Granty badawcze realizowane w CMKP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: „PREMIA NA HORYZONCIE 2”
Nazwa zadania: Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn.: „Personalizowana profilaktyka choroby niedokrwiennej serca – CoroPrevention” w ramach H2020. 

Dofinansowanie: 547 792 zł
Całkowita wartość: 547 792 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe CMKP w postaci wypłat dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu w ramach programu ramowego HORYZONT 2020 pn. „Personalizowana profilaktyka choroby niedokrwiennej serca – CoroPrevention”. Celem projektu jest ocena wartości klinicznej i finansowej opłacalności spersonalizowanego programu profilaktycznego (SPP) u pacjentów ze stabilną chorobą naczyń wieńcowych. Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum, które opracuje nową, ekonomicznie zrównoważoną praktykę spersonalizowanego leczenia pacjentów, która będzie miała zastosowanie w całej Europie.

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Logo NCBR
logo CMKP
logo SWPS
Logo WUM
Logo Akademii Leona Koźmińskiego

GOSPOSTRATEG

Projekt „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego– MedFake

Projekt realizowany jest w Konsorcjum czterech uczelni: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Lidera projektu, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Leona Koźmińskiego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG II.

 Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  1. Cel Projektu – główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.
  1. Zadania i rezultaty – w ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla: personelu medycznego, nauczycieli, rodziców, młodzieży.

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.

Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

  1. Czas trwania Projektu – projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.
  1. Budżet – łączny budżet projektu wynosi 14 452 346,25 PLN.

Strona projektu: www.medfake.pl

ABM logo

Tytuł: „Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim – reprezentatywne badanie epidemiologiczne” 
(projekt partnerski nr 2020/ABM/COVID19/0021, realizowany z Warszawskiem Uniwersytetem Medycznym)
Program: Projekt dedykowany minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Badacz z ramienia CMKP: dr hab. n. med. Mateusz Jankowski

Logo CODA
logo ERASMUS+

CMKP jest partnerem w programie Erasmus+, akcja 2 „Strategic Partnership”, tytul projektu: „Certification of Causes of Death in Europe (CODA-EU)”,
nr ref.: 2020-1-FR01-KA203-080629.

Lider: Institut National D’etudes Demographiques, Francja

Partnerzy:

  • Panepistimio Ioanninon, Grecja
  • Universidade Aberta, Portugalia

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem: https://coda-eu.site.ined.fr/en/

Opis projektu:

Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, jak ważne są informacje o przyczynach zgonów i współistniejących schorzeniach dla lepszego zrozumienia tendencji zdrowotnych w naszych społeczeństwach i tworzenia skutecznych polityk zdrowotnych. Jednak jakość danych dotyczących przyczyn zgonów budzi poważne obawy. Wynika to przede wszystkim z indywidualnych praktyk lekarzy, którzy nie wiedzą o zasadach certyfikacji narzucanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i krajowe urzędy statystyczne, a stwierdzając zgon, błędnie lub niedbale wypełniają karty zgonu. W większości krajów europejskich studenci uczelni medycznych poświęcają mniej niż 2 godziny (w całym programie nauczania) na tematy związane z zasadami orzecznictwa medycznego, podczas gdy praktykujący lekarze mają niewielkie możliwości doskonalenia swoich umiejętności i aktualizacji wiedzy na temat wypełniania kart zgonu. W efekcie w kilku krajach Europy znaczna część zgonów przypisywana jest nieznanym lub źle zdefiniowanym przyczynom: w 2018 roku było to 12% w Grecji, 25% w Polsce, 8% w Portugalii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od kilkudziesięciu lat opracowuje szczegółowe zalecenia dotyczące rejestrowania, kodowania i publikowania informacji o przyczynach zgonów, które są stosowane przez większość krajów rozwiniętych, w tym wszystkie państwa członkowskie UE.

Proponowany projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych, które dotyczą zaleceń oraz dobrych praktyk WHO wprowadzonych w wybranych krajach europejskich charakteryzujących się stosunkowo wysoką jakością statystyk przyczyn zgonów. Jego cel jest dwojaki; Po pierwsze, polega na udostępnieniu innowacyjnego narzędzia edukacyjnego (CODA) dla wykładowców szkolących studentów medycyny, dając im możliwość pogłębienia wiedzy na temat zaleceń i zasad opracowanych przez WHO, dotyczących poświadczania przyczyn zgonu. Po drugie, utworzenie platformy dedykowanej trenerom i profesorom różnych uczelni i instytutów medycznych, którzy będą chcieli dostosować narzędzie CODA do swoich celów dydaktycznych i udostępnić je swoim studentom.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują m.in. prowadzenie kursów e-learningowych dla pracowników naukowych (wykładowców, profesorów) na uniwersytetach medycznych w Europie.

Materiały projektu CODA zostaną przygotowane w kilku wersjach językowych (angielskiej, francuskiej, greckiej, polskiej, portugalskiej) i umieszczone na platformie open access po zakończeniu projektu. W ten sposób materiały te będą: dostępne dla każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji medycznej. Organizowane w ramach projektu wydarzenia upowszechniające mają uwrażliwić szerokie grono odbiorców (personel medyczny, interesariusze, opinię publiczną) na znaczenie poprawnej statystyki publicznej, a także popularyzację wiedzy o aktualnych tendencjach i trendach epidemiologicznych w Europie.

ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI I IMMUNOLOGII

logo NCN

Tytuł: „Identyfikacja i analiza nowych markerów patogenezy w uropatogennej Escherichia coli”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Analiza roli miR-7-5p w modulowaniu oporności wielolekowej w komórkach glioblastomy”
Program: PRELUDIUM 20
Kierownik projektu: dr n. med. Ewa Gajda 
Opiekun (Mentor): dr hab. Damian Gaweł, prof. CMKP
Grant będzie realizowany w Zakładzie Immunohematologii we współpracy z Zakładem Biochemii i Biologii Molekularnej

KLINIKA UROLOGII

logo NCN

Tytuł: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu raka urotelialnego pęcherza moczowego”
Program: OPUS 17
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch

KATEDRA i KLINIKA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ONKOLOGII KLINICZNEJ

ABM logo

Tytuł: „Ablacja prądem o częstotliwości radiowej z protezowaniem dróg żółciowych i immunochemioterapią versus protezowanie i immunochemioterapia w leczeniu nieresekcyjnego, zewnątrzwątrobowego raka dróg żółciowych – wieloośrodkowe randomizowane badanie ROLLERCOASTER  (projekt nr 2022/ABM/01/00032, realizowany z Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym)
Program: Konkurs otwarty na niekomercyjne badania kliniczne ABM/2022/1
Główny badacz: prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

logo FNP

Stypendium dla młodych uczonych – program START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
– mgr Paulina Wieszczy

logo MNSW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. 
(okres przyznania stypendium 36 miesięcy)
– lek. Władysław Januszewicz

logo NCN

Tytuł: „Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych (badanie EDEN)
Program: OPUS 19.
Kierownik projektu: lek. Władysław Januszewicz

logo NCN

Tytuł: „Odpowiedź immunologiczna a skład mikrobioty jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym” – projekt w konsorcjum z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Program: OPUS 16
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

logo NCN

Tytuł: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski

logo NCN

Tytuł: „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów”
Program: OPUS 12
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

logo NCN

Tytuł: „Wielkoskalowa analiza jąderek w raku nerki: w poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych i celów terapii”.
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

logo NCN

Tytuł: „Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. biol. Katarzyna Arczewska

logo NCN

Tytuł: „Cząsteczki rekrutujące mezenchymalne komórki macierzyste do komórek raka nerki – zintegrowana analiza na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu.
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

logo NCN

Tytuł: „Określenie mechanizmów i kluczowych partnerów molekularnych kontrolujących ekspresję białek oporności wielolekowej (P-gp i BCRP) i ich funkcjonalność w modelu raka tarczycy.”
Program: OPUS 15
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy”
Program: MINIATURA 1
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka). Odpowiedź komórek immunologicznych w oddziaływaniu z mikropęcherzykami”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Barbara Czarnocka

logo NFP

Tytuł: „Cząsteczki mikro RNA pośredniczące w działaniu TGF-beta1 w raku nerki: poszukiwanie nowych potencjalnych markerów nowotworzenia i celów terapeutycznych”
Program: Naukowa Fundacja Polpharmy
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Rola klastra miR-106b-25 oraz genu MCM7 w regulacji proliferacji, migracji i apoptozy w  raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: PRELUDIUM 11
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

logo NCN

Tytuł: „Rola mikroRNA miR-25-3p w regulacji wybranych procesów związanych z progresją raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego u człowieka”
Program: ETIUDA 6
Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Głuchowska (Rodzik)

logo NCN

Tytuł: „Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia”
Program: OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

logo NCN

Tytuł:Geny rzęskowe i ich znaczenie w raku nerki
Program: MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr n. biol. Anna Adamiok-Ostrowska

ZAKŁAD FIZJOLOGII KLINICZNEJ

logo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Tytuł: „Antagonista sygnalizacji TGF-β jako potencjalny nowy lek przeciwdziałający rozwojowi nadciśnienia płucnego i niewydolności prawokomorowej serca w szczurzym modelu pozawałowej lewokomorowej niewydolności serca”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”
Program: OPUS 18
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Naczyniowy stres oksydacyjny i jego zapobieganie przy pomocy treningu fizycznego i azotynów w modelu cukrzycy typu I u szczura. Nowa koncepcja stresu oksydacyjnego”
Program: ETIUDA 5
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

logo NCN

Tytuł: „Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku”
Program: OPUS 11
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek”
Program: OPUS 9
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

logo NCN

Tytuł: „Udział różnych izoform oksydazy NADPH w mechanizmie naczyniowego stresu oksydacyjnego i antyoksydacyjnego działania treningu fizycznego i azotynów w cukrzycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: mgr Anna Gajos-Draus

ZAKŁAD CYTOLOGII KLINICZNEJ

logo NFP

„Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom-TGF-β1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”
Program: Naukowa Fundacja PolpharmyKierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki, prof. CMKP

logo FNP

Stypendium dla młodych uczonych (72/2018) – program START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
– mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła

logo NCN

Tytuł: „Identyfikacja mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za występowanie zależnej od polimorfizmu -1562C/T promotora genu Metaloproteinazy Macierzy Zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) zróżnicowanej ekspresji MMP-9 w neuronach człowieka.”
Program: PRELUDIUM 13
Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Weronika Pabian

logo NCN

Tytuł: „Zależna od mechanizmów regulujących stabilność mRNAkontrola ekspresji mRNA dla MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) podczas aktywacji neuronalnej i epileptogenezy”
Program: OPUS 3
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Marcin Rylski, Prof. CMKP

ZAKŁAD NEUROENDOKRYNOLOGII KLINICZNEJ

logo NCN

Tytuł: „Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. wet. Anna Litwiniuk

logo NCN

Tytuł: „Potencjalny wpływ kwasu retinowego na funkcję śródbłonka poprzez zmianę fenotypu adipocytów i profilu adipokin wydzielanych z tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej w mysim modelu miażdżycy”
Program: PRELUDIUM 9
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

logo NCN

Tytuł: „Identyfikacja cząsteczek oraz mechanizmów regulujących funkcje śródbłonka poprzez brązowienie okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej indukowane kwasem all-trans retinowym u myszy Apo-E”
Program: SONATA 16
Kierownik projektu: dr n. med. Małgorzata Kalisz

PRACOWNIA CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

logo MNSW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r.
(okres przyznania stypendium 36 miesięcy)
– dr. hab. n. med. Tomasz Skirecki

logo NCN

Tytuł: „Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 – opracowanie platformy badawczej in vitro”
Program: Szybka Ścieżka Dostępu do Funduszy na Badania nad COVID-19
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

logo NCN

Tytuł: „Rola inflamasomu w immunopatogenezie oportunistycznych zapaleń płuc wywołanych przez pałeczki Acinetobacter baumannii w modelu septycznych myszy humanizowanych poddanych intensywnej terapii”
Program: SONATA 12
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

logo NCN

Tytuł: „Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich”
Program: CEUS-UNISONO
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA

logo NCN

Tytuł: „Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr n. med. Diana Massalska

KLINIKA KARDIOLOGII

logo NCN

Tytuł: „Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.”
Program: MINIATURA 2
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP

KLINIKA NEONATOLOGII

logo gsk

Tytuł: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Niezależny program edukacyjny pt.: „Poprawa wiedzy i praktyki w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci”
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

KATEDRA I KLINIKA KRĄŻENIA PŁUCNEGO, CHORÓB ZAKRZEPOWO-ZATOROWYCH I KARDIOLOGII

logo UE

Tytuł: Towards Cancer Patient Empowerment for Optimal Use of Antithrombotic Therapy at the End of Life – Serenity
Program: HORIZON Research and Innovation Actions
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

logo UE

Tytuł: Smart Card Application improving canceR survivors quality of lifE – smartCARE
Program: EU4 Health Programme (EU4H)
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP

KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERONTOKARDIOLOGII

logo UE

Tytuł: „Personalized Prevention for Coronary Heart Disease – CoroPrevention”
Program: Horizon 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii

logo NCN

Tytuł: „Mikrobiom i metabolom kobiet ciężarnych z prawidłowym i ograniczonym wzrastaniem płodu oraz ich związek z limfocytami T CD4+CD25+Foxp3+ i CD8+CXCR3+.”
Program: NCN MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP

Klinika Endokrynologii

logo NCN

Tytuł: „Białka i peptydy z rodziny granin jako biomarkery w diagnostyce incydentaloma nadnerczy”
Program: NCN MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr Piotr Glinicki

Zakład Położnictwa

logo NCN

Tytuł: „Szansa czy kłopot? Prywatne świadczenia położnicze w opiece nad kobietą w ciąży, porodzie i połogu z perspektywy świadczących je położnych”
Program: NCN MINIATURA 6
Kierownik projektu: dr Maria Węgrzynowska