Granty badawcze realizowane w CMKP

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Tytuł: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”
Program: NCBR, Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Tytuł: „Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim – reprezentatywne badanie epidemiologiczne” (projekt partnerski nr 2020/ABM/COVID19/0021, realizowany z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym)
Program: Agencja Badań Medycznych
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Mateusz Jankowski

ZAKŁAD IMMUNOHEMATOLOGII

Tytuł: „Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

KLINIKA UROLOGII

Tytuł: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu raka urotelialnego pęcherza moczowego”
Program: OPUS 17
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

KATEDRA i KLINIKA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ONKOLOGII KLINICZNEJ

Stypendium dla młodych uczonych – program START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
dla: mgr Pauliny Wieszczy

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. (okres przyznania stypendium 36 miesięcy)
dla: lek. Władysława Januszewicza

Tytuł: „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)
Program: OPUS 19.
Kierownik projektu: lek. Władysław Januszewicz

Tytuł: „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym” – projekt w konsorcjum z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Program: OPUS 16
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

Tytuł: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

Tytuł: „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów”
Program: OPUS 12
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Tytuł: „Wielkoskalowa analiza jąderek w raku nerki: w poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych i celów terapii”.
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Tytuł: „Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Arczewska

Tytuł: „Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu.
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Tytuł: „Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

Tytuł: „Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP

Tytuł: „Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

Tytuł: „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

Tytuł: „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”
Program: Naukowa Fundacja Polpharmy
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

Tytuł: „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w  raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

Tytuł: „Rola mikroRNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: ETIUDA 6
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

Tytuł: „Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia”
Program: OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Tytuł: „Naczyniowy stres oksydacyjny i jego zapobieganie przy pomocy treningu fizycznego i azotynów w modelu cukrzycy typu I u szczura. Nowa koncepcja stresu oksydacyjnego”
Program: ETIUDA 5
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

Tytuł: „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Tytuł: „Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”
Program: OPUS 9
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Tytuł: „Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

ZAKŁAD CYTOLOGII KLINICZNEJ

Stypendium dla młodych uczonych (72/2018) – program START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła

Tytuł: „Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu Metaloproteinazy Macierzy Zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) zróżnicowanej ekspresji MMP-9 w neuronach człowieka.”
Program: PRELUDIUM 13
Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Weronika Pabian

Tytuł: „Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNAkontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podczas aktywacji neuronalnej i epileptogenezy”
Program: OPUS
Kierownik projektu: dr hab. n. med. M. Rylski, Prof. CMKP

ZAKŁAD NEUROENDOKRYNOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. wet. Anna Litwiniuk

Tytuł: „Potencjalny wpływ kwasu retinowego na funkcję śródbłonka poprzez zmianę fenotypu adipocytów i profilu adipokin wydzielanych z tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej w mysim modelu miażdżycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

Tytuł: „Identyfikacja cząsteczek oraz mechanizmów regulujących funkcje śródbłonka poprzez brązowienie okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej indukowane kwasem all-trans retinowym u myszy Apo-E”
Program: SONATA 16
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

PRACOWNIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. (okres przyznania stypendium 36 miesięcy) dla dr. hab.
n. med. Tomasza Skireckiego

Tytuł: „Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 – opracowanie platformy badawczej in vitro”
Program: Szybka Ścieżka Dostępu do Funduszy na Badania nad COVID-19
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

Tytuł: „Rola inflamasomu w immunopatogenezie oportunistycznych zapaleń płuc wywołanych przez pałeczki Acinetobacter baumannii w modelu septycznych myszy humanizowanych poddanych intensywnej terapii”
Program: SONATA 12
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

Tytuł: „Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich”
Program: CEUS-UNISONO
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA

Tytuł: „Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. med. Diana Massalska

KLINIKA KARDIOLOGII

Tytuł: „Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP

KLINIKA NEONATOLOGII

Tytuł: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Niezależny program edukacyjny pt.: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

GOSPOSTRATEG

Projekt „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego– MedFake

Projekt realizowany jest w Konsorcjum czterech uczelni: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Lidera projektu, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG II.

 

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 1. Cel Projektu

Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.

 1. Zadania i rezultaty

W ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla:

 • personelu medycznego;
 • nauczycieli;
 • rodziców;
 • młodzieży.

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.

Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

 1. Czas trwania Projektu

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

 1. Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 14 452 346,25 PLN

Erasmus+

CMKP jest partnerem w programie Erasmus+, akcja 2 „Strategic Partnership”, tytul projektu: „Certification of Causes of Death in Europe (CODA-EU)”, nr ref.: 2020-1-FR01-KA203-080629. 

Lider: Institut National D’etudes Demographiques, Francja

Parnerzy:

 • Panepistimio Ioanninon, Grecja
 • Universidade Aberta, Portugalia

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne tutaj (https://coda-eu.site.ined.fr/en/)

Opis projektu:

Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, jak ważne są informacje o przyczynach zgonów i współistniejących schorzeniach dla lepszego zrozumienia tendencji zdrowotnych w naszych społeczeństwach i tworzenia skutecznych polityk zdrowotnych. Jednak jakość danych dotyczących przyczyn zgonów budzi poważne obawy. Wynika to przede wszystkim z indywidualnych praktyk lekarzy, którzy nie wiedzą o zasadach certyfikacji narzucanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i krajowe urzędy statystyczne, a stwierdzając zgon, błędnie lub niedbale wypełniają karty zgonu. W większości krajów europejskich studenci uczelni medycznych poświęcają mniej niż 2 godziny (w całym programie nauczania) na tematy związane z zasadami orzecznictwa medycznego, podczas gdy praktykujący lekarze mają niewielkie możliwości doskonalenia swoich umiejętności i aktualizacji wiedzy na temat wypełniania kart zgonu. W efekcie w kilku krajach Europy znaczna część zgonów przypisywana jest nieznanym lub źle zdefiniowanym przyczynom: w 2018 roku było to 12% w Grecji, 25% w Polsce, 8% w Portugalii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilkudziesięciu lat opracowuje szczegółowe zalecenia dotyczące rejestrowania, kodowania i publikowania informacji o przyczynach zgonów, które są stosowane przez większość krajów rozwiniętych, w tym wszystkie państwa członkowskie UE.

Proponowany projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które dotyczą zaleceń oraz dobrych praktyk WHO wprowadzonych w wybranych krajach europejskich charakteryzujących się stosunkowo wysoką jakością statystyk przyczyn zgonów. Jego cel jest dwojaki; Po pierwsze, polega na udostępnieniu innowacyjnego narzędzia edukacyjnego (CODA) dla wykładowców szkolących studentów medycyny, dając im możliwość pogłębienia wiedzy na temat zaleceń i zasad opracowanych przez WHO, dotyczących poświadczania przyczyn zgonu. Po drugie, utworzenie platformy dedykowanej trenerom i profesorom różnych uczelni i instytutów medycznych, którzy będą chcieli dostosować narzędzie CODA do swoich celów dydaktycznych i udostępnić je swoim studentom.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują m.in. prowadzenie kursów e-learningowych dla pracowników naukowych (wykładowców, profesorów) na uniwersytetach medycznych w Europie.

Materiały projektu CODA zostaną przygotowane w kilku wersjach językowych (angielskiej, francuskiej, greckiej, polskiej, portugalskiej) i umieszczone na platformie open access po zakończeniu projektu. W ten sposób materiały te będą: dostępne dla każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji medycznej. Organizowane w ramach projektu wydarzenia upowszechniające mają uwrażliwić szerokie grono odbiorców (personel medyczny, interesariusze, opinię publiczną) na znaczenie poprawnej statystyki publicznej, a także popularyzację wiedzy o aktualnych tendencjach i trendach epidemiologicznych w Europie.

CMKP is a partner in the project under the EU Erasmus+ Programme, key action 2 „Strategic Partnership”, title: „Certification of Causes of Death in Europe (CODA-EU)”, reference nr: 2020-1-FR01-KA203-080629. 

Lider: Institut National D’etudes Demographiques, France

Parnerzy:

 • Panepistimio Ioanninon, Greece
 • Universidade Aberta, Portugal

More information about the project https://coda-eu.site.ined.fr/en/

The current epidemiological situation proves how the information on causes of death and co-existing health conditions are important for better understanding of health tendencies in our societies and for establishing effective health policies. But the quality of data on causes of death raises deep concerns in several European countries. This is mostly due to individual practices of medical doctors who are unaware of certification rules imposed by the World Health Organisation (WHO) and national statistical offices and, when stating the death, fill in death certificates incorrectly or carelessly. In most European countries, students of medical universities devote less than 2 hours (during the whole curriculum) to certification rules, whereas practising medical doctors have few opportunities of improving and updating their skills in filling in death certificates. As a result, in several countries of Europe considerable proportion of deaths is assigned to unknown or ill-defined causes: in 2018 it was 12% in Greece, 25% in Poland, 8% in Portugal.

For several decades now, the World Health Organisation (WHO) has been establishing in-detailed recommendations about registering, coding and publishing information on causes of death, which are adopted by most developed countries, therein all EU member states. The proposed project aims at developing new innovative pedagogies that concern the rules of WHO as well as good practices introduced in selected European countries characterised by a relatively high quality of cause-of-death statistics. Its objective is twofold; first, it consists of providing an innovative learning tool (CODA) for lecturers training medical students, giving them the opportunity to improve their knowledge on WHO’s recommendations and rules concerning the certification of causes of death. Second, it creates a MOOC dedicated to trainers and professors of various universities and institutes who wish to adapt the CODA tool for their teaching purposes and share it with their students.

Teaching activities performed within the project include providing e-learning courses to academics (lecturers, professors) at medical universities in Europe, in order to 1) improve their understanding of epidemiological tendencies in ageing populations, with special reference to the mortality by causes of death, 2) show the importance of good quality of mortality statistics for better understanding of epidemiological tendencies and health policy impacts within a population; 3) provide them with the WHO recommendations concerning filling in death certificates; 4) improve their competencies and skills in filling in death certificates, 5) discuss the most frequent causes of death that should not be, according to WHO, used, 6) improve their digital competencies and promote innovative e-learning. Six editions of the course will be dedicated to overall 550 participants, therein approximately 80% represented by end of the course, each participant will pass an evaluation based on the CODA tool and, if successful, will receive a MOOC Statement of Accomplishment. This will contribute to a better recognition of skills in the domain of medical documentation and WHO’s certification rules.

Subsequently, the participants of the course will be encouraged to create their own MOOC courses based on the CODA tool for their teaching purposes and to share it with their students, the future generations of medical doctors. Thus, the long-term impact consists of improving individual practices in cause-of-death certification, performed by medical doctors, and subsequently, improving the quality of cause-of-death data necessary for efficient health policies.

The impact of the course will not be limited to trainers of medical universities enrolled in the project. We ensure that the educative materials (including CODA) are published, in several

language versions (English, French, Greek, Polish, Portuguese), at the European open resource platform for free once the project is finished. Thus, the educative materials will be

available to anyone willing to increase the knowledge in recent trends in mortality by causes, as well to improve the competencies in establishing the medical documentation. Also,

three multiplier events organised within the project are supposed to sensibilize the wide audience (medical personnel, stakeholders, public opinion) on the importance of good,

informative and correct public statistics in ageing societies, as well as to promote the knowledge on current epidemiological tendencies and processes in Europe.