Zakład Immunohematologii

 • Działalność dydaktyczna

  • Prowadzenie kursów specjalizacyjnych pt. „Immunohematologia” dla lekarzy: dwudniowego dla hematologów (w ramach programu współfinansowanego przez UE) i pięciodniowego dla transfuzjologów klinicznych oraz siedmiu tematycznie zróżnicowanych kursów doskonalących, w zakresie diagnostyki hematologicznej, immunologii transfuzjologicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej dla różnych specjalności medycznych.
  • Przygotowywanie numerów Postępów Nauk Medycznych oraz recenzowanie prac do tego czasopisma oraz innych czasopism o charakterze dydaktyczno-naukowym np. Journal of Transfusion Medicine, Diagnostyka Laboratoryjna.
  • Opracowywanie zadań testowych z zakresu Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej we wszystkich sesjach egzaminacyjnych oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dla tej specjalizacji (kierownik Zakładu).
  • Udział w zespołach ekspertów opracowujących programy trzech specjalizacji: w zakresie transfuzjologii klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej oraz laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz w zespole ds. opiniowania podmiotów prowadzących staże specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej (kierownik Zakładu)
  • Cykliczne wykłady szkoleniowo-naukowe na kursach w WUM i WIM w Warszawie, na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz w oddziałach terenowych PTHiT i PTDL.
  • Szkolenia indywidualne w ramach współpracy m.in. z WUM i WIM.
  • Redakcja podręczników w serii Biblioteki Diagnosty Laboratoryjnego oraz opracowanie rozdziałów w książkach z zakresu transfuzjologii, pediatrii i hematologii.
 • Działalność naukowa

  Główne kierunki badawcze

  • Ogólny temat obejmujący badania statutowe i własne brzmi: Nabyte i wrodzone mechanizmy niszczenia krwinek czerwonych
  • Badania nabytych immunologicznych mechanizmów dotyczą niedokrwistości autoimmunohemolitycznych, choroby hemolitycznej płodu i noworodka (głównie immunoprofilaktyki), zmian immunologicznych markerów krwinek czerwonych podczas przechowywania w bankach krwi i oceny procesu fagocytozy (cytometria przepływowa, mikroskopia, serologia).
   Efektem tych badań były dwa doktoraty oraz publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich.
  • Badania wrodzonych niedokrwistości dotyczą mikrocytoz (w tym talasemii α) oraz sferocytozy. Obejmują ocenę zmian genetycznych, biochemicznych i immunologicznych białek błonowych oraz reakcji redoks w krwinkach osób chorych. Efektem badań jest zaawansowana praca doktorska, wstępne prace poglądowe i oryginalne.

   

 • Co wyróżnia jednostkę?

  Podejmujemy badania naukowe w zakresie, który nie jest realizowany w innych ośrodkach w Polsce. Zakład opracowuje i wdraża metody umożliwiające skuteczniejszą profilaktykę u kobiet w ciąży w zakresie choroby hemolitycznej płodu i noworodka, ocenę klinicznego znaczenia przeciwciał, wykrywanie i różnicowanie niezdiagnozowanych dotąd wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych oraz zwiększyły bezpieczeństwo przetaczania krwinek czerwonych.  W związku z powyższym współpracujemy z hematologami, pediatrami, położnikami, transfuzjologami, a ze względu na warsztat pracy także z przedstawicielami innych klinik i zakładów.

 • Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

  Bardzo duża liczba uczestników i doskonałe oceny naszych kursów.

  Uczestnictwo we władzach sekcji transfuzjologicznej PTHiT oraz PTDL i w komitetach organizacyjnych zjazdów tych towarzystw.

  Nagrody dyrektora CMKP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

 • Pracownicy

   

  dr n. med. Anna Stachurska, adiunkt
  dr n. biol. Adrianna Łoniewska-Lwowska, adiunkt
  mgr biotechnologii Katarzyna Koza, asystent
  Iwona Witos, starszy technik
  Katarzyna Branicka, starszy technik
  mgr inż. Anna Fijałkowska, specjalista
  Ewa Buszko, samodzielny referent
  Anna Filipkowska, starsza woźna