Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą

1. Do podstawowych zadań Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:
1) w zakresie zadań związanych z działalnością naukową:
a) organizacja i koordynacja spraw związanych z działalnością naukową CMKP, w szczególności:
— obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem programów i projektów badawczych, wynalazczością i ochroną patentową, pomoc w przygotowaniu wniosków, umów, aneksów, raportów, obsługa baz danych,
— nadzór nad terminowością realizacji i rozliczeń programów i projektów badawczych,
— organizacja i przeprowadzanie konkursów na finansowanie prac młodych badaczy,
— kontrola formalna zgodności realizacji programów i projektów badawczych z wnioskami, umowami i decyzjami,
— obsługa wniosków o finansowanie nauki w Systemie ZSUN/OSF składanych do: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
b) obsługa administracyjna spraw związanych z inwestycjami aparaturowymi, w tym pomoc w przygotowaniu wniosków, umów, aneksów, raportów, obsługa baz danych,
c) prowadzenie postępowań, dokumentacji i czynności związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego i tytułów naukowych, w szczególności:
— przygotowywanie umów z recenzentami, promotorami i członkami komisji habilitacyjnej,
— zapewnienie sprawnego przepływu dokumentacji i informacji, w szczególności pomiędzy Kandydatem, Działem, Członkami Komisji ds. Stopni Naukowych, Przewodniczącym Rady
Naukowej CMKP, a także pomiędzy CMKP a Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów
Naukowych oraz Radą Doskonałości Naukowej,
— przygotowywanie dyplomów habilitacyjnych/
d) prowadzenie dokumentacji i czynności związanych z nostryfikacją stopni naukowych nadanych za granicą,
e) zbieranie i opracowywanie danych do ewaluacji jakości działalności naukowej CMKP,
f) obsługa administracyjna Komisji ds. Badań Naukowych i Komisji ds. Stopni Naukowych; 2) w zakresie spraw związanych ze współpracą zagraniczną:
a) organizacja zagranicznych pobytów stażystów oraz stypendystów,
b) nawiązanie współpracy z uczelniami i organizacjami zagranicznymi oraz przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do podpisywania umów,
c) prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z zagranicznymi instytucjami naukowobadawczymi i organizacjami międzynarodowymi w ramach zawartych przez CMKP umów,
d) organizacja wymiany międzynarodowej kadry naukowej,
e) organizacja pobytu gości zagranicznych pracowników naukowych, obsługa doktorantów zagranicznych podczas pobytu w CMKP,
f) opracowywanie materiałów informacyjnych dla zagranicznych doktorantów i gości CMKP
g) nadzór nad realizacją umów w ramach współpracy międzyrządowej i programów ramowych Unii Europejskiej;
3) w zakresie spraw związanych z funduszami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi):
a) analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,
b) kierownictwo administracyjne projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz programów pomocowych,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi CMKP w zakresie kompletowania dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki pochodzące z funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,
d) archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją programów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz innych programów pomocowych;
4) przygotowanie niezbędnych dokumentów i materiałów na posiedzenia Rady Naukowej w zakresie wykonywanych zadań (m.in. postępowania habilitacyjne);
5) obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej;
6) prowadzenie statystyk i sprawozdawczości, w szczególności dla potrzeb Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia oraz innych centralnych instytucji w zakresie właściwości merytorycznej Działu,
7) realizacja zadań informacyjnych skierowanych do doktorantów i pracowników naukowo dydaktycznych CMKP na temat możliwości pozyskania środków finansowych na badania naukowe, w tym w ramach funduszy europejskich, grantów krajowych i międzynarodowych oraz innych programów pomocowych, prowadzenie newslettera naukowego;
8) koordynacja całokształtu zagadnień, związanych z obsługą w CMKP Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
9) przygotowywanie merytorycznych założeń projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich aktualizacji w zakresie właściwości Działu.
2. Kierownik Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą podlega zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych — prorektorowi.

Główne kierunki badań naukowych w CMKP

Duża aparatura naukowo-badawcza

Ochrona własności intelektualnej


Programy MNiSW – stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Młodym naukowcem jest osoba prowadzącą działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora

albo

  • jest nauczycielem akademickim i posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Do ww. okresu nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra w terminie do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W przypadku przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 5 ustawy, okres, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas jej trwania, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Finansowanie badań naukowych w CMKP