Zespół ds. Analiz

Do zadań Zespołu należy m.in. :

 • prowadzenie rejestru lekarzy odbywających kształcenie specjalizacyjne, w zakresie wyznaczonym dla Centrum Medycznego przez obowiązujące przepisy;
 • analiza pozyskanych informacji od jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego oraz podmiotów zewnętrznych o lekarzach, którzy ukończyli kursy specjalizacyjne objęte programem specjalizacji i planowanie zapotrzebowania na poszczególne kursy specjalizacyjne, w tym przygotowanie planu kursów na kolejny rok, w podziale na specjalizacje, tytuły, liczbę uczestników, liczbę edycji i regiony – z uwzględnieniem potrzeb wynikających z liczby i rozmieszczenia specjalizujących się lekarzy;
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, ministerstwem zdrowia, prorektorami ds. kształcenia podyplomowego uczelni medycznych, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodowymi i wydziałami kształcenia w Urzędach Wojewódzkich, Centrum Egzaminów Medycznych oraz jednostkami kształcącymi, w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji kształcenia specjalizacyjnego oraz medycznego kształcenia podyplomowego;
 • przygotowanie raportów, analiz i niezbędnych zestawień statystycznych na potrzeby Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i instytucji zewnętrznych, dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz ratowników i dyspozytorów medycznych w zakresie wyznaczonym przez obowiązujące przepisy;
 • prowadzenie ewaluacji i oceny jakości medycznego kształcenia podyplomowego, w szczególności kursów specjalizacyjnych i doskonalących w oparciu o kwestionariusze ankiet i inne narzędzia oceny, przygotowywanie na tej podstawie rocznych raportów z informacją zwrotną o jakości kształcenia dla kierowników jednostek Centrum Medycznego prowadzących kursy, dla kierownictwa Centrum Medycznego oraz kierowników jednostek zewnętrznych, a także w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia planu i realizacji pensum dydaktycznego wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Medycznym, na podstawie danych przekazanych przez jednostki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • analiza danych rynkowych o rynku medycznym zgodnie z zapotrzebowaniem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 • Pracownicy Zespołu

  mgr Andrzej Żochowski 22 5601 045 p. 104
  andrzej.zochowski@cmkp.edu.pl