Granty badawcze realizowane w CMKP

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Tytuł: „Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim – reprezentatywne badanie epidemiologiczne” (projekt partnerski nr 2020/ABM/COVID19/0021, realizowany z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym)
Program: Agencja Badań Medycznych
Kierownik projektu: dr n. med. Mateusz Jankowski


ZAKŁAD IMMUNOHEMATOLOGII

Tytuł: „Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. D. Gaweł, prof. CMKP


KLINIKA UROLOGII

Tytuł: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu raka urotelialnego pęcherza moczowego”
Program: OPUS 17
Kierownik projektu: dr hab. n. med. J. Dobruch, prof. CMKP


KLINIKA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ONKOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym” – projekt w konsorcjum z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Program: OPUS 16
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. J. Ostrowski

 

Tytuł: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. J. Ostrowski

 

Tytuł: „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów”
Program: OPUS 12
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. E. Hennig

 

Tytuł: „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki- powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii” (ONCOTRAIL)

Projekt realizowany jest w okresie 1 września 2015r.- 31 sierpnia 2018r., na podstawie umowy nr STRATEGMED2/265566/6/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED II zawartej w dniu 2 czerwca 2015 roku, między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe:

  • Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie- Lider Projektu;
  • Firma Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie;
  • Instytut Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie;
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie;
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie.

Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 550 490,00 PLN.


ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Tytuł: „Wielkoskalowa analiza jąderek w raku nerki: w poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych i celów terapii”.
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: Prof. dr hab. A. Piekiełko-Witkowska

 

Tytuł: „Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr Katarzyna Arczewska

 

Tytuł: „Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu.
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: Prof. dr hab. A. Piekiełko-Witkowska

 

Tytuł: „Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: dr hab. Marlena Godlewska

 

Tytuł: „Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr P. Popławski

 

Tytuł: „Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr M. Godlewska

 

Tytuł: „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

 

Tytuł: „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”
Program: Naukowa Fundacja Polpharmy
Kierownik projektu: dr Joanna Bogusławska

 

Tytuł: „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w  raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr inż.Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

 

Tytuł: „Rola mikroRNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: ETIUDA 6
Kierownik projektu: mgr inż.Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

 

Tytuł: „Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia”
Program: OPUS 7
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. A. Piekiełko-Witkowska


ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. M. Mączewski, prof. CMKP

 

Tytuł: „Naczyniowy stres oksydacyjny i jego zapobieganie przy pomocy treningu fizycznego i azotynów w modelu cukrzycy typu I u szczura. Nowa koncepcja stresu oksydacyjnego”
Program: ETIUDA 5
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

 

Tytuł: „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz, prof. CMKP

 

Tytuł: „Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”
Program: OPUS 9
Kierownik projektu: dr hab. n. med. U. Mackiewicz, prof. CMKP

 

Tytuł: „Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus


ZAKŁAD CYTOLOGII KLINICZNEJ

Stypendium dla młodych uczonych (72/2018) – program START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła

 

Tytuł: „Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu Metaloproteinazy Macierzy Zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) zróżnicowanej ekspresji MMP-9 w neuronach człowieka.”
Program: PRELUDIUM 13
Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Weronika Pabian

 

Tytuł: „Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNAkontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podczas aktywacji neuronalnej i epileptogenezy”
Program: OPUS
Kierownik projektu: Dr hab. n. med. M. Rylski, Prof. CMKP


ZAKŁAD NEUROENDOKRYNOLOGII KLINICZNEJ

Tytuł: „Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr Anna Litwiniuk

 

Tytuł: „Potencjalny wpływ kwasu retinowego na funkcję śródbłonka poprzez zmianę fenotypu adipocytów i profilu adipokin wydzielanych z tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej w mysim modelu miażdżycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Małgorzata Kalisz


PRACOWNIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

Tytuł: „Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 – opracowanie platformy badawczej in vitro”
Program: Szybka Ścieżka Dostępu do Funduszy na Badania nad COVID-19
Kierownik projektu: dr n. med. T. Skirecki

 

Tytuł: „Rola inflamasomu w immunopatogenezie oportunistycznych zapaleń płuc wywołanych przez pałeczki Acinetobacter baumannii w modelu septycznych myszy humanizowanych poddanych intensywnej terapii”
Program: SONATA 12
Kierownik projektu: dr n. med. T. Skirecki


KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA

Tytuł: „Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr Diana Massalska


KLINIKA KARDIOLOGII

Tytuł: „Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr Jakub Baran


KLINIKA NEONATOLOGII

Tytuł: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Niezależny program edukacyjny pt.: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. M. Wilińska