sekretarz Dyrektora

  mgr Michał Waszkiewicz
  michal.waszkiewicz@cmkp.edu.pl
  Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  telefon 22-5693-780

  Sekretarz Dyrektora realizuje zlecone przez Dyrektora Centrum Medycznego zadania wymagające wiedzy prawniczej, legislacyjnej oraz wiedzy z zakresu organizacji
  i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności zadania lub elementy zadań wymagające współpracy Centrum Medycznego z Ministrem Zdrowia, uczelniami medycznymi, organizacjami lub podmiotami zewnętrznymi oraz bezpośrednio wspomaga Dyrektora Centrum Medycznego w obszarze wiedzy legislacyjnej i prawnej regulującej ustawowe i statutowe zadania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz zadania zlecone Centrum Medycznemu przez Ministra Zdrowia.

 • Audytor wewnętrzny

  mgr Renata Borwańska
  renata.borwanska@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pokój 116
  telefon 22-5693-773

  Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej funkcjonującej w CMKP.
  Zadaniem audytora wewnętrznego jest dostarczanie dyrektorowi Centrum Medycznego niezależnych i obiektywnych opinii i informacji o działalności jednostki oraz realizacja czynności doradczych.

  Plan audytu wewnętrznego 2016

  Plan audytu wewnętrznego 2017

  Plan audytu wewnętrznego 2018

  Plan audytu wewnętrznego 2019

 • Specjalista ds. inwentaryzacji

  mgr Lidia Puchała
  lidia.puchala@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pokój 416
  telefon 22-5693-883

  Specjalista ds. inwentaryzacji jest odpowiedzialny za:

  1. przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego;
  2. dokonywanie inwentaryzacji majątku trwałego, wartości pieniężnych z uwzględnieniem oceny przydatności majątku;
  3. nadzór nad likwidacją majątku i zmianami miejsca użytkowania składników majątku (przygotowywanie kompletu dokumentów, likwidacja i rozliczanie majątku zlikwidowanego);

  Protokół przekazania środków trwałych

  Likwidacja środków trwałych

 • Specjalista ds. BHP

  Monika Krawiecka
  bhp@cmkp.edu.pl
  ul. Marymoncka 99/103,
  01-813 Warszawa
  pokój 416
  telefon 22-5693-774

 • Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej

  mgr inż. Paweł Jabłoński
  ul. Pośrednia 17
  03-259 Warszawa
  telefon 501-210-016

  Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej jest odpowiedzialny za:

  1. dbanie o zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej, prowadzonej na bieżąco;
  2. szkolenie pracowników Centrum Medycznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  3. aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i dostosowanie do obowiązujących przepisów i doradztwo w zakresie ochrony p.poż.
 • Inspektor Ochrony Danych

  mgr Łukasz Wojdyła
  lukasz.wojdyla@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82,
  01-828 Warszawa
  pokój 101
  telefon / fax: 22-5601-004

  Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za:

  1. monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia RODO, przepisów krajowych oraz polityk Administratora,
  2. systematyczne przeprowadzanie audytów i dokonywanie analiz ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych,
  3. realizacja bieżących czynności monitorujących w obszarze ochrony danych osobowych, zapobieganie i eliminowanie zdarzeń niepożądanych w tym obszarze,
  4. organizowanie i/lub prowadzenie szkoleń pracowników i kadry zarządzającej uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych.
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wojskowych i Obrony Cywilnej

  mgr Łukasz Wojdyła
  lukasz.wojdyla@cmkp.edu.pl
  ul. Schroegera 82,
  01-828 Warszawa
  pokój 101
  telefon / fax: 22-5601-004

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej jest odpowiedzialny za:

  1. koordynowanie działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa informacji, w szczególności bezpieczeństwa danych osobowych i danych szczególnie chronionych;
  2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  3. ustalanie zadań, kontrola ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Centrum Medycznego i nadzorowanych szpitali;
  4. opracowanie planu obrony cywilnej Centrum Medycznego i nadzorowanie jego realizacji;