Centrum Medyczne
Kształcenia podyplomowego

Od ponad 50 lat odgrywamy fundamentalną rolę w systemie medycznego kształcenia podyplomowego w Polsce. CMKP to nowoczesna baza dydaktyczna, naukowa i lecznicza.

Wprowadziliśmy interaktywną, multidyscyplinarną dydaktykę, wspieraną zaawansowaną symulacją medyczną, e-learningiem i nauczaniem hybrydowym, która tworzy najkorzystniejsze warunki do zdobywania wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej.

Kursy to nasza specjalność

Organizujemy kursy stacjonarne, online oraz w formie hybrydowej. Zatrudniamy ponad 430 nauczycieli akademickich, w tym ponad 60 osób z tytułem profesora.

Co roku uruchamiamy blisko 1400 kursów. To ponad połowa wszystkich kursów specjalizacyjnych realizowanych w Polsce!

W 2022 roku uczestniczyło w nich niemal 40 tys. kursantów.

Z platform edukacyjnych CMKP korzysta już:

Posiadamy katedry, kliniki i zakłady

Prowadzimy działalność dydaktyczną i naukową w blisko 90 placówkach zlokalizowanych w Warszawie i okolicy.

Kompetencje kadr medycznych i dydaktycznych doskonalimy w 2 szpitalach klinicznych:

Do naszych zadań obok działalności naukowej należą również:

Stawiamy na
rozwój i współpracę

Prowadzimy wspólną Szkołę Doktorską Medycyny Translacyjnej, którą tworzymy wraz z 7 jednostkami naukowo-badawczymi:

  1. Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
  2. Instytutem Biochemii i Biofizyki
  3. Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza
  4. Instytutem Hematologii i Transfuzjologii
  5. Instytutem Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  6. Instytutem Matki i Dziecka
  7. Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu

Obecnie w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej kształci się ponad 60 osób.  

Dla wsparcia działań naukowo-badawczych w CMKP w styczniu 2023 r. powstało Collegium Iuvenum (CI). Należy do niego ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni.

Collegium integruje młodych naukowców i wspiera ich na wczesnym etapie kariery naukowej, a także zachęca do podejmowania nowych przedsięwzięć badawczych i naukowych.

CBT skupia jednostki CMKP prowadzące badania naukowe, których celem jest wskazywanie kierunków i rozwiązań metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie klinicznej.

Podstawą badań jest ścisła współpraca laboratoriów podstawowych z klinikami CMKP, umożliwiająca dwukierunkowy transfer danych „od łóżka pacjenta do stołu laboratoryjnego”, „od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego”.

Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych to niezależny organ doradczy Dyrektora CMKP. Jej głównym celem jest rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wobec systemu medycznego kształcenia podyplomowego, formułowanych przez przedstawicieli młodych kadr medycznych, w tym studentów ostatnich lat studiów medycznych.

Realizujemy
projekty unijne

Obecnie, w okresie 2015 – 2023 realizowany jest ogólnopolski projekt z budżetem prawie 100 mln zł, wspierający kształcenie w wybranych 13 specjalizacjach lekarskich z zakresu medycyny rodzinnej, pediatrii, dziedzin onkologicznych, geriatrii, ortopedii oraz reumatologii w ramach programu POWER. W projekcie planuje się realizację 2170 kursów specjalizacyjnych dla 67 tys. uczestników.

We współpracy z partnerami ponadnarodowymi CMKP wdraża innowacyjny projekt związany z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych. W ramach projektu w listopadzie 2019 roku utworzono Centrum Symulacji Endoskopowej. Dzięki funduszom unijnym zakupiono najnowocześniejszy w Europie sprzęt do zaawansowanej symulacji medycznej, umożliwiający przeprowadzanie nowatorskich zajęć doskonalących praktyczne umiejętności lekarskie w dziedzinach zabiegowych, w celu opracowania nowych programów/standardów szkolenia.

We współpracy z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia CMKP realizuje projekt dostosowania do warunków polskich jedenastej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz zestawu instrumentów WHO wspomagających przyszłych użytkowników tej klasyfikacji.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt ma poprawić wiedzę o klasyfikacji ICD-11 oraz podnieść praktyczne umiejętności w zakresie narzędzi wspierających jej prawidłowe użytkowanie, w tym poprzez szkolenia i warsztaty dla przyszłych użytkowników.

Projekt realizowany jest przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Uruchomiony został w celu podniesienia kwalifikacji
i kompetencji zawodowych  przedstawicieli zawodów medycznych.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń dla: dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Projekt ma podnieść kwalifikacje wyspecjalizowanej kadry medycznej, a tym samym podwyższyć jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

Projekt realizowany we współpracy z MZ (liderem projektu), który poprzez realizację dedykowanego nowoczesnego programu szkolenia ma na celu podniesienie kwalifikacji 9300 opiekunów medycznych. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jesteśmy z lekarzami i dla lekarzy,
dla dobra pacjentów

Stronę opracował Zespół Komunikacji i Promocji CMKP © 2024