Centrum Medyczne
Kształcenia podyplomowego

Od ponad 50 lat odgrywamy fundamentalną rolę w systemie medycznego kształcenia podyplomowego w Polsce. CMKP to nowoczesna baza dydaktyczna, naukowa i lecznicza.

Wprowadziliśmy interaktywną, multidyscyplinarną dydaktykę, wspieraną zaawansowaną symulacją medyczną, e-learningiem i nauczaniem hybrydowym, która tworzy najkorzystniejsze warunki do zdobywania wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej.

Kursy to nasza specjalność

Organizujemy kursy stacjonarne, online oraz w formie hybrydowej. Zatrudniamy ponad 430 nauczycieli akademickich, w tym ponad 60 osób z tytułem profesora.

Co roku uruchamiamy blisko 1400 kursów. To ponad połowa wszystkich kursów specjalizacyjnych realizowanych w Polsce!

W 2022 roku uczestniczyło w nich niemal 40 tys. kursantów.

Z platform edukacyjnych CMKP korzysta już:

Posiadamy katedry, kliniki i zakłady

Prowadzimy działalność dydaktyczną i naukową w blisko 90 placówkach zlokalizowanych w Warszawie i okolicy.

Kompetencje kadr medycznych i dydaktycznych doskonalimy w 2 szpitalach klinicznych:

Do naszych zadań obok działalności naukowej należą również:

Stawiamy na
rozwój i współpracę

Prowadzimy wspólną Szkołę Doktorską Medycyny Translacyjnej, którą tworzymy wraz z 7 jednostkami naukowo-badawczymi:

  1. Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
  2. Instytutem Biochemii i Biofizyki
  3. Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza
  4. Instytutem Hematologii i Transfuzjologii
  5. Instytutem Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  6. Instytutem Matki i Dziecka
  7. Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu

Obecnie w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej kształci się ponad 60 osób.  

Dla wsparcia działań naukowo-badawczych w CMKP w styczniu 2023 r. powstało Collegium Iuvenum (CI). Należy do niego ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni.

Collegium integruje młodych naukowców i wspiera ich na wczesnym etapie kariery naukowej, a także zachęca do podejmowania nowych przedsięwzięć badawczych i naukowych.

CBT skupia jednostki CMKP prowadzące badania naukowe, których celem jest wskazywanie kierunków i rozwiązań metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie klinicznej.

Podstawą badań jest ścisła współpraca laboratoriów podstawowych z klinikami CMKP, umożliwiająca dwukierunkowy transfer danych „od łóżka pacjenta do stołu laboratoryjnego”, „od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego”.

Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych to niezależny organ doradczy Dyrektora CMKP. Jej głównym celem jest rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wobec systemu medycznego kształcenia podyplomowego, formułowanych przez przedstawicieli młodych kadr medycznych, w tym studentów ostatnich lat studiów medycznych.

Realizujemy
projekty unijne

jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum HYPIEND składającym się z 14 partnerów z ośmiu krajów europejskich. W projekcie bierze udział II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. W ramach tego przedsięwzięcia badacze z trzech krajów: Polski, Belgii i Holandii będą sprawdzać, jak substancje chemiczne zwane związkami endokrynnie czynnymi zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Wyniki projektu HYPIEND mają pomóc w opracowaniu nowych metod badań przesiewowych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego oraz w opracowaniu nowych strategii i polityk w zakresie zdrowia publicznego w celu zminimalizowania narażenia najbardziej narażonych populacji.
Projekt zakłada monitorowanie stanu zdrowia ponad 800 kobiet w ciąży, a później – małych dzieci przez 18 miesięcy pod kątem występowania i działania związków endokrynnie czynnych (endocrine disruptors, EDCs), czyli substancji chemicznych, które mają budowę podobną do niektórych hormonów, m.in. estrogenów, progesteronu czy androgenów. Elementami projektu będą między innymi warsztaty i wykorzystanie aplikacji mobilnej w celu zmniejszenia poziomu narażenia na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz ich dzieci do 18 miesięcy po urodzeniu. Jednym z celów badania jest także ocena skuteczności tego rodzaju działań.

1 stycznia 2024 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczęło realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w deficytowych dziedzinach medycyny z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski oraz liczby lekarzy udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W projekcie planuje się zorganizowanie ok. 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Ponadto dla uczestników projektu, zostanie przeprowadzonych ok. 50 kursów z zakresu komunikacji oraz wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2024 r. i potrwa do 30 czerwca 2027 r. Partnerami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdańskim Uniwersytet Medyczny oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  Tilburg Univerisity (Department of Management Tilburg School of Economics and Management). Celem projektu jest zwiększenie efektywności i standaryzacja szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny istotnych z punktu widzenia zadań polityki zdrowotnej kraju dzięki wypracowaniu (we współpracy ponadnarodowej) i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań informatycznych w ramach rozszerzonej Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej. W projekcie planuje się podniesienie kwalifikacji 453 lekarzy specjalistów oraz 22 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji poprzez nabycie praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej oraz stworzenie zestawu nowatorskich narzędzi informatycznych wspomagających kształcenie i samokształcenie lekarzy specjalistów.  W ramach projektu zostaną m.in. wypracowane założenia standardów kształcenia doskonalącego i egzaminowania lekarzy w zakresie posługiwania się technikami endoskopowymi oraz rozwinięcie Sieci Centrów Symulacji Endoskopowy.

Jesteśmy z lekarzami i dla lekarzy,
dla dobra pacjentów

Stronę opracował Zespół Komunikacji i Promocji CMKP © 2024