Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Szanowni Państwo,

w dniu 8 lipca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: Certyfikat umiejętności zawodowej przyznają towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową co najmniej przez 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku oraz państwowe instytuty badawcze właściwe dla danej umiejętności zawodowej i wpisane do rejestru prowadzonego w formie ewidencyjno-informatycznej przez dyrektora CMKP.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia na podstawie art. 17 ust. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2022. Poz1731 z późn. zm.) -zlecił właściwym państwowym instytutom badawczym opracowanie minimalnych standardów obejmujących zagadnienia, o których mowa w art. 17 ust. 20 pkt. 1 i 2 ustawy, na podstawie których będzie prowadzona certyfikacja następujących umiejętności zawodowych:

 1. Narodowemu Instytutowi Kardiologii im. St. K. Wyszyńskiego:
  • Echokardiografia dorosłych (011)
  • Elektroterapia kardiologiczna (014)
  • Radiologia zabiegowa w zakresie kardiologii (049)
 2. Narodowemu Instytutowi Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie:
  • Onkogenetyka (039)
  • Radiologia zabiegowa w zakresie onkologii klinicznej (053)
 3. Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – PZH PIB:
  • Medycyna stylu życia (032)
  • Profilaktyka i kontrola zakażeń szpitalnych (044)
 4. Wojskowemu Instytutowi Medycznemu – PIB:
  • Medycyna pola walki (031)
  • Organizacja ochrony zdrowia wojsk (040)

Dyrektor CMKP opublikuje opracowane standardy na stronie internetowej CMKP po zatwierdzeniu ich przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że do czasu przyjęcia opracowanych przez ww. instytuty standardów, nie jest możliwe ubieganie się o certyfikacje przez towarzystwa naukowe.

Aby zgłosić towarzystwo naukowe lub państwowy instytut badawczy do rejestru należy przesłać do CMKP wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz dołączyć wymienione w formularzu dokumenty.

Formularz zgłoszeniowy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Rejestr towarzystw naukowych oraz państwowych instytutów badawczych uprawnionych do przyznawania certyfikatów umiejętności zawodowych