Informacje dla kandydatów

Dyrektor

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie 

ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne, bezpłatne

STUDIA DOKTORANCKIE
w zakresie medycyny klinicznej i biologii medycznej

Przyjmujemy zgłoszenia do realizacji następujących projektów badawczych:

 1. Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej u królików z wykorzystaniem różnych typów membran półprzepuszczalnych – badania porównawcze (Prof. dr hab. Jarosław Czubak)
 2. Próba identyfikacji nowych szlaków sygnalizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój dysfunkcji lewej komory serca w niedoczynności tarczycy u szczura (Dr hab. Monika Duda)
 3. Rola białek ERM i ich aktywacji w patogenezie nowotworów tarczycy (Dr hab. Damian Gaweł)
 4. Ocena wpływu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u ciężarnych na biochemiczną i hemodynamiczną czynność łożyska (Dr hab. Małgorzata Gietka-Czernel)
 5. Korzystny wpływ suplementacji selenu na przebieg przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy                                   (Dr hab. Małgorzata Gietka-Czernel)
 6. Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów (Prof. dr hab.Ewa Hennig)
 7. Zgłaszalność do konkurencyjnych strategii badań przesiewowych raka jelita grubego- randomizowane badanie w dziedzinie zdrowia publicznego w ramach Polskiego Programu Badań Przesiewowych (Dr hab. Michał Kamiński)
 8. Rola mikrobiomu i biomarkerów surowicy w nadzorze pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka występowania raka żołądka (Dr hab. Michał Kamiński)
 9. Metagenomika i metabolomika stolca w eksperymentalnym modelu ludzkiego ksenograftu (Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski)
 10. Rola kaspazy-4 w ludzkich leukocytach w patogenezie wstrząsu septycznego w modelu myszy humanizowanych                         (Prof. dr hab. Michał Pirożyński)
 11. Epigenetyczne mechanizmy działania czynników opóźniających starzenie: metforminy, rapamycyny i resweratrolu na starzenie fibroblastów skóry człowieka (Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka)
 12. Wartość diagnostyczna i predykcyjna testu wysiłkowego sercowo-płucnego u chorych z podejrzeniem nadciśnienia płucnego (Dr hab. Sebastian Szmit)
 13. Rejestr chorych z akromegalią- Polska specyfika rozpoznawania, leczenia i przebiegu powikłań rzadkiej choroby                               (Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński)
 14. Hormon wzrostu (GH), insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1 (IGF-1) oraz rozpuszczalne białko alfa-klotho (α-sKL) u pacjentów z akromegalią- analiza przyczyn rozbieżności wyników biochemicznych w powiązaniu z obrazem klinicznym i sposobem leczenia (Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński)                                                                                                                                                          (o realizację tematu mogą ubiegać się wyłącznie diagności laboratoryjni)

 

Termin składania dokumentów i podań o przyjęcie na studia upływa
09 lipca 2018 r.

Konkursowy egzamin kwalifikacyjny odbędzie się
17 i 18 września 2018 r.

w siedzibie CMKP w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej

www.cmkp.edu.pl (w zakładce Studia Doktoranckie)

oraz w sekretariacie Studiów Doktoranckich,

01-813 Warszawa,  ul. Marymoncka 99/103, pokój 412

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

tel. 22 56 93 824

 • Nabór 2018/2019

  Rekrutacja na stacjonarne Studia Doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego rozpoczyna się  1 maja 2018 r.

 • Zasady rekrutacji

  Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

  Na Studia Doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy lekarza, magistra lub równorzędny.
  Rekrutację na Studia w Centrum Medycznym przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum. Decyzję w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie Komisja Rekrutacyjna podejmuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (liczby punktów) uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

  Formalny etap postępowania kwalifikacyjnego
  Tematy projektów badawczych, które będą realizowane w ramach Studiów Doktoranckich w następnym roku akademickim są ogłaszane na stronie internetowej CMKP do dnia 30 kwietnia. Kandydat wybiera temat, który chciałby realizować w ramach Studiów i składa do Kierownika Studiów Doktoranckich podanie o przyjęcie na Studia (wg. załączonego wzoru). Do podania dołącza się:
  1) życiorys (wykształcenie; informacje o dotychczasowej aktywności naukowej: praca w kołach naukowych, publikacje, nagrody, wyróżnienia; znajomość języków obcych: w przypadku posiadanych certyfikatów proszę je załączyć);
  2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3) zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów;
  4) kwestionariusz osobowy i 3 fotografie;
  5) tytuł projektu badawczego, o którego realizację w ramach Studiów ubiega się Kandydat.

  Wstępna rozmowa kwalifikacyjna
  Po dokonaniu formalnej weryfikacji podania o przyjęcie na Studia, Kierownik Studiów Doktoranckich kieruje Kandydata na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym opiekunem naukowym (autorem wybranego przez Kandydata projektu badawczego), wyznaczając termin tej rozmowy.
  Podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej potencjalny opiekun naukowy ocenia predyspozycje kandydata do podjęcia i realizacji projektu badawczego w ramach Studiów, przyznając kandydatowi do 20 punktów oraz sporządza opinię w przedmiocie dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Zasadniczy etap kwalifikacji
  Zasadniczy etap kwalifikacji przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną i obejmuje: konkursowy egzamin kwalifikacyjny, ocenę wyników dotychczasowych studiów oraz ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych.
  W trakcie zasadniczego etapu kwalifikacji kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 110 punktów, w tym:
  1) do 75 pkt. za ustną odpowiedź w czasie egzaminu kwalifikacyjnego (zakres egzaminu ustala potencjalny opiekun naukowy Kandydata nie później niż na cztery tygodnie przed terminem egzaminu);
  2) do 15 pkt. za średnią ocen ze studiów;
  3) do 10 pkt. za dotychczasowe osiągnięcia naukowe (praca w kole naukowym, praca w zakładzie naukowym, publikacje naukowe, staże naukowe, znajomość języków-udokumentowana odpowiednim certyfikatem);
  4) do 10 pkt. za współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z Impact Factor.

  Dodatkowe informacje o zasadach Rekrutacji i o przysługujących Kandydatowi możliwościach odwoławczych zawiera Regulamin Studiów Doktoranckich (Rozdział V), dostępny na stronie internetowej CMKP w zakładce „Informacje ogólne”.

 • Podanie o przyjęcie na studia

 • Kwestionariusz osobowy

 • Ramowy program studiów

 • Program stypendialny

  Doktoranci Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego mogą ubiegać się o poniżej wymienione stypendia (zasady przyznawania stypendiów w zakładce Informacje podstawowe):

  Stypendium doktoranckie:

  1500 PLN/m-c na I i II roku studiów

  1740 PLN/m-c na III i IV roku studiów

  Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (dla 30% najlepszych doktorantów):

  nie mniej niż 800 PLN

  Stypendia z funduszu pomocy materialnej, w tym :

  – stypendium dla najlepszych doktorantów;

  – stypendium socjalne;

  – stypendium dla osób niepełnosprawnych;

  -zapomogi

  Wysokość kwoty stypendiów z funduszu pomocy materialnej zależy od liczby doktorantów ubiegających się o nie w danym roku akademickim