Granty badawcze realizowane w CMKP

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Tytuł: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”
Program: NCBR, Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Tytuł: „Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim – reprezentatywne badanie epidemiologiczne” (projekt partnerski nr 2020/ABM/COVID19/0021, realizowany z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym)
Program: Agencja Badań Medycznych
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Mateusz Jankowski


ZAKŁAD IMMUNOHEMATOLOGII

Tytuł: „Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP


KLINIKA UROLOGII

Tytuł: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu raka urotelialnego pęcherza moczowego”
Program: OPUS 17
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch


KATEDRA i KLINIKA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ONKOLOGII KLINICZNEJ

Stypendium dla młodych uczonych – program START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla:
mgr Pauliny Wieszczy

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. (okres przyznania stypendium 36 miesięcy) dla:
lek. Władysława Januszewicza

Tytuł: „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)
Program: OPUS 19.
Kierownik projektu: lek. Władysław Januszewicz

Tytuł: „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym” – projekt w konsorcjum z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Program: OPUS 16
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

Tytuł: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

Tytuł: „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów”
Program: OPUS 12
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig


ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Tytuł: „Wielkoskalowa analiza jąderek w raku nerki: w poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych i celów terapii”.
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Tytuł: „Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Arczewska

Tytuł: „Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu.
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Tytuł: „Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

Tytuł: „Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP

Tytuł: „Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

Tytuł: „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

Tytuł: „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”
Program: Naukowa Fundacja Polpharmy
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

Tytuł: „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w  raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

Tytuł: „Rola mikroRNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: ETIUDA 6
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

Tytuł: „Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia”
Program: OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

 


ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Tytuł: „Naczyniowy stres oksydacyjny i jego zapobieganie przy pomocy treningu fizycznego i azotynów w modelu cukrzycy typu I u szczura. Nowa koncepcja stresu oksydacyjnego”
Program: ETIUDA 5
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

Tytuł: „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Tytuł: „Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”
Program: OPUS 9
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Tytuł: „Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus


ZAKŁAD CYTOLOGII KLINICZNEJ

Stypendium dla młodych uczonych (72/2018) – program START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła

Tytuł: „Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu Metaloproteinazy Macierzy Zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) zróżnicowanej ekspresji MMP-9 w neuronach człowieka.”
Program: PRELUDIUM 13
Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Weronika Pabian

Tytuł: „Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNAkontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podczas aktywacji neuronalnej i epileptogenezy”
Program: OPUS
Kierownik projektu: dr hab. n. med. M. Rylski, Prof. CMKP


ZAKŁAD NEUROENDOKRYNOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. wet. Anna Litwiniuk

Tytuł: „Potencjalny wpływ kwasu retinowego na funkcję śródbłonka poprzez zmianę fenotypu adipocytów i profilu adipokin wydzielanych z tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej w mysim modelu miażdżycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

Tytuł: „Identyfikacja cząsteczek oraz mechanizmów regulujących funkcje śródbłonka poprzez brązowienie okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej indukowane kwasem all-trans retinowym u myszy Apo-E”
Program: SONATA 16
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz


PRACOWNIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. (okres przyznania stypendium 36 miesięcy) dla dr. hab.
n. med. Tomasza Skireckiego

Tytuł: „Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 – opracowanie platformy badawczej in vitro”
Program: Szybka Ścieżka Dostępu do Funduszy na Badania nad COVID-19
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

Tytuł: „Rola inflamasomu w immunopatogenezie oportunistycznych zapaleń płuc wywołanych przez pałeczki Acinetobacter baumannii w modelu septycznych myszy humanizowanych poddanych intensywnej terapii”
Program: SONATA 12
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

Tytuł: „Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich”
Program: CEUS-UNISONO
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki


KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA

Tytuł: „Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. med. Diana Massalska


KLINIKA KARDIOLOGII

Tytuł: „Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP


KLINIKA NEONATOLOGII

Tytuł: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Niezależny program edukacyjny pt.: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP