Uznawanie Kwalifikacji w kształceniu podyplomowym

Biuro Uznawania Kwalifikacji realizuje zadania CMKP w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób z wyższym wykształceniem mającym zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia – za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. prowadzenie działań związanych z wydaniem opinii dyrektora CMKP w sprawie uznania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia do specjalizacji – staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju przed rozpoczęciem specjalizacji lub za granicą w trakcie specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
 4. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i/lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji w dziedzinach lekarskich oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 5. prowadzenie działań związanych z wydaniem przez dyrektora CMKP zgody na przystąpienie do specjalizacji, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przez osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż wymagany obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzenie działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i zawodowego lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz osoby z wyższym wykształceniem mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowych dziedzinach medycyny, nieobjętych dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego;
 7. prowadzenie działań związanych z wydawaniem przez dyrektora CMKP decyzji w sprawie uznania lekarzowi i lekarzowi dentyście staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju, przed rozpoczęciem specjalizacji, za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualnego skrócenia okresu odbywanego szkolenia lub uznania staży i kursów zrealizowanych za granicą w trakcie specjalizacji za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji;
 8. prowadzenie działań związanych z wydawaniem przez dyrektora CMKP decyzji w sprawie skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty oraz decyzji w sprawie obniżenia wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 9. prowadzenie działań związanych z wydawaniem przez dyrektora CMKP decyzji w sprawie uznania lekarzowi, fizjoterapeucie, posiadającemu stopień naukowy doktora habilitowanego, dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości programu specjalizacji;
 10. ustalanie składów, powoływanie i organizacja pracy zespołów ekspertów opiniujących sprawy prowadzone w Biurze;
 11. obsługa administracyjno-finansowa zespołów ekspertów, przygotowywanie dokumentacji finansowej związanej z pracami ekspertów, rozliczanie posiedzeń zespołów ekspertów w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, diagnostyki laboratoryjnej, farmaceutycznych, fizjoterapii oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 12. ustalanie na wniosek lekarzy ocen średnich uzyskanych na egzaminach drugiego stopnia;
 13. organizacja pracy i zapewnienie obsługi administracyjnej dwóch stałych komisji Ministra Zdrowia do spraw opiniowania wniosków lekarzy oraz lekarzy dentystów w sprawie uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Komisji Rady Naukowej CMKP ds. Nagród;
 15. prowadzenie korespondencji związanej z wyznaczaniem przedstawicieli CMKP do udziału w państwowych komisjach egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych;

 


Lekarze i lekarze dentyści

Farmaceuci

Fizjoterapeuci

Diagności laboratoryjni

Komunikaty dotyczące specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Dokumenty do pobrania

Nagrody przyznawane przez Dyrektora CMKP

 Regulamin przyznawania nagród Dyrektora dla nauczycieli akademickich Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego 

Załącznik nr 1 wniosek o nagrodę indywidualną

Załącznik nr 2 wniosek o nagrodę zespołową

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich – link do strony  Ministerstwa Zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019r.


Zasady i tryb ponoszenia kosztów realizacji zadań zespołów eksperckich i KREL

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 51 z dnia 19.04.2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży dla członków zespołów eksperckich

Załącznik nr 6 – oświadczenie o rozliczenie kosztów podróży

Załącznik nr 7 – wniosek o zgodę na użycie samochodu prywatnego

Załącznik nr 8 – rozliczenie kosztów użycia samochodu prywatnego

Pracownicy Biura Uznawania Kwalifikacji

ul. Kleczewska 61/63,
01-826 Warszawa

Naczelnik
mgr Sylwia Machnik
sylwia.machnik@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-051
pokój 6

Zastępca Naczelnika 

Główny Specjalista
mgr Natalia Popławska
natalia.poplawska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-077
pokój 5

mgr Katarzyna Piotrowska
katarzyna.piotrowska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-058
pokój 2

mgr Małgorzata Jaskólska
malgorzata.jaskolska@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-050
pokój 4

Anna Królak
anna.krolak@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-053
pokój 7

Stefania Sady
stefania.sady@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-057
pokój 8

Elżbieta Uszkiewicz
elzbieta.uszkiewicz@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601-054
pokój 2

mgr Ewa Niedziułka
ewa.niedziulka@cmkp.edu.pl
tel. 22-56 01-103
pokój 4

Natalia Kilewicz – Cegiełka
natalia.kilewicz-cegielka@cmkp.edu.pl
tel. 22-5601 – 052
pokój 5

Aleksandra Adamczyk
aleksandra.adamczyk@cmkp.edu.pl
tel. 22 56 01 097
pokój 9

Karolina Mioduszewska
karolina.mioduszewska@cmkp.edu.pl
tel. 22-56 01 098

mgr Maria Domin
tel. 22 56 01 059
maria.domin@cmkp.edu.pl

mgr Beata Śladewska
Specjalista
tel.
beata.sladewska@cmkp.edu.pl