Zespół Obsługi Administracyjnej Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP

Studium Kliniczno-Dydaktyczne, zwane dalej „SKD”, realizuje swoje zadania poprzez wchodzące w jego skład Kliniki, Zakłady, Pracownie oraz Zespół Obsługi Administracyjnej Studium Kliniczno-Dydaktycznego. Działania Zespołu mają na celu  prawidłowy przebieg i realizację kształcenia podyplomowego, obsługę administracyjną oraz rozliczanie finansowe i dydaktyczne kursów organizowanych przez SKD i realizowanych na zlecenie SKD.

 

 

 • Zadania

  1. organizowanie kształcenia podyplomowego, w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami, poprzez:
   – organizację kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy i lekarzy dentystów objętych programami specjalizacji, zgodnie z planem oraz bieżącymi potrzebami w zakresie kształcenia podyplomowego,
   – organizację i prowadzenie kształcenia ustawicznego oraz kształcenia indywidualnego dla lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia z wyższym wykształceniem,
   – organizację i prowadzenie innych niż wymienione w pkt a i b) form kształcenia podyplomowego dla osób wykonujących zawody medyczne;
  2. obsługa administracyjna oraz rozliczanie finansowe i dydaktyczne kursów organizowanych przez SKD i realizowanych na zlecenie SKD;
  3. monitorowanie stanu realizacji kursów specjalizacyjnych przez lekarzy i lekarzy dentystów, poprzez wprowadzanie do ogólnopolskiej bazy danych informacji o ukończonych przez nich kursach specjalizacyjnych – zgodnie z programami specjalizacji;
  4. wprowadzanie do bazy danych informacji o diagnostach i farmaceutach, którzy ukończyli kursy doskonalące i ustawiczne, organizowane przez podmioty inne niż Centrum Medyczne i administrowanie tymi danymi, w zakresie wyznaczonym dla Centrum Medycznego przez obowiązujące przepisy;
  5. przyjmowanie druków – „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu kursów szkoleniowych na listę Centrum Medycznego” – zwanych dalej Wnioskami, prowadzenie rejestru tych Wniosków, sprawdzanie danych w nich zawartych, w aspekcie wymagań Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przypisywanie zgłaszanym kursom właściwych, podstawowych kodów identyfikacyjnych;
  6. wprowadzanie do serwisu internetowego Centrum Medycznego danych na temat wszystkich realizowanych kursów, na podstawie informacji zawartych we Wnioskach oraz generowanie na stronie internetowej Centrum Medycznego, ogólnokrajowej listy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  7. monitorowanie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych oraz pracowników innych zawodów medycznych, w zakresie wyznaczonym dla Centrum Medycznego przez obowiązujące przepisy;
  8. planowanie i prowadzenie działań zmierzających do organizacji kursów specjalizacyjnych i/lub doskonalących, innych niż lekarskie, w jednostkach uprawnionych do ich realizacji na mocy odrębnych przepisów, w tym zaleceń organizacji kursu, zgodnie z planem kształcenia podyplomowego, poprzez: przygotowywanie pism informacyjnych, sygnalizowanie potrzeb organizacji kursów, monitorowanie odpowiedzi, sporządzanie wniosków i informacji z realizacji zaleceń, w zakresie wyznaczonym dla Centrum Medycznego przez obowiązujące przepisy;
  9. organizowanie i prowadzenie kursów metodyki nauczania w kształceniu podyplomowym w zawodach medycznych;
  10. merytoryczna weryfikacja i przygotowywanie dokumentów dla Działu Spraw Osobowych i Płac, niezbędnych do ustalenia procentowego udziału wynagrodzenia za prace twórcze w wynagrodzeniu zasadniczym, w ramach indywidualnej działalności dydaktycznej i naukowej nauczycieli akademickich SKD, pozwalających na zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu;
  11. opracowanie dokumentacji dotyczącej planów i rozliczeń pensum dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli akademickich SKD.
 • Pracownicy

  Kierownik Zespołu
  mgr Karolina Duma
  tel. 22 56 93 800

  Z-ca Kierownika Zespołu
  inż Katarzyna Partyka
  tel. 22 56 93 874

  Obsługa administracyjna kursów (kwalifikacja na kursy, przyjmowanie rezygnacji):

  mgr Barbara Ruszkowska-Gębka    22 5693 808   pok. 2
  barbara.ruszkowska-gebka@cmkp.edu.pl
  mgr Marzenna Kostka 22 5693 751 pok. 2
  marzena.kostka@cmkp.edu.pl
  Małgorzata Brzozowska    22 5693 803   pok. 2
  malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
  Paulina Niedzielska       22 5693 802  pok. 3
  paulina.niedzielska@cmkp.edu.p
  mgr Małgorzata Kiszkowiak    22 5693 868  pok. 3
  malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl
  Izabella Grabowska   22 5693805 pok. 5
  izabella.grabowska@cmkp.edu.pl
  mgr Marta Ambrozik    22 5693 752   pok. 5
  marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
  mgr Renata Piwowar      22 5693 750  pok. 6
  renata.piwowar@cmkp.edu.pl
  Jolanta Kuzmowicz          22 5693 806  pok. 7
  jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
  mgr Ewelina Kaczmarska  22 5693 750 pok. 20
  ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
  Teresa Witkowska  22 5693 754 pok. 20
  teresa.witkowska@cmkp.edu.pl

  Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez jednostki CMKP  współfinansowanych ze środków UE (kwalifikacje na kursy, przyjmownaie rezygnacji)

  Paulina Niedzielska        22 5693 802  pok. 3
  paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl
  mgr Małgorzata Kiszkowiak 22 5693 868 pok. 3
  malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl
  mgr Karolina Duma 22 5693 800 pok. 4
  karolina.duma@cmkp.edu.pl
  inż. Katarzyna Partyka 22 5693 874 pok. 4
  katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl
  Izabella Grabowska 22 5693 805 pok. 5
  izabella.grabowska@cmkp.edu.pl
  mgr Dorota Kleniewska 22 5693 807 pok. 5
  dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
  Edyta Gersińska 22 5693 804 pok. 7
  edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
  Teresa Witkowska  22 5693 754 pok. 20
  teresa.witkowska@cmkp.edu.pl

  Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez jednostki zewnętrzne (kwalifikacja na kursy,  przyjmowanie rezygnacji)

  mgr Dorota Kleniewska 22 5693 807 pok. 5
  dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
  mgr Alicja Luba 22 5693 882 pok. 7
  alicja.luba@cmkp.edu.pl
  Edyta Gersińska 22 5693 804 pok. 7
  edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
  mgr Krzysztof Stępień     22 5693 811   pok. 20
  krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl

  Obsługa finansowa kursów, rozliczanie umów wykładowców na kursach organizowanych przez Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP:

  mgr Małgorzata Kiszkowiak    22 5693 868 pok. 3
  malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl
  Paulina Niedzielska        22 5693 802  pok. 3
  paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

  Obsługa finansowa kursów, rozliczanie umów wykładowców na kursach organizowanych w ramach programu POWER:

  Marek Marciniak           22 5693 792   pok. 6
  marek.marciniak@cmkp.edu.pl

  Rozliczanie pensum dydaktycznego oraz zwiększonych kosztów uzyskania przychodu:

  mgr Karolina Duma        22 5693 800  pok. 4
  karolina.duma@cmkp.edu.pl
  mgr Renata Piwowar     22 5693 750   pok. 6
  renata.piwowar@cmkp.edu.pl

  Rozliczanie dofinansowania uczestników kursów realizowanych w ramach programu POWER:

  Jolanta Kuzmowicz         22 5693 806  pok.7
  jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
  mgr Marta Ambrozik        22 5693 752   pok. 5
  marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

  Współpraca z jednostkami organizującymi kursy w zakresie przyjmowania „Informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”

  mgr Marzenna Kostka                  22 5693 751   pok. 2
  marzenna.kostka@cmkp.edu.pl
  Izabella Grabowska            22 5693 805   pok. 5
  izabella.grabowska@cmkp.edu.pl

  Współpraca w zakresie koordynacji kształcenia z jednostkami organizującymi kursy, konsultantami krajowymi oraz Ministerstwem Zdrowia:

  mgr Karolina Duma            22 5693 800  pok. 4
  karolina.duma@cmkp.edu.pl
  inż. Katarzyna Partyka         22 5693 874   pok. 4
  katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

  Publikowanie kursów na stronie internetowej CMKP, zmiany terminów, odwoływanie kursów:

  Marek Marciniak                            22 5693 792   pok.6
  marek.marciniak@cmkp.edu.pl
  mgr Ewelina Kaczmarska    22 5693 770 pok. 20
  ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl

  Koordyncja kursów w ramach specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:
  mgr Renata Piwowar          22 5693 750   pok. 6
  renata.piwowar@cmkp.edu.pl

  Aktualizacja danych osobowych lekarzy:
  mgr Dorota Kleniewska              22 5693 807   pok. 5
  dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl

  Korespondencja i archiwizacja, wystawianie potwierdzeń udziału w kursie:

  Barbara Ruszkowska-Gębka    22 5693 808   pok. 2
  barbara.ruszkowska-gebka@cmkp.edu.pl

   

 • Dokumenty do pobrania

  Zbiorczy plan pensum dydaktycznego

  Załącznik nr 2 do Regulaminu pensum plan zbiorczy

  Indywidualny plan pensum dydaktycznego

  Załącznik nr 3 do Regulaminu pensum plan indywidualny

  Rozliczenie indywidualne zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2017

  Załącznik nr 5 do Regulaminu pensum rozliczenie indywidualne

  Rozliczenie zbiorcze pensum dydaktycznego

  Załącznik nr 6 do Regulaminu pensum rozliczenie zbiorcze