Alena Lochmannová, PhD

Is a Czech ethnologist working at the Faculty of Health Care Studies at the University of West Bohemia, whose long-term research interests include representations of bodily modifications of (not only) convicts in prison, including techniques of their performance and symbolic meaning, the second life of convicts, the question of identity in a total institution, and suicide phenomenology. It also focuses on radicalization and extremism and the topics of medical anthropology, especially the emic perspective of patients and paramedics.

Dr Alena Lochmannová

Czeska etnolog pracującą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu ZČU, której wieloletnie zainteresowania badawcze obejmują reprezentacje cielesnych modyfikacji  skazanych w więzieniu (ale nie tylko), w tym technik ich wykonywania i znaczenie symboliczne. Dodatkowo bada ona drugie życie skazanych, kwestię tożsamości w instytucji totalnej oraz fenomenologię samobójstw. Skupia się także na radykalizacji i ekstremizmie oraz na tematach antropologii medycznej, zwłaszcza na perspektywie emicznej pacjentów i ratowników medycznych.

Dr n. o zdr. Izabela Kaptacz

prowadząca sesję 1: Modele perinatalnej opieki paliatywnej

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, magister pedagogiki. Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej, Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 1995 roku zawodowo związana z opieką paliatywną w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki, psychoonkologii oraz kursy z dziedziny opieki paliatywnej, pielęgniarstwa rodzinnego, geriatrycznego, leczenia ran przewlekłych. Autorka kilku artykułów naukowych oraz kilku rozdziałów w książkach poświęconych tematom  pielęgniarskiej opieki paliatywnej i jakości życia nieuleczalnie chorych.

Od 2011 roku pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Izabela Kaptacz, PhD

Nurse – specialist in palliative care nursing, master’s degree in pedagogy. Teaching assistant at the Department of Palliative Medicine and Care, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences at Silesian Medical University in Katowice. Since 1995, she has been professionally involved in palliative care at the Hospice Care Association of Częstochowa. She completed postgraduate studies in medical law and bioethics, psycho-oncology and courses in palliative care, family nursing, geriatric nursing, chronic wound management.

Author of several scientific articles and several chapters in books on the topics of palliative nursing care and quality of life of terminally ill patients.

Since 2011, she has been the National Consultant in palliative care nursing.

Kateřina Ratislavová, RM, PhD

Kateřina Ratislavová is a lecturer at the Department of Nursing and Midwifery of the Faculty of Health Studies at the University of West Bohemia. She focuses on psychology and communication in the Midwifery study programme. Midwife with many years of experience, including delivery ward. She completed psychotherapeutic training in dynamic psychotherapy, studied psychology and family education at the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen and got a doctoral degree in Nursing at the University of South Bohemia in České Budějovice. She cooperates with Dlouhá cesta (Long Journey) and Plzeňská zastávka (Pilsen Station), which are non-profit organisations working with parents who have lost a child. She provides counseling and support to women who have experienced perinatal loss in the Pilsen region.

Her research interests focus on woman´s/family care in the perinatal period, birth satisfaction and perinatal palliative care. She is the author of four professional books and publishes in scientific journals in the Czech Republic and abroad.

Member of the Czech Society of Palliative Medicine and the Czech Chamber of Midwives.

Dr Kateřina Ratislavová

Kateřina Ratislavová jest wykładowcą w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zachodnioczeskiego. Skupia się na psychologii i komunikacji w programie studiów położniczych. Położna z wieloletnim doświadczeniem, w tym na oddziale porodowym. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie psychoterapii dynamicznej, studiowała psychologię i wychowanie rodzinne na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie oraz uzyskała stopień doktora w zakresie pielęgniarstwa na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach. Współpracuje z Dlouhá cesta (Długa podróż) i Plzeňská zastávka (Stacja Pilzno), organizacjami non-profit pracującymi z rodzicami, którzy stracili dziecko. Prowadzi poradnictwo i wsparcie dla kobiet, które doświadczyły straty okołoporodowej w regionie pilskim.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na opiece nad kobietą/rodziną w okresie okołoporodowym, satysfakcji z porodu i perinatalnej opiece paliatywnej. Jest autorką czterech książek fachowych i publikuje w czasopismach naukowych w Czechach i za granicą.

Jest członkiem Czeskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Czeskiej Izby Położnych.

Denise Côté-Arsenault, PhD, RN, CPLC, FNAP, FAAN

Dr. Côté-Arsenault is an expert in Maternal-Child Nursing and has a behavioral science research program on perinatal loss, pregnancy after loss, and perinatal palliative care that spans over 25 years. She has worked in academia since 1986 and is currently the Patricia and James R. Hemak Professor of Maternal Child Nursing at the Trudy Busch Valentine School of Nursing at Saint Louis University, St. Louis, Missouri. The goal of her research is to gain knowledge and understanding of parent responses to perinatal loss in its many forms, and to improve care for these families.

Prof. Denise Côté-Arsenault

Dr Côté-Arsenault jest ekspertem w dziedzinie pielęgniarstwa matczyno-dziecięcego i prowadzi trwający ponad 25 lat program badawczy z zakresu nauk behawioralnych dotyczący straty okołoporodowej, ciąży po stracie oraz perinatalnej opieki paliatywnej. Pracuje w środowisku akademickim od 1986 roku, a obecnie jest profesorem pielęgniarstwa matczyno-dziecięcego Patricii i Jamesa R. Hemak w Trudy Busch Valentine School of Nursing na Uniwersytecie Saint Louis, St. Louis, Missouri. Celem jej badań jest zdobycie wiedzy i zrozumienie reakcji rodziców na stratę okołoporodową w różnych jej formach oraz poprawa opieki nad tymi rodzinami.

Mgr Joanna Krzeszowiak

Położna z kilkunastoletnim pracy m. inn. w bloku porodowym, wykładowca w szkołach rodzenia. Obecnie pełni funkcję oddziałowej na oddziale ginekologiczno – położniczym w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Prowadzi edukację przedporodową oraz sprawuje bezpośrednią opiekę w czasie porodu nad rodzicami, którzy wiedzą, że ich dziecko urodzi się z wadami letalnymi.

W latach 2018-2022 wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie pisania rozprawy doktorskiej.

Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojętej diagnostyki prenatalnej, możliwości terapeutycznych okresu ciąży, możliwości wsparcia i przygotowania do porodu rodziców decydujących się urodzić dziecko z niepomyślną diagnozą prenatalną.

Autorka i współautorka kilkunastu prac naukowych. Prywatnie mama 3 córek.

Joanna Krzeszowiak, M.Sc.

Midwife with several years of practice in the delivery ward, lecturer at Childbirth schools.  She is currently serving as a head ward in the gynecology and obstetrics department at the Olesnica County Hospital Complex. She conducts antenatal education, and provides direct care during childbirth for parents who know that their child will be born with lethal fetal diagnosis.

From 2018 to 2022, she is a lecturer at the Faculty of Health Sciences at the Medical University of Wroclaw. She is in the process of writing her doctoral dissertation.

Her scientific interests focus on prenatal diagnosis in the broadest sense, the therapeutic possibilities of the pregnancy period, the possibility of support and preparation for childbirth for parents who decide to give birth to a child with an unsuccessful prenatal diagnosis.

Author and co-author of several scientific papers.  Privately mother of 3 daughters.

Dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH

prowadzący sesję 2: Kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej

Doktor habilitowany psychologii, autor licznych publikacji z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia. Specjalizuje się
w psychologii człowieka chorego somatycznie. Autor Kwestionariusza Osobowości Silnej Immunologicznie. 

Od 2019  roku rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Od 2012 roku pełni funkcję Redaktora naczelnego czasopisma Advances in Cognitive Psychology oraz recenzuje artykuły w wielu czasopismach naukowych.

Doświadczenie kliniczne zdobywał między innymi na Oddziale Neuropsychiatrii Dziecięcej SPZOZ w Lublinie-Abramowicach, a także na Oddziale Neurologii Szpitala MSWiA w Lublinie. 

Zainteresowania: psychologia stresu, psychologia zdrowia, psychosomatyka, psycholingwistyka.

Konrad Janowski, PhD, Professor at AEH

Holds a doctorate in psychology, author of numerous publications in clinical psychology and health psychology. He specializes in the psychology of the somatically ill person. Author of the Immunologically Strong Personality Questionnaire. 

As of 2019, rector of the University of Economics and Human Sciences in Warsaw. Since 2012, he has served as Editor-in-Chief of the journal Advances in Cognitive Psychology and reviews articles in many scientific journals.

He gained clinical experience, among others, at the Department of Pediatric Neuropsychiatry of the SPZOZ in Lublin-Abramowice, as well as at the Department of Neurology of the MSWiA Hospital in Lublin.

Interests: stress psychology, health psychology, psychosomatics, psycholinguistics.

Dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD

Pediatra-neonatolog, Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autorka ponad 80 prac naukowych w tym monografii i rozdziałów do podręczników opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Wykładowca na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych oraz kursach. Twórca studiów podyplomowych organizowanych wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Paris-Est Marne-la-Vallée zatytułowanych „Etyka Lekarska i Praktyki Medycznej (ELIOM)” oraz Studium zatytułowane „Etyka a praktyka lekarska w perinatologii i pediatrii” organizowane na terenie Instytutu Matki i Dziecka. Utworzyła Zespół ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii, którego została przewodniczącą.
W 2011 roku, owocem intensywnej pracy tej grupy było wydanie pierwszych w Polsce klinicznych rekomendacji dotyczących noworodków skrajnie niedojrzałych, zatytułowane: „Rekomendacje dotyczące postępowania z matką i noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia z uwzględnieniem aspektów etycznych”. Wraz z zespołem specjalistów opracowała Standard zatytułowany: „Zasady postępowania w neonatologii przy podejmowaniu decyzji o objęciu opieką paliatywną uwzględniające racje etyczne”.  Organizatorka cyklicznego Seminarium zatytułowanego „Praktyka postępowania w paliatywnej opiece perinatalnej NEOPALLIUM” przeznaczonego dla szeroko rozumianego środowiska medycznego. Współredaktorka książki « Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej: praktyka kliniczna, etyka, prawo psychologia ». Członek Rady Naukowej przy Instytucie Matki i Dziecka Przedwodnicząca Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka. Członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Przewodnicząca Zespołu ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii.

Prof. IMiD Magdalena Rutkowska, PhD, MD

Pediatrician-neonatologist, Head of the Department of Neonatology and Neonatal Intensive Care at the Institute of Mother and Child in Warsaw. Author of more than 80 scientific papers including monographs and chapters for textbooks published in Poland and abroad. Lecturer at numerous national and international conventions and courses. Creator of the postgraduate program organized by Warsaw Medical University and the Université Paris-Est-Marne-la-Vallée entitled „Ethics in Medicine and Medical Practice (ELIOM)” and the academic course entitled „Ethics and Medical Practice in Perinatology and Pediatrics” organized in at the Mother and Child Institute. She formed a Team for Ethical Recommendations in Perinatology, of which she became a chairman. As a result of the intensive work of this group, the first clinical recommendations in Poland on extremely premature newborns were issued in 2011, entitled: „Recommendations for the management of mothers and newborns born on the brink of survival with consideration of ethical aspects.” With the team of expert she developed guidelines entitled: „Principles of conduct in neonatology when deciding on palliative care taking into account ethical rationale”. She was organizing a regular Seminar entitled „Practice of management in perinatal palliative care NEOPALLIUM” intended for the medical community.

Co-editor of the book „Palliative management in perinatal care: clinical practice, ethics, law psychology”. Member of the Scientific Council at the Institute of Mother and Child. Vice-Chairwoman of the Bioethics Committee at the Institute of Mother and Child. Member of the Committee on Bioethics at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. Member of the Committee on Ethics in Science at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. Chairwoman of the Team for Ethical Recommendations in Perinatology.

Dr Beata Szlendak

Położna, psycholog, Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Od wielu lat zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych, w tym przygotowaniem i aktualizacją programów kształcenia, dostosowaniem ich do potrzeb zawodowych położnych. W ramach działalności naukowej zajmuje się praktyką położnych (w tym szczególnie zagadnieniem stresu, wypalenia zawodowego oraz opieki nad kobietą z niepomyślną diagnozą prenatalną). Przygotowała rozprawę doktorską na temat: „Style radzenia sobie ze stresem przez pielęgniarki i położne uczestniczące w szkoleniach specjalizacyjnych” i uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ukończyła Studia podyplomowe z Psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz kurs Advanced Physical Assessment, University School of Nursing Philadelphia. Położna z wieloletnim doświadczeniem w opiece położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej w środowisku domowym. W ramach Fundacji na rzecz Wspierania Położnych realizuje projekt dotyczący perinatalnej opieki paliatywnej. 

Beata Szlendak, PhD

Midwife, psychologist, Deputy Director of the Center for Postgraduate Education for Nurses and Midwives. For many years she has been involved in postgraduate education for nurses and midwives, including the preparation and development of training programs, adjusting them to their professional needs. As part of her scientific work, she deals with the practice of midwives (in particular in regards to stress management, burnout and caring for women with troublesome prenatal diagnoses). She has prepared a doctoral dissertation titled „Methods of coping with stress by nurses and midwives participating in specialisation training” and obtained a doctoral degree in the field of medical science and health science at the Medical University of Bialystok. She completed her postgraduate studies in clinical psychology at the Warsaw Management University and the course “Advanced Physical Assessment” at the University School of Nursing in Philadelphia. A midwife with many years of experience in obstetrics as well as neonatal and gynecological homecare. As part of the Foundation for the Support of Midwives she is implementing a project on perinatal palliative care.

Dr Agnieszka Iwan

Położna, od 2006 roku zatrudniona w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na stanowisku wykładowcy. W pracy nauczyciela akademickiego prowadzi dydaktykę w zakresie: technik położniczych i prowadzenia porodu oraz podstaw opieki położniczej. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się  wokół nowoczesnych technik wspierających proces kształcenia przyszłych położnych.

Jest koordynatorem zajęć zdalnych na kierunku Położnictwo oraz zajęć w Centrum Symulacji Medycznych. Autorka aplikacji internetowej „Wirtualny Pacjent”, służącej do planowania holistycznej opieki nad pacjentką i jej rodziną. Tematem dysertacji, którą obroniła w 2022 roku na WUM był: „Ocena skuteczności nowatorskiej metody kształcenia położnych opartej na zastosowaniu multimedialnej aplikacji służącej do konstruowania i weryfikacji procesu pielęgnowania”.

Członek Uniwersyteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych.

Prywatnie matka Mikołaja. Interesuje się nowoczesnymi technologiami, kuchnią roślinną oraz wspieraniem rozwoju dzieci.

Agnieszka Iwan, PhD

Midwife, since 2006 employed at the Department of Gynecology and Obstetrics at the Medical University of Warsaw, as a lecturer. In work of an academic teacher, she conducts teaching in the following areas: obstetrics and childbirth techniques as well as the basics of obstetric care. Her main research interests are focused on modern techniques supporting the process of educating future midwives.

She is a coordinator of remote classes in Obstetrics and classes at the Medical Simulation Center. Author of the Internet application „Virtual Patient”, used to plan holistic care for the patient and her family. The topic of the dissertation, which she defended in 2022 at the Medical University of Warsaw was: „Assessment of the effectiveness of an innovative method of training midwives based on the use of a multimedia application for constructing and verifying the nursing process”.

Member of the University Branch of the Polish Society of Midwives.

Privately, Mikołaj’s mother. She is interested in modern technologies, plant-based cuisine and supporting the development of children.

Dr Urszula Tataj-Puzyna

prowadząca sesję 3: Doświadczenia rodzin i personelu medycznego

Położna z ponad 36 letnim stażem pracy m. in. w bloku porodowym, wieloletni wykładowca w szkołach rodzenia, obecnie pracuje w poradni perinatologii Szpitala Specjalistycznego  św. Zofii w Warszawie. Prowadzi edukację przedporodową dla rodziców, którzy wiedzą, że ich dziecko urodzi się z wadami letalnymi.

W latach 2011-2020 wykładowca/adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM. Dr nauk teologicznych (2017). Obecnie adiunkt w Zakładzie Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół opieki nad kobietą/rodziną w okresie okołoporodowym, oraz wokół perinatalnej opieki paliatywnej. Prowadzi badania jakościowe dotyczące doświadczeń kobiet z letalną diagnozą prenatalną. 

Autorka 56 prac w czasopismach polskich i zagranicznych.

Uczestniczy w kilku międzynarodowych projektach; między innymi:

  • „What helps or hinders midwifery students to support physiological birth?” – projekt zarządzany przez Bournemouth University, Wielka Brytania;
  • „IMAGINE EURO (Improving MAternal Newborn carE In the EURO Region)” -projekt zarządzany przez WHO Collaborating Center for Maternal and Child Health Trieste, Włochy.

Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Naukowego „Fides et Ratio”.

Członek Zespołu Języka Medycznego, Rady Języka Polskiego w Polskiej Akademii Nauk.

Urszula Tataj-Puzyna, RM, PhD

Midwife with over 36 years of practice, including delivery ward, long-term lecturer at Childbirth schools, currently working at St. Sophia’s Specialist Hospital Department of Perinatology in Warsaw. She carries out antenatal education for parents of children with lethal fetal diagnosis.

In the years 2011-2020 lecturer/assistant professor at the Faculty of Health Sciences – Medical University of Warsaw. PhD in theology (2017). Presently assistant professor at Department of Midwifery in the Centre of Postgraduate Medical Education.

Her research interests focus on woman/family care in the perinatal period, and quality perinatal palliative care. She conducts qualitative research on experiences of women with prenatal lethal fetal diagnosis.

Author of 56 papers in Polish and foreign journals.

She takes part in several international projects:

  • „What helps or hinders midwifery students to support physiological birth?” – project directed by Bournemouth University, Great Britain
  • „IMAGINE EURO (Improving MAternal Newborn carE In the EURO Region)” – project directed by WHO Collaborating Center for Maternal and Child Health Trieste, Italy

Deputy Editor-in Chief of the Scientific Quarterly „Fides et Ratio”.

Member of the Medical Language Team, Council for Polish Language at the Polish Academy of Sciences.

Erin Denney-Koelsch, PhD, MD

Erin Denney-Koelsch is a Palliative Care Physician and research from University of Rochester Medical Center in Rochester, New York, U.S.A. She has her Medical Doctorate, Internal Medicine & Pediatrics Residency, and Palliative Medicine Fellowship from the University of Rochester. 

She is the Founder and Director of the Perinatal Supportive Care Program, which providers palliative care to families facing life-limiting fetal diagnoses during pregnancy, birth and during the neonatal period and death. 

She is an internationally-recognized speaker on Perinatal Palliative Care, and is co-editor and author of 5 chapters of Perinatal Palliative Care: A Clinical Guide with Springer Publishers in 2020.

She has 15 peer-reviewed publications, largely on the parent experience and improving care for parents with life-limiting fetal conditions.  She is a mother of 2, oboist, and organic gardener.

Erin Denney-Koelsch, PhD, MD

Dr Erin Denney-Koelsch jest lekarzem opieki paliatywnej i badaczem z University of Rochester Medical Center w Rochester, New York, USA. Posiada tytuł doktora medycyny, rezydenturę z zakresu medycyny wewnętrznej i pediatrii oraz specjalizację z zakresu medycyny paliatywnej uzyskane na University of Rochester. 

Jest założycielką i dyrektorem Perinatal Supportive Care Program, który zapewnia opiekę paliatywną rodzinom zmagającym się z ograniczającymi życie diagnozami płodu w czasie ciąży, porodu, okresu noworodkowego i śmierci. 

Jest uznanym na całym świecie prelegentem na temat perinatalnej opieki paliatywnej, a także współredaktorem i autorem 5 rozdziałów Perinatal Palliative Care: A Clinical Guide z wydawnictwem Springer w 2020 roku.

Ma 15 recenzowanych publikacji, w dużej mierze dotyczących doświadczenia rodzica i poprawy opieki nad rodzicami z ograniczającymi życie schorzeniami płodu.  Jest matką 2 dzieci, oboistką i ogrodnikiem organicznym.

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel

Specjalista pediatrii, pediatrii metabolicznej, neonatologii i genetyki klinicznej. Profesor Robert Śmigiel od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Pracuje jako konsultant medyczny z genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej oraz jako lekarz-genetyk w poradni genetycznej, jako zwykły pediatra oraz neonatolog na oddziałach noworodkowych. Obecnie prof. Robert Śmigiel tworzy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oddział pediatrii dedykowany dzieciom z chorobami rzadkimi.

Tematyka jego badań skupia się na zagadnieniach związanych z wadami rozwojowymi u dzieci. Jest autorem i współautorem wielu prac oryginalnych i opisów przypadków, a także autorem kilku książek medycznych jako redaktor oraz rozdziałów w podręcznikach naukowych, a także materiałów dydaktycznych w podręcznikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Współpracuje jako wolontariusz ze stowarzyszeniami i fundacjami rodziców dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, chorobami genetycznymi i metabolicznymi. Prof. Śmigiel jest założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Razem” oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich we Wrocławiu.

Prof. Robert Śmigiel, PhD, MD

Specialist of pediatrics, metabolic pediatrics, neonatology and clinical genetics. Professor Robert Śmigiel is affiliated with the Medical University of Wroclaw from the beginning of his professional career. He works as medical consultant from clinical genetics and metabolic pediatrics and as physician-geneticist in the outpatients genetic clinic, as simply pediatrician as well as neonatologist in neonatal units. Currently, prof. Robert Śmigiel creates a branch of pediatrics at the Medical University of Wroclaw dedicated to children with rare diseases.

The subject of his research focuses on issues of developmental defects in children. He is the author and co-author of many original papers and case studies as well as author of several medical books as editor and chapters in research textbooks as well as teaching materials in the handbooks for parents of children with developmental disorders. He is working as a volunteer with associations and foundations of parents of children and adults with intellectual disabilities, developmental disorders, genetic and metabolic diseases. Prof. Śmigiel is the founder of the Association for Children with Rare Genetic Diseases and Their Families „Together” and Diagnostic and Therapeutic Centre of rare Diseases in Wroclaw.

Dr Dorota Sys

Asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, pełnomocnik ds. rozwoju kadr w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. Menadżer nauki oraz koordynator projektów badawczych i profilaktycznych. Autorka i współautorka 45 publikacji o wartości 63.44 pkt. IF i kilkunastu doniesień na konferencjach w kraju i za granicą. Zainteresowania badawcze:  metodologia – edukacja – nauki o zdrowiu.

Dorota Sys, PhD

Assistant professor in the Department of Reproductive Health at the Center of  Postgraduate Medical Education and personnel development specialist at the 'Zelazna’ Medical Center Ltd (St. Sophia Specialist Hospital) in Warsaw. Science manager and coordinator of research and prevention projects. Author and co-author of 45 publications (IF = 63.44) and several papers ar scientific conferences. Research interests: methodology – education – health sciences.

O. dr Filip Buczyński

Franciszkanin, psychoterapeuta. Certyfikowany psychoonkolog i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Od 1991 roku, jako wolontariusz prowadził opiekę duszpasterską i psychologiczną nad pacjentami Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie. Jest założycielem
i prezesem, działającego od 1997 r. Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Od 15 lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, które skupia dziecięce hospicja z całej Polski. Świadczy posługę psychologiczną, terapeutyczną i duszpasterską dla rodzin podopiecznych Hospicjum. Na terenie Lubelszczyzny aktywnie uczestniczy  w sympozjach i konferencjach prowadząc warsztaty, głosząc konferencje i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, duszpasterzy i innych osób, które pracują z nieuleczalnie chorymi i z ich rodzinami.

Jako przewodniczący rady OFPOP aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w spotkaniach jako konsultant opieki paliatywnej w Ministerstwie Zdrowia, NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W lokalnej społeczności jest często pomysłodawcą kluczowych inicjatyw, w celu poprawy funkcjonowania systemu opieki nad chorym dzieckiem, także matką i dzieckiem w okresie prenatalnym. Podejmuje tematy trudne: choroby i śmierci dzieci.

Założył 3 hospicja, które są uwieńczeniem dotychczasowej pracy: domowe, stacjonarne i perinatalne. Hospicjum domowe – jako drugie w Polsce i pierwsze na Lubelszczyźnie, Stacjonarny oddział opieki paliatywnej dla dzieci – jako pierwszy w Polsce, Hospicjum perinatalne – jako pierwsze i jedyne na Lubelszczyźnie. 

Skutecznie pokonuje trudności, rozwiązuje problemy. Swoją postawą daje świadectwo na to, że warto zrobić wszystko, co po ludzku jest możliwe.

O. dr Filip Buczyński

Franciscan psychotherapist. Certified psycho-oncologist and supervisor of the Polish Society of Psycho-oncology.

Since 1991, he has provided pastoral and psychological care to patients of the Children’s Hematology and Oncology Clinic in Lublin as a volunteer. He is the founder and president, operating since 1997, of the Little Prince Hospice for Children in Lublin.

For the past 15 years he has served as Chairman of the Council of the National Forum for Pediatric Palliative Care, which brings together children’s hospices from all over Poland.

Provides psychological, therapeutic and pastoral services to families of hospice charges. In the Lublin area, he actively participates in symposia and conferences by conducting workshops, preaching conferences and lectures for doctors, nurses, psychologists, pastoralists and others who work with the terminally ill and their families.

As chairman of the OFPOP council, he actively and enthusiastically participates in meetings as a palliative care consultant to the Ministry of Health, the National Health Fund, the Agency for Health Technology Assessment and Tarification.  In the local community, he is often the originator of key initiatives to improve the functioning of the system of care for the sick child, including mother and child in the prenatal period. He tackles difficult topics: illness and death of children.

He founded 3 hospices, which are the culmination of his work to date: home, inpatient and perinatal. Home hospice – as the second in Poland and the first in the Lublin region, Stationary palliative care unit for children – as the first in Poland, Perinatal hospice – as the first and only in the Lublin region. 

He effectively overcomes difficulties, solves problems. With his attitude he bears witness to the fact that it is worth doing everything humanly possible.   

Ewa Liegman

Propagatorka ruchu hospicyjnego, prezes hospicjum dla dzieci i perinatalnego, współtwórca eMOCji Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie. Pisarka, podróżniczka, aktywna działaczka społeczna, kreatorka i pomysłodawczyni licznych akcji charytatywnych. Inicjatorka wielu projektów, na rzecz osób zmagających się z ciężką chorobą, stratą i żałobą. Twórca licznych spotkań, warsztatów lokalnych i ogólnopolskich, dla zespołów firm, uczniów, studentów, personelu medycznego, więźniów pt.: „Jak przebudzić się do pełni życia?” 

Ewa Liegman

Propagator of the hospice movement, president of the children’s hospice and perinatal hospice, co-founder of eMOCji Holistic Support Center after Loss. Writer, traveler, active social activist, creator and originator of numerous charity events. Initiator of many projects, for the benefit of people struggling with serious illness, loss and bereavement. Creator of numerous meetings, local and national workshops, for teams of companies, students, students, medical personnel, prisoners entitled: „How to awaken to the fullness of life?”.

Agnieszka Chmiel-Baranowska

Psycholog, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, certyfikowany psychoonkologi i superwizor psychoonkologii. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i czteroletnie szkolenie z psychotraumatologii. Życie zawodowe związała z opieką paliatywną. Od lat służy pomocą osobom nieuleczalnie chorym, najpierw w Hospicjum Opatrzności Bożej, a od stycznia 2000 r. w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem, twórcą metody Creative Acompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie. Prowadziła wykłady i warsztaty na kursach, konferencjach w Polsce i zagranicą.

Agnieszka Chmiel-Baranowska

Psychologist, Warsaw Hospice for Children Foundation. Graduate in psychology from the Catholic University of Lublin, certified psychooncologist and supervisor of psychooncology. She completed training in cognitive-behavioral psychotherapy and four years of training in psychotraumatology. She has devoted her professional life to palliative care. For years she has been providing assistance to terminally ill patients, first at the Divine Providence Hospice and since January 2000 at the Warsaw Hospice for Children. She has taken part in many international courses in palliative care, conferences, foreign internships in Italy, UK and Spain. From 1998 to 2005 she worked with Prof. Ruben Bild, the creator of the Creative Acompaniment method. From 1996 to 2005 she lectured at the Institute for the Development of Social Services in Warsaw. She gave lectures and workshops at courses, conferences in Poland and abroad.

Dołącz do I konferencji naukowej o perinatalnej opiece paliatywnej!

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Stronę opracował Zespół Komunikacji i Promocji CMKP

CMKP © 2022