Wczesna diagnostyka prenatalna Wrodzonych Wad Metabolizmów

„Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmów" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Nr umowy: UDA-FERS.01.01-IP.02-001/23
Okres realizacji: 01.12.2023 r. – 31.12.2026 r.
Wartość projektu: 13 245 710,06 PLN
Wartość projektu dofinansowana z UE: 10 930 359,94 PLN
Lider projektu: Instytut Matki i Dziecka

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez opracowanie i wdrożenie unikatowych w Polsce programów edukacyjnych i ścieżek postępowania medycznego wraz z procedurami diagnostycznymi w ramach współpracy Instytutu Matki i Dziecka z Partnerem krajowym – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii) i Partnerem Ponadnarodowym – Katolickim Uniwersytetem w Leuven w zakresie perinatalnej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.

Projekt jest współfinansowany w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, 2021-2027 Oś priorytetowa I „Umiejętności” Działanie 01.01 „Współpraca ponadnarodowa”.

Wstępna tematyka nieodpłatnych kursów-szkoleń:

 1. Seminarium interdyscyplinarne z zakresu opieki położniczej, chorób metabolicznych i diagnostyki genetycznej.
 2. Kursy z zakresu Opieki perinatalnej obejmujące Warsztaty USG.
 3. Kursy z zakresu Diagnostyki i leczenia chorób metabolicznych.
 4. Dedykowane dla diagnostów i kadry laboratoryjnej warsztaty z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
 5. Kursy z zakresu genetyki klinicznej.

Adresaci szkoleń:

Kursy i warsztaty są adresowane do lekarzy różnych specjalności, lekarzy w trakcie specjalizacji, psychiatrów i  studentów w/w kierunków, w szczególności:

 • Lekarze perinatolodzy, położnicy, ginekolodzy,
 • Specjaliści USG oraz radiolodzy,
 • Pediatrzy, neonatolodzy, specjaliści pediatrii metabolicznej, lekarze intensywnej opieki medycznej, lekarze rodzinni, interniści,
 • Specjaliści z zakresu genetyki klinicznej, genetyki laboratoryjnej oraz diagności laboratoryjni, pracownicy laboratoriów genetycznych i diagnostycznych,
 • Psychiatrzy,
 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych o profilu medycznym i pokrewnych (profil medyczny, nauki przyrodnicze, biomedyczny oraz kierunki bioinformatyczne).
Realizacja KPON

Uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele oraz instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) mają możliwość zgłaszania podejrzenia niezgodności Projektu FERS1 z postanowieniami KPON za pomocą:

 1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; Ministerstwo Zdrowia, Miodowa 15, 00-952 Warszawa;
 2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Zdrowia.

 (w każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej).

Kontakt

Link do strony projektu IMiD

Dane kontaktowe ze strony Partnera krajowego CMKP:
Łukasz Nowak
adres e-mail: lukasz.nowak@cmkp.edu.pl

Lider projektu – Instytut Matki i Dziecka

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego