Dział Zamówień Publicznych

Ważne informacje dla Wykonawców:

W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) będzie musiało zostać sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji na temat elektronicznego JEDZ na stronie UZP [link]

W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości przekraczającej tzw. „progi unijne” wszczętych od dnia 18 października 2018 r. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ będą musiały zostać sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  oraz składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o mniejszej wartości, powyższe wymaganie będzie obowiązywać w odniesieniu do postępowań wszczętych od 1 stycznia 2020 r.

 

 

Ważne informacje dla pracowników CMKP:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477) od dnia 1 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

Próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadający wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wynosi aktualnie 129 351,00 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) od dnia 1 stycznia 2018 r. ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, tzw. „progi unijne”:

1) 144 000 euro (620 884,80 złotych) – dla dostaw i usług (innych niż usługi społeczne);

2) 750 000 euro (3 233 775,00 złotych) – dla usług społecznych;

3) 5 548 000 euro (23 921 311,60 złotych) – dla robót budowlanych.

Przydatne materiały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

  1. Aktualny tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz aktów wykonawczych
  2. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych
  3. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania „klauzul społecznych” w zamówieniach publicznych
  4. Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
  5. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
  6. Dobre praktyki w zakresie społecznych zamówień publicznych.
  7. Dobre praktyki w zakresie zielonych zamówień publicznych
  8. Dobre praktyki w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
  9. Dobre praktyki w branży IT
  10. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

 

Lista tematów