Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, wraz z informacją opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji promotora (oraz ew.  zgodą promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie)

Wzór- Wniosek

2. Oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny (do wglądu)

3. Wykaz prac naukowych oraz informacje o działalności popularyzującej naukę według załączonego wzoru

Wzór – wykaz prac naukowych

4. Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy

Wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych

Klauzula informacyjna

5. Życiorys naukowy

6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego

Oświadczenie

7. Pozwolenie Komisji Bioetycznej na wykonywanie badań związanych z pracą doktorską (dotyczy także badań nieinterwencyjnych)

8. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów

Wzór – pismo do biblioteki

Wykaz prac naukowych

Materiały należy przesłać w formie edytowalnej na adres biblioteka@cmkp.edu.pl

9. Konspekt rozprawy doktorskiej, zawierający:

  • wprowadzenie do tematyki rozprawy
  • cel pracy
  • metody badawcze
  • wstępne  wyniki
  • stan zaawansowania pracy
  • nowatorstwo pracy

10. Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej w formacie PowerPoint (max. 20 slajdów)

11. Życiorys naukowy promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie

12. Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich – jeśli dotyczy

13. Oświadczenie  w sprawie poniesienia kosztów przewodu doktorskiego lub prośba do Dyrektora CMKP o zwolnienie z opłat

Dotyczy tylko doktorantów niezatrudnionych w CMKP i niebędących słuchaczami studiów doktoranckich

14. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego

certyfikaty uprawinające do zwolnieniea z egzaminu doktorskiego 

Jeżeli posiadany certyfikat znajduje się na załączonej liście doktorant może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego

Wniosek wraz z załącznikami kierowany jest do Komisji ds. Stopni Naukowych CMKP, przed którą odbywa się prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej.