Wybory do organów CMKP kadencji 2024-2028

KOMUNIKAT nr 2 KOMISJI WYBORCZEJ CMKP

W związku z wyborami Kolegium Elektorów w CMKP na kadencję 2024 – 2028, podczas wyborów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi CMKP, w dniu 10 kwietnia 2024 r., w wyniku tajnego głosowania na Elektorów zostali wybrani (układ alfabetyczny):

 1. Bartoszewska-Zając Bogusława
 2. Dobkowska Iwona
 3. Duma Karolina
 4. Opałka Marta
 5. Partyka Katarzyna
 6. Waszkiewicz Michał

za Komisję Wyborczą
Przewodniczący Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

DODATKOWE INFORMACJE

Elektorzy są wybierani na zebraniach wyborczych w odpowiednich grupach pracowniczych.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) – dalej „PoSWiN”, członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 PoSWiN, tj:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Czynne prawo wyborcze (prawo oddania głosu na kandydata do kolegium Elektorów) podczas zebrań wyborczych prowadzonych odrębnie w grupach określonych powyżej przysługuje odpowiednio:

 • nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy (jako podstawowe miejsce pracy w CMKP należy rozumieć zatrudnienie w nim w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy – art. 120 ust. 2 PoSWiN),
 • pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, bez względu na wymiar czasu pracy
 • oraz doktorantom.

Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania do kolegium Elektorów) w poszczególnych grupach, określonych powyżej, przysługuje odpowiednio

 • nauczycielom akademickim zatrudnionym w CMKP, jako podstawowym miejscu pracy
 • pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
 • oraz doktorantom,

którzy do dnia rozpoczęcia kadencji Kolegium Elektorów nie ukończyli 70 roku życia.
Kadencja Kolegium Elektorów (2024-2027) rozpoczyna się 01.01.2024 i kończy 31.12.2027.

Wszyscy uczestnicy zebrania mają prawo zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów w poszczególnych grupach.

Kandydatów można zgłaszać pisemnie na ręce osoby prowadzącej zebranie.

Dla prawidłowości zgłoszenia potrzebna jest zgoda kandydata wyrażona przed rozpoczęciem głosowania, zgłoszona na piśmie lub ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego (pliki PDF dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl/wybory2024 w zakładce „Dokumenty do pobrania”).

W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu potrzebna jest zgoda pisemna, złożona przed głosowaniem do Komisji Wyborczej.

za Komisję Wyborczą
Przewodniczący Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP