Wykładowca w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza  konkurs na stanowisko

wykładowcy w grupie dydaktycznej 

w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

z  siedzibą w Szpitalu Bielańskim w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80  

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w art. 24 ust. 3 statutu CMKP (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2018r., poz.125).

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy.
  3. Kopie: dyplomu, prawa wykonywania zawodu lekarza, ew. posiadanej specjalizacji.
  4. Informację o dorobku dydaktycznym .
  5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce, w przypadku wygrania konkursu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że  w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS” do dnia 07 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do CMKP). Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca czerwca 2019 r.