Przyjęcie rozprawy i wyznaczenie recenzentów -KROK 4

Promotor przedstawia Radzie Naukowej opinię o rozprawie doktorskiej i po jej przyjęciu przez Radę przedstawia Radzie Naukowej kandydatów na recenzentów wraz z uzasadnieniem ich kompetencji do sporządzenia recenzji.

Rada Naukowa CMKP wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami CMKP.