Granty badawcze realizowane w CMKP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: „PREMIA NA HORYZONCIE 2”
Nazwa zadania: Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn.: „Personalizowana profilaktyka choroby niedokrwiennej serca – CoroPrevention” w ramach H2020. 

Dofinansowanie: 547 792 zł
Całkowita wartość: 547 792 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe CMKP w postaci wypłat dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu w ramach programu ramowego HORYZONT 2020 pn. „Personalizowana profilaktyka choroby niedokrwiennej serca – CoroPrevention”. Celem projektu jest ocena wartości klinicznej i finansowej opłacalności spersonalizowanego programu profilaktycznego (SPP) u pacjentów ze stabilną chorobą naczyń wieńcowych. Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, które opracuje nową, ekonomicznie zrównoważoną praktykę spersonalizowanego leczenia pacjentów, która będzie miała zastosowanie w całej Europie.

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

logo MNSW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2023 r.
– dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP

Logo NCBR
logo CMKP
logo SWPS
Logo WUM
Logo Akademii Leona Koźmińskiego

GOSPOSTRATEG

Projekt „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego– MedFake

Projekt realizowany jest w Konsorcjum czterech uczelni: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Lidera projektu, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG II.

 Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 1. Cel Projektu – główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.
 1. Zadania i rezultaty – w ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla: personelu medycznego, nauczycieli, rodziców, młodzieży.

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.

Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

 1. Czas trwania Projektu – projekt będzie realizowany w latach 2021-2024.
 1. Budżet – łączny budżet projektu wynosi 14 452 346,25 PLN.

Strona projektu: www.medfake.pl

ABM logo

Tytuł: „Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim – reprezentatywne badanie epidemiologiczne” 
(projekt partnerski nr 2020/ABM/COVID19/0021, realizowany z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym)
Program: Projekt dedykowany minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Badacz z ramienia CMKP: dr hab. n. med. Mateusz Jankowski

Logo CODA
logo ERASMUS+

CMKP jest partnerem w programie Erasmus+, akcja 2 „Strategic Partnership”, tytul projektu: „Certification of Causes of Death in Europe (CODA-EU)”,
nr ref.: 2020-1-FR01-KA203-080629.

Lider: Institut National D’etudes Demographiques, Francja

Partnerzy:

 • Panepistimio Ioanninon, Grecja
 • Universidade Aberta, Portugalia

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem: https://coda-eu.site.ined.fr/en/

Opis projektu:

Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, jak ważne są informacje o przyczynach zgonów i współistniejących schorzeniach dla lepszego zrozumienia tendencji zdrowotnych w naszych społeczeństwach i tworzenia skutecznych polityk zdrowotnych. Jednak jakość danych dotyczących przyczyn zgonów budzi poważne obawy. Wynika to przede wszystkim z indywidualnych praktyk lekarzy, którzy nie wiedzą o zasadach certyfikacji narzucanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i krajowe urzędy statystyczne, a stwierdzając zgon, błędnie lub niedbale wypełniają karty zgonu. W większości krajów europejskich studenci uczelni medycznych poświęcają mniej niż 2 godziny (w całym programie nauczania) na tematy związane z zasadami orzecznictwa medycznego, podczas gdy praktykujący lekarze mają niewielkie możliwości doskonalenia swoich umiejętności i aktualizacji wiedzy na temat wypełniania kart zgonu. W efekcie w kilku krajach Europy znaczna część zgonów przypisywana jest nieznanym lub źle zdefiniowanym przyczynom: w 2018 roku było to 12% w Grecji, 25% w Polsce, 8% w Portugalii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilkudziesięciu lat opracowuje szczegółowe zalecenia dotyczące rejestrowania, kodowania i publikowania informacji o przyczynach zgonów, które są stosowane przez większość krajów rozwiniętych, w tym wszystkie państwa członkowskie UE.

Proponowany projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które dotyczą zaleceń oraz dobrych praktyk WHO wprowadzonych w wybranych krajach europejskich charakteryzujących się stosunkowo wysoką jakością statystyk przyczyn zgonów. Jego cel jest dwojaki; Po pierwsze, polega na udostępnieniu innowacyjnego narzędzia edukacyjnego (CODA) dla wykładowców szkolących studentów medycyny, dając im możliwość pogłębienia wiedzy na temat zaleceń i zasad opracowanych przez WHO, dotyczących poświadczania przyczyn zgonu. Po drugie, utworzenie platformy dedykowanej trenerom i profesorom różnych uczelni i instytutów medycznych, którzy będą chcieli dostosować narzędzie CODA do swoich celów dydaktycznych i udostępnić je swoim studentom.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują m.in. prowadzenie kursów e-learningowych dla pracowników naukowych (wykładowców, profesorów) na uniwersytetach medycznych w Europie.

Materiały projektu CODA zostaną przygotowane w kilku wersjach językowych (angielskiej, francuskiej, greckiej, polskiej, portugalskiej) i umieszczone na platformie open access po zakończeniu projektu. W ten sposób materiały te będą: dostępne dla każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji medycznej. Organizowane w ramach projektu wydarzenia upowszechniające mają uwrażliwić szerokie grono odbiorców (personel medyczny, interesariusze, opinię publiczną) na znaczenie poprawnej statystyki publicznej, a także popularyzację wiedzy o aktualnych tendencjach i trendach epidemiologicznych w Europie.

ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI I IMMUNOLOGII

logo NCN

Tytuł: „Rola metabolitów jelitowych w immunomodulacji choroby Gravesa-Basedowa i orbitopatii w przedklinicznym modelu mysim”
Program: OPUS 26
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Analiza roli miR-7-5p w modulowaniu oporności wielolekowej w komórkach glioblastomy”
Program: PRELUDIUM 20
Kierownik projektu: dr n. med. Ewa Gajda 
Opiekun (Mentor): dr hab. Damian Gaweł, prof. CMKP
Grant będzie realizowany w Zakładzie Immunohematologii we współpracy z Zakładem Biochemii i Biologii Molekularnej

KLINIKA UROLOGII

logo NCN

Tytuł: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu raka urotelialnego pęcherza moczowego”
Program: OPUS 17
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

KATEDRA i KLINIKA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ONKOLOGII KLINICZNEJ

logo FNP

Stypendium dla młodych uczonych – program START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
– mgr Paulina Wieszczy

logo MNSW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. 
(okres przyznania stypendium 36 miesięcy)
– lek. Władysław Januszewicz

logo NCN

Tytuł: „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)
Program: OPUS 19.
Kierownik projektu: lek. Władysław Januszewicz

logo NCN

Tytuł: „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym” – projekt w konsorcjum z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Program: OPUS 16
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

logo NCN

Tytuł: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

logo NCN

Tytuł: „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów”
Program: OPUS 12
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

logo NCN

Tytuł: ,,Różnice w mikrobiomie szyjki macicy związane z zakażeniami wirusem brodawczaka ludzkiego i nieprawidłowymi wynikami badań cytologicznych.”

Program: NCN MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr n. med. Natalia Żeber-Lubecka

Katedra i Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej

BADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA przez Agencję Badań Medycznych

Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych

„Porównanie skuteczności leczenia chorych z twardziną układową z użyciem inhibitora SGLT2 dapagliflozyny do leczenia tocilizumabem: badanie randomizowane head-to-head”

Przyznane środki w wysokości:: 13 286 346,00 zł
Główny badacz: prof. dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek

Celem badania jest porównanie skuteczności leczenia pacjentów z twardziną układową z użyciem inhibitora SGLT2 dapagliflozyny, jako nowatorskiej metody terapeutycznej do leczenia tocilizumabem.

ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

logo NCN

Tytuł: „Zmiany proteomu jąderkowego w raku tarczycy: wpływ na proces nowotworowy”
Program: NCN MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Grzanka

logo NCN

Tytuł: „Wielkoskalowa analiza jąderek w raku nerki: w poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych i celów terapii”.
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

logo NCN

Tytuł: „Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Arczewska

logo NCN

Tytuł: „Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu.
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

logo NCN

Tytuł: „Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

logo NFP

Tytuł: „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”
Program: Naukowa Fundacja Polpharmy
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w  raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

logo NCN

Tytuł: „Rola mikroRNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: ETIUDA 6
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

logo NCN

Tytuł: „Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia”
Program: OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

logo NCN

Tytuł:Geny rzęskowe i ich znaczenie w raku nerki
Program: MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr n. biol. Anna Adamiok-Ostrowska

logo NCN

Tytuł: ,,Wpływ probiotycznego szczepu L. lactis na ekspresję genów w keratynocytach: w poszukiwaniu potencjału terapeutycznego w leczeniu łuszczycy.”
Program: MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

logo NCN

Tytuł: „Długie niekodujące RNA w prawokomorowej niewydolności serca: krok w kierunku spersonalizowanej opieki zdrowotnej.”
Program: OPUS 24 LAP
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
Projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z dr hab. Yvanem Devaux z Luxembourg Institute of Health.

logo NCN

Tytuł: „Mechanizmy i potencjał terapeutyczny blokowania SGLT2/SGLT1 i NHE-1 w szczurzym modelu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Wpływ płci na rozwój dysfunkcji rozkurczowej i skuteczność leczenia.”
Program: NCN OPUS 23
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Czy trispirofosforan mioinozytolu chroni przed rozwojem prawokomorowej niewydolności serca w szczurzym modelu zwężenia pnia płucnego? Implikacje dla leczenia nadciśnienia płucnego.”
Program: NCN PRELUDIUM 21
Kierownik projektu: mgr inż. Zuzanna Gabriela Zambrowska

logo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Tytuł: „Antagonista sygnalizacji TGF-β jako potencjalny nowy lek przeciwdziałający rozwojowi nadciśnienia płucnego i niewydolności prawokomorowej serca w szczurzym modelu pozawałowej lewokomorowej niewydolności serca”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

ZAKŁAD CYTOLOGII KLINICZNEJ

logo FNP

Stypendium dla młodych uczonych (72/2018) – program START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
– mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła

logo NCN

Tytuł: „Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu Metaloproteinazy Macierzy Zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) zróżnicowanej ekspresji MMP-9 w neuronach człowieka.”
Program: PRELUDIUM 13
Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Weronika Pabian

logo NCN

Tytuł: „Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNAkontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podczas aktywacji neuronalnej i epileptogenezy”
Program: OPUS 3
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marcin Rylski, Prof. CMKP

ZAKŁAD NEUROENDOKRYNOLOGII KLINICZNEJ

logo NCN

Tytuł: „Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. wet. Anna Litwiniuk

logo NCN

Tytuł: „Potencjalny wpływ kwasu retinowego na funkcję śródbłonka poprzez zmianę fenotypu adipocytów i profilu adipokin wydzielanych z tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej w mysim modelu miażdżycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

logo NCN

Tytuł: „Identyfikacja cząsteczek oraz mechanizmów regulujących funkcje śródbłonka poprzez brązowienie okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej indukowane kwasem all-trans retinowym u myszy Apo-E”
Program: SONATA 16
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

PRACOWNIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

logo MNSW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r.
(okres przyznania stypendium 36 miesięcy)
– dr. hab. n. med. Tomasz Skirecki

logo NCN

Tytuł: „Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 – opracowanie platformy badawczej in vitro”
Program: Szybka Ścieżka Dostępu do Funduszy na Badania nad COVID-19
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

logo NCN

Tytuł: „Rola inflamasomu w immunopatogenezie oportunistycznych zapaleń płuc wywołanych przez pałeczki Acinetobacter baumannii w modelu septycznych myszy humanizowanych poddanych intensywnej terapii”
Program: SONATA 12
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA

logo NCN

Tytuł: „Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. med. Diana Massalska

logo NCN

Tytuł: ,,Poszukiwanie etiologii nieimmunologicznego obrzęku płodu przy użyciu sekwencjonowania genomowego.”

Program: MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr n. med. Julia Krystyna Bijok

KLINIKA KARDIOLOGII

logo NCN

Tytuł: „Niska wysiłkowa objętość wyrzutowa po przezskórnym leczeniu brzeg do brzegu niedomykalności mitralnej jako wyznacznik złego rokowania.”
Program: MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Krzysztof Smarż, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP

KLINIKA NEONATOLOGII

logo gsk

Tytuł: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Niezależny program edukacyjny pt.: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERONTOKARDIOLOGII

logo CoroPrevention
logo UE

Tytuł: „Personalized Prevention for Coronary Heart Disease – CoroPrevention”
Program: Horizon 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

COROPREVENTION

Projekt „Personalized Prevention for Coronary Heart Disease – CoroPrevention” realizowany w międzynarodowym Konsorcjum w ramach Programu Horyzont 2020.

Lider: Tempere University

Partnerzy: European Society of Cardiology, National Institute for Health and Care Excellence, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, University of Hasselt, University of Oulu, Charité – UNIVERSITÄTSMEDIZIN Berlin, Optimapharm, Helisinki Univeristy Hospital, Heidelberg University, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Universidade De Lisboa, Spanish Center of Cardiovascular Research, The University of Sheffield, Centre d’Investigation Clinique, Zora Biosciences, SynLab Holding, UniWeb SIA, Lakka Health.

Opis projektu:

Europejskie obciążenie chorobą niedokrwienną serca (ChNS) jest nie do udźwignięcia. Potrzebne są lepsze narzędzia stratyfikacji ryzyka oraz zindywidualizowana opieka nad pacjentami, w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu ChNS oraz związanych z tym obciążeń ekonomicznych. W tym celu zostało zaplanowane ukształtowanie i wdrożenie zindywidualizowanego programu profilaktyki wtórnej dla pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. Ta precyzyjna strategia zostanie przetestowana w prospektywnym badaniu CoroPrevention Trial, będącym głównym elementem naszej propozycji. Celem projektu jest znaczne zmniejszenie liczby zdarzeń wieńcowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poprzez stosowanie profilaktyki ukierunkowanej na ryzyko i charakterystykę pacjenta.

 1. Prospektywna ocena użyteczności klinicznej zindywidualizowanej profilaktyki ChNS
 2. Ocena zdrowotnych i społecznych korzyści zindywidualizowanej profilaktyki ChNS
 3. Odkrycie czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie farmakologiczne w ChNS
 4. Poprawienie aktualnych wytycznych ESC w oparciu o dane kliniczne potwierdzone przez RCT
 5. Rozpowszechnienie udoskonalonego programu profilaktyki wśród lekarzy, pacjentów, płatników opieki zdrowotnej i polityków.

Program ten ustanowi nową, ekonomicznie zrównoważoną praktykę zindywidualizowanego leczenia, stosowaną w całej Europie, szczególnie w tych regionach, w których profilaktyka choroba niedokrwienna serca wymaga unowocześnienia. Zastosowane protokoły i technologie zostaną dokładnie ocenione przy użyciu ich standardowych metod oceny, które umożliwią uzyskanie opinii niezależnych ekspertów na potrzeby różnych organów europejskich i decydentów. Opinie te będą dodatkowo poparte pełnymi analizami ekonomicznymi.

Budżet – łączny budżet projektu wynosi 19 970 827,26 EUR

Budżet dla CMKP: 602 778,14 EUR

Okres realizacji w CMKP: 1 marca 2022 – 31 grudnia 2026

Strona projektu: https://coroprevention.eu/

I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Logo NAWA

Stypendium Programu im. prof. Walczaka 2023

dr n. med. Radosław Maksym

II Klinika Położnictwa i Ginekologii

logo UE

Tytuł: Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population – HYPIEND 
Program: HORIZON 
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP 

HYPIEND 

Projekt „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” realizowany w międzynarodowym Konsorcjum w ramach Programu HORIZON. 

Lider: Fundacio EURECAT

Partnerzy: Stichting Radboud Universiteit (SRU), Institut de Investigacio en Ciencies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), Sciensano, Kungliga Tekniska Hoegskolan (KTH), Katholieke Universiteit leuven (KU LEUVEN), Universidad de Granada (UGR), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP), Protoqsar 2000 SL (PROTOQSAR), Enco SRL (ENCO), Napoli Italy, Fundacion Para la Investigacion del Hospital Universitario la fe de la Comunidad Valenciana (HULAFE), Universite de Liege (ULIEGE), Universite de Geneve (UNIGE), King’s College London (KCL). 

Opis projektu:   

Narażenie na wiele substancji chemicznych zakłócających gospodarkę hormonalną organizmu (dysruptory endokrynologiczne – ang. EDC – endocrine disrupting chemicals) jest ważnym czynnikiem środowiskowym, który zakłóca rozwój i funkcjonowanie układu hormonalnego. Układ dokrewny regulowany przez oś podwzgórze-przysadka mózgowa jest szczególnie narażony na działanie dysruptorów endokrynologicznych na etapie rozwojowym przede wszystkim w okresach przedporodowym i okołoporodowym. Pomimo obecnej wiedzy na temat mechanizmów działania EDC na układ hormonalny to nadal brakuje kompleksowego i holistycznego określenia ich wpływu na reakcję osi podwzgórze-przysadka mózgowa.  

Projekt Hypiend ma na celu wyjaśnienie efektów współekspozycji na dysruptory endokrynologiczne w programowaniu funkcji epigenetycznych osi podwzgórze-przysadka mózgowa. Na podstawie otrzymanych danych zostanie opracowana strategia interwencyjna, której cel stanowi zminimalizowanie narażenia kobiet na EDC w okresie przedporodowym i okołoporodowym a także wynikających z tego konsekwencji dla układu neuroendokrynnego organizmu.

Budżet – łączny budżet projektu wynosi 6 694 438, 25 EUR 

Budżet dla CMKP: 292 100 EUR 

Okres realizacji: 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2028

logo NCN

Tytuł: „Charakterystyka mikrobiomu i metabolomu jelitowego oraz mikrobiomu w obrębie dróg rodnych u kobiet z endometriozą”
Program: NCN MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii

logo NCN

Tytuł: „Mikrobiom i metabolom kobiet ciężarnych z prawidłowym i ograniczonym wzrastaniem płodu oraz ich związek z limfocytami T CD4+CD25+Foxp3+ i CD8+CXCR3+.”
Program: NCN MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP

Klinika Endokrynologii

logo NCN

Tytuł: „Białka i peptydy z rodziny granin jako biomarkery w diagnostyce incydentaloma nadnerczy”
Program: NCN MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr Piotr Glinicki

ZAKŁAD KARDIOONKOLOGII

logo UE

Tytuł: Towards Cancer Patient Empowerment for Optimal Use of Antithrombotic Therapy at the End of Life – Serenity
Program: HORIZON Research and Innovation Actions
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

SERENITY 

Projekt „Towards Cancer Patient Empowerment for Optimal Use of Antithrombotic Therapy at the End of Life – Serenity” realizowany w międzynarodowym Konsorcjum w ramach Programu HORIZON Research and Innovation Actions. 

Lider: Academisch Ziekenhuis Leiden (LUMC) 

Partnerzy: Centre Hospitaler Universitaire Saint Etienne, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universitaetsmedizin der Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz, Assistance Publique Hopitaux de Paris, Fundacio Clinic per a la Recera Biomedica, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Societa per L’assistenza al Malato Oncologico Terminale Onlus, Todaytommorow B.V., Region Nordjylland (North Denmark Region), Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support.  

Opis projektu: 

Pomimo faktu, że terapia przeciwzakrzepowa (ATT) ma niewielki lub nawet negatywny wpływ na samopoczucie pacjentów onkologicznych w ostatnim okresie ich życia, zaprzestanie stosowania ATT jest rzadkością w praktyce klinicznej. Wręcz przeciwnie, ATT jest często kontynuowana aż do śmierci pacjenta, co skutkuje nadmiernym krwawieniem, wyższymi kosztami opieki zdrowotnej i zwiększonym obciążeniem chorobą. SERENITY opracuje napędzany przez wartościowe informacje proces wspólnego podejmowania decyzji w opiece paliatywnej, możliwy dzięki przyjaznemu dla użytkownika, łatwo dostępnemu, internetowemu narzędziu wspomagania wspólnych decyzji (SDST), które ułatwi ich odejmowanie. Decyzje terapeutyczne, o których mowa dotyczą odpowiedniego stosowania ATT u pacjentów z rakiem pod koniec życia. SERENITY zastosuje kompleksowe podejście składające się z połączenia realistycznej oceny, badań flash mob, trzech badań epidemiologicznych w Niderlandach, Wielkiej Brytanii i Danii oraz wywiadów jakościowych. Wyniki tych badań zostaną wykorzystane w metodzie delfickiej w celu osiągnięcia konsensusu co do optymalnego projektu interwencji. Korzystając z konsensusu osiągniętego przy użyciu metody delfickiej, SDST zostanie zaprojektowane tak, aby było przeznaczone dla indywidualnego pacjenta z dostosowaniem do płci, czynników związanych z rakiem, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Kontynuując, SDST zostanie przetestowane i zoptymalizowane w randomizowanym badaniu klinicznym. Opracowany zostanie ukierunkowany plan wdrożenia i wykorzystania, aby umożliwić stosowanie podejścia SERENITY w całej Europie, a także włączenie go do krajowych i ogólnoeuropejskich wytycznych i polityk klinicznych. Interwencja docelowo doprowadzi do właściwego zastosowania ATT, zapobiegania powikłaniom krwotocznym i znacznych oszczędności kosztów, a także do poprawy jakości życia i satysfakcji z leczenia pacjentów, ich opiekunów i zaangażowanych pracowników służby zdrowia. Interwencja wzmocni pozycję pacjentów chorych na raka i ich opiekunów, umożliwiając im dokonywanie własnych decyzji. Interwencja zmniejszy obciążenie chorobą setek tysięcy ludzi żyjących z rakiem, otrzymujących każdego roku opiekę paliatywną we wszystkich regionach UE.  

Budżet – łączny budżet projektu wynosi 4 483 530,50 EUR 

Budżet dla CMKP: 144 000 EUR 

Okres realizacji w CMKP: 1 października 2022 – 30 września 2027   

Strona projektu:  https://www.lumc.nl/SERENITY 

logo UE

Tytuł: Smart Card Application improving canceR survivors quality of lifE – smartCARE
Program: EU4 Health Programme (EU4H)
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

smartCARE 

Projekt „Smart Card Application improving canceR survivors quality of lifE – smartCARE” realizowany w międzynarodowym Konsorcjum w ramach Programu HORIZON Research and Innovation Actions.  

Lider: European Cancer Organisation (E.C.O.)  

Partnerzy: Childhood Cancer International, European Association for Palliative Care, Fakultni Nemocnice u sv. Anny v Brne, European Society of Oncology Pharmacy, Europa Donna the European Breast Cancer Coalition, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, All Can International, SIOP Europe, Centre de Lutte Contre le Cancer Leon Berard, St. Anna Kinderkrebsforschung GMBH, European Pain Federation EFIC, Digestive Cancers Europe Dice, European Cancer Patient Coalition, Turun Ammattikorkeakoulu OY, Universitaetsmedizin der Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz, Universitaetsklinikum Essen, Pancare, Fundacion Espanola del Corazon, Karkinaki – Enimerosi Gia Ton Karkino Stin Paidiki Kai Efiviki Ilia, Fundatia Youth Cancer Europe, Cineca Consorzio Interuniversitario, Istituti Giannina Gaslini, IMC – Industrial Management Consulting Slovakia, Instituto Europeo Di Oncologia SRL, Espen – La Societe Europenne  de Nutrition Clinique et Matabolisme ASBL, Prinses maxima Centrum Voor Kinderoncologie BV, Univerzita komenskeho v Bratlislave, Onkoloski Institut Ljubljana, Stichting European Urological Foundation, Citizens Affairs AB (FOKUS Patient), Stichting WONCA Europe, Children’s Health Ireland.  

Opis projektu:  

Projekt ma na celu opracowanie „Inteligentnej karty ocalonego z raka”, aby poprawić jakość życia i stan zdrowia osób, które pokonały raka. Będzie to narzędzie cyfrowe w formie aplikacji mobilnej, obejmującej podstawowe atrybuty opieki skoncentrowanej na pacjencie. Karta inteligentna ułatwi pacjentom wzmocnienie pozycji, umożliwiając osobom, które pokonały chorobę nowotworową, łatwy dostęp do podsumowania leczenia, możliwość dzielenia się nim z rodziną, krewnymi i specjalistami. Narzędzie to daje dostęp do szerokiego zakresu zasobów i funkcji poprawiających jakość życia pacjenta i kontrolną opiekę nad nim. 

Budżet – łączny budżet projektu wynosi 2 499 211,84 EUR  

Budżet dla CMKP: 7 490 EUR  

Okres realizacji w CMKP: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2024    

Strona projektu:  https://www.europeancancer.org/eu-projects/impact/smartcare 

Zakład Położnictwa

logo NCN

Tytuł: „Szansa czy kłopot? Prywatne świadczenia położnicze w opiece nad kobietą w ciąży, porodzie i połogu z perspektywy świadczących je położnych”
Program: NCN MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr Maria Węgrzynowska

Logo NAWA

Tytuł: „Praktyki zdrowotne w obszarze zdrowia reprodukcyjnego i okołoporodowego migrantek z Ukrainy w Polsce w czasie wojny”
Program: NAWA „Granty Interwencyjne”
Kierownik projektu: dr Maria Węgrzynowska

KLINIKA PSYCHIATRII

BADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA przez Agencję Badań Medycznych

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head ABM/2022/3

„Leczenie farmakologiczne zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych”, nr projektu 2022/ABM/03/00039

Dofinansowanie: 10 143 284,17 zł

Całkowita wartość: 10 143 284,17 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie badania klinicznego pozwalającego wyznaczyć pierwsze na świecie standardy farmakoterapii Zaburzenia typu Kompulsywnych Zachowań Seksualnych. Projekt wpisuje się w Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 w obszarze psychiatrii, która została określona jako priorytet zdrowotny państwa i dotyczy nowo rozpoznanego przez WHO Zaburzenia o Charakterze Kompulsywnych Zachowań Seksualnych (CSBD) włączonego w 2022 roku do 11 edycji klasyfikacji ICD (rozdział poświęcony zaburzeniom psychicznym, neurorozwojowym i behawioralnym). 

ZAKŁAD IMMUNOLOGII TRANSLACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ INTENSYWNEJ TERAPII

logo NFP

„Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom-TGF-β1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”
Program: Naukowa Fundacja PolpharmyKierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich”
Program: CEUS-UNISONO
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki