Farmaceuci 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 107a ust. 16. ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 (Dz. U. 2017.2211 z późn. zm.)  Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 107a  ust. 17. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

Od dnia 1 czerwca 2022 roku wnioski przyjmowane są TYLKO w wersji elektronicznej.

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów (opinia KK, podpisy, zgoda wojewody). Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ochrona.zdrowia@cmkp.edu.pl.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

Ważne komunikaty dla farmaceutów


Wykaz kursów


Wykaz kursów w latach poprzednich

Wszystkie kursy dostępne są poprzez naszą Wyszukiwarkę kursów (dostępną również ze strony głównej).


Programy specjalizacji dla farmaceutów

Programy kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów