Wybory 2020

Przewodniczący:

 • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP

Komunikat nr 1 z dnia 6 lutego 2020 r.

W 2020 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odbędą się wybory:

 • Dyrektora CMKP
 • Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora
 • Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora
 • członków Rady Naukowej CMKP
 • Kolegium Elektorów

na kadencję 2020 – 2024, wg poniższego harmonogramu:

 1. Wybory do Kolegium Elektorów w grupach:
  1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP jako podstawowym miejscu pracy (wybór 36 Elektorów) – 26 lutego 2020 r. godz. 11.00 – zebranie wyborcze (zgłaszanie kandydatów na Elektorów) przed posiedzeniem Rady Naukowej, głosowanie po przygotowaniu kart wyborczych w przerwie posiedzenia Rady Naukowej; zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (wybór 12 Elektorów) – 4 marca 2020 r. – godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. pracowników administracyjnych CMKP (wybór 6 Elektorów) – 6 marca 2020 r.   – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  4. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich (wybór 6 Elektorów) – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad
   i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów na Dyrektora CMKP do Przewodniczącego Komisji Wyborczej – do 10 marca 2020 r.
 3. Wybory Dyrektora CMKP25 marca 2020 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Rady Naukowej.
 4. Wybory Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora 29 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 – podczas posiedzenia Rady Naukowej, w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna. Wyboru dokonuje Rada Naukowa.
 5. Wybory członków Rady Naukowej CMKP w grupach:
  1. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – 4 marca 2020 r. – godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. pracowników administracyjnych CMKP – 6 marca 2020 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów przekazywane będą w odrębnych komunikatach i pismach Komisji Wyborczej.

Komunikat wyborczy nr 1 z dnia 6 lutego 2020 r.


KOMUNIKAT nr 2 z dnia 7 lutego 2020 r.

W związku ze zbliżającymi się w CMKP wyborami na kadencję 2020-2024:

 • Dyrektora CMKP
 • Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora
 • Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora
 • członków Rady Naukowej CMKP
 • Kolegium Elektorów

zamieszczam poniżej podstawowe informacje dotyczące wyborów wraz ze szczegółowym harmonogramem ich przeprowadzenia.

Uprzejmie proszę wszystkich pracowników oraz doktorantów CMKP o zaznajomienie się z niniejszą informacją i harmonogramem oraz uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Kolegium Elektorów oraz do Rady Naukowej CMKP, w odpowiednich grupach.

 

WYBORY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Podstawowe informacje dotyczące wyborów:
– Wybory są tajne.

– W skład Kolegium Elektorów wchodzi 60 osób:

 1. przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w liczbie 36 osób, stanowiący 60% składu Kolegium;
 2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie 12 osób, stanowiący 20% składu Kolegium;
 3. przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich, w liczbie 6 osób, stanowiących 10% składu Kolegium;
 4. przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, w liczbie 6 osób, stanowiący 10% składu Kolegium.

• Czynne prawo wyborcze przysługuje odpowiednio:

 1. nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, bez względu na wymiar czasu pracy;
 3. oraz doktorantom.

• Bierne prawo wyborcze przysługuje odpowiednio: nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz doktorantom, którzy do dnia rozpoczęcia nowej kadencji Kolegium Elektorów nie ukończyli 67. roku życia.

• Zebrania wyborcze prowadzone są odrębnie w grupach określonych powyżej.

• Wszyscy uczestnicy zebrań wyborczych mają prawo zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów w poszczególnych grupach. Kandydatów można zgłaszać pisemnie na ręce osoby prowadzącej zebranie. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed rozpoczęciem głosowania, zgłoszona na piśmie lub ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu potrzebna jest zgoda pisemna, złożona przed głosowaniem do Komisji Wyborczej.

• Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może wejść w skład Kolegium Elektorów, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie, przeprowadzone podczas tego samego zebrania wyborczego.

– Każdy z wybranych Elektorów może zgłaszać kandydata na Dyrektora CMKP w terminie do dnia 10 marca 2020 r. (wtorek). Wymagane jest zgłoszenie pisemne z pisemną zgodą kandydata.

• Kandydatem na Dyrektora CMKP może być nauczyciel akademicki, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, który nie ukończył 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji i spełnia warunki określone w § 7 ust. 1 statutu CMKP.

• Zgłoszenia należy składać bezpośrednio na ręce Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana dr hab. n. med. Damiana Gawła, prof. CMKP – Zakład Immunohematologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 w Warszawie lub w zaklejonych kopertach, oznaczonych „Wybory Dyrektora CMKP 2020” do Działu Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pokój 124.

 

WYBORY CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ CMKP

Podstawowe informacje dotyczące wyborów:
– Wybory są tajne.

– W skład Rady Naukowej wchodzą:

 1. dyrektor jako przewodniczący;
 2. zastępcy dyrektora;
 3. kierownicy jednostek organizacyjnych CMKP;
 4. nauczyciele akademiccy CMKP posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej niż 60% składu Rady Naukowej;
 5. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący do 30% składu Rady Naukowej, w tym osoby niebędące pracownikami CMKP stanowiące do 5% składu Rady Naukowej;
 6. wybrani przedstawiciele doktorantów, stanowiący do 5% składu Rady Naukowej;
 7. wybrani przedstawiciele pozostałych pracowników CMKP, stanowiący do 5% składu Rady Naukowej.

– Osoby wymienione w pkt 1- 4 wchodzą do składu Rady Naukowej bez przeprowadzenia wyborów,

– W przypadku osób, o których mowa w pkt. 5:

 • Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, innym niż nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionym w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, innym niż nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionym w CMKP jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które do dnia rozpoczęcia nowej kadencji Rady Naukowej nie ukończyły 67. roku życia.

– W przypadku osób, o których mowa w pkt. 6:

 • Wyboru przedstawicieli doktorantów dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad.

– W przypadku osób, o których mowa w pkt. 7:

 • Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, innym niż nauczyciele akademiccy, zatrudnionym w CMKP, bez względu na wymiar czasu pracy.
 • Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, innym niż nauczyciele akademiccy, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończyły 67. roku życia.

– Wszyscy uczestnicy zebrań wyborczych mają prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Naukowej. Kandydatów można zgłaszać wcześniej, pisemnie na ręce przewodniczącego Komisji Wyborczej. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza publicznie zamknięcie listy kandydatów. Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed rozpoczęciem głosowania, złożona na piśmie lub ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata konieczna jest jego pisemna zgoda.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2024);
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
3) Statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
4) Regulamin wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego stanowiący załącznik do Uchwały Rady Naukowej nr 340 podjętej w dniu 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYBORÓW W CMKP

 1. Wybory do Kolegium Elektorów w grupach:
  1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w CMKP jako podstawowym miejscu pracy (wybór 36 Elektorów) – 26 lutego 2020 r. godz. 11.00 – zebranie wyborcze (zgłaszanie kandydatów na Elektorów) przed posiedzeniem Rady Naukowej, głosowanie po przygotowaniu kart wyborczych w przerwie posiedzenia Rady Naukowej; zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (wybór 12 Elektorów) – 4 marca 2020 r.godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. pracowników administracyjnych CMKP (wybór 6 Elektorów) – 6 marca 2020 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  4. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich (wybór 6 Elektorów) – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad
   i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.
 2. Zgłaszanie kandydatów na Dyrektora CMKP do Przewodniczącego Komisji Wyborczej – do 10 marca 2020 r.
 3. Wybory Dyrektora CMKP – 25 marca 2020 r. godz. 11.00 – przed posiedzeniem Rady Naukowej, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Rady Naukowej.
 4. Wybory Zastępcy Dyrektora ds. kadr medycznych – Prorektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i dydaktycznych – Prorektora – 29 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 – podczas posiedzenia Rady Naukowej, w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna. Wyboru dokonuje Rada Naukowa.
 5. Wybory członków Rady Naukowej CMKP w grupach:
  1. nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – 4 marca 2020 r. – godz. 14.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  2. pracowników administracyjnych CMKP – 6 marca 2020 r. – godz. 9.00, zebranie wyborcze odbędzie się w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie w Sali Aula Magna;
  3. przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich – dokonuje Samorząd Doktorantów CMKP na podstawie opracowanych przez siebie zasad i przedstawi Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie do 6 marca 2020 r.

Komunikat wyborczy nr 2 z dnia 7 lutego 2020