Zespół ds. Akredytacji

Zadania zespołu

  1. Ustalanie i powoływanie składów zespołów ekspertów opiniujących wnioski jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostów laboratoryjnych, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, fizjoterapeutów.
  2. Ustalanie i powoływanie składów zespołów ekspertów ds. opracowania programów kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych oraz opiniujących wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych.
  3. Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem przez jednostki organizacyjne uprawnień (akredytacja jednostek szkolących) do prowadzenia: specjalizacji i staży kierunkowych w specjalnościach lekarskich
    i lekarsko-dentystycznych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów, kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych.
  4. Prowadzenie bazy danych i publikowanie na stronie internetowej CMKP oraz w SMK listy jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z określeniem liczby miejsc szkoleniowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów.
  5. Prowadzenie bazy danych i publikowanie na stronie internetowej CMKP listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych, listy kursów doskonalących dla ratowników i dyspozytorów medycznych a także tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy danych teleadresowych tych jednostek.

Wszystkie działania w zakresie wykonywanych zadań realizowane są we współpracy  z konsultantami krajowymi  i wojewódzkimi, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodów medycznych, ministerstwem zdrowia, właściwymi wydziałami Urzędów Wojewódzkich, zespołami ekspertów oraz jednostkami szkolącymi.