Kursy dla lekarzy stażystów

Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy

Szanowni Państwo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzi szkolenie w zakresie kursów z medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego. Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 szkolenia dla lekarzy stażystów odbędą się wyłącznie on-line,
poprzez platformę e-learningową, bez możliwości osobistego udziału uczestników.

Warunkiem zaliczenia kursu jest min. 70% czasu logowania oraz pozytywny wynik testu końcowego.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają Zaświadczenie ukończenia kursu w wersji papierowej, które zostanie przesłane pocztą na adres wskazany w Profilu.
Wpis do Książeczki stażowej potwierdzający udział w szkoleniu dokonuje opiekun stażu na podstawie Zaświadczenia.

Zapisy na kurs wyłącznie poprzez założenie Profilu na stronie CMKP.

Szanowni Państwo, mając na uwadze realizację umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na prowadzenie kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, przekazujemy w załączeniu do obowiązkowego zapoznania się przez Państwa treść Klauzuli Informacyjnej Marszałka.

Klauzula Informacyjna

Aktualna lista terminów kursu