FERS2

Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych

14 grudnia 2023 roku prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Zastępca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych oraz prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, Kierownik Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP podpisali w Centrum Projektów Europejskich umowę o dofinansowanie projektu  „Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych” (FERS.01.01-IP.02-0001/23-00)

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2024 r. i potrwa do 30 czerwca 2027 r. Partnerami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdańskim Uniwersytet Medyczny oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  Tilburg Univerisity (Department of Management Tilburg School of Economics and Management).

Celem projektu jest zwiększenie efektywności i standaryzacja szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny istotnych z punktu widzenia zadań polityki zdrowotnej kraju dzięki wypracowaniu (we współpracy ponadnarodowej) i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań informatycznych w ramach rozszerzonej Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.

Projekt jest skierowany do 453 lekarzy specjalistów w wybranych dziedzinach zabiegowych medycyny oraz 22 instruktorów zabiegów endoskopowych i instruktorów symulacji prowadzących szkolenia symulacyjne z zakresu umiejętność zabiegowych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Opracowanie (we współpracy z partnerem ponadnarodowym) nowatorskich narzędzi informatycznych wspierających proces kształcenia lekarzy specjalistów w zakresie podnoszenia umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi;
 2. Wypracowanie (we współpracy z partnerem ponadnarodowym) założeń standardów kształcenia doskonalącego i egzaminowania lekarzy w zakresie posługiwania się technikami endoskopowymi;
 3. Rozwinięcie Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej;
 4. Testowanie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym;
 5. Analiza efektów testowanego rozwiązania (ze wsparciem partnera ponadnarodowego);
 6. Opracowanie rekomendacji i instrukcji wdrażania nowego rozwiązania.

Planowane rezultaty:

 • 453 lekarzy specjalistów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje poprzez nabycie praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej;
 • 22 instruktorów zabiegów endoskopowych i instruktorów symulacji, którzy podnieśli swoje kwalifikacje poprzez nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania zaawansowanych technik symulacyjnych w kształceniu doskonalącym lekarzy specjalistów;
 • zestaw nowatorskich narzędzi informatycznych wspomagających kształcenie i samokształcenie lekarzy specjalistów.

Beneficjent: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

„Wszelkie podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1169, z późn. zm.) należy zgłaszać:

 1. w formie listownej na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub na adres Centrum Projektów Europejskich, ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa;
 2. na adres skrzynki podawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Europejskich.” Projekt wpisuje się w cel szczegółowy EFS+.CP4.F.
Więcej o projekcie FERS2:

Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP - Lider

Sieć Centrów Symulacji Endoskopowej

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego