Lekarze i lekarze dentyści

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2024 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoś się na kurs” w szczegółach kursu.

Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego


UWAGA!!!

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Zgodnie z § 12 ust 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w przypadku gdy lekarz nie realizuje wszystkich elementów programu modułu podstawowego, może rozpocząć realizację programu modułu specjalistycznego i uzupełnić niezrealizowane elementy w trakcie trwania modułu specjalistycznego, tylko w przypadku gdy kierownik specjalizacji stwierdzi, że niezrealizowanie danych elementów modułu podstawowego nie jest przeszkodą do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.

Ważne komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów


Kursy specjalizacyjne i doskonalące

2021_Zarządzenie OBOWIĄZUJĄCE OD 3 SIERPNIA 2021_90_2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kursów szkoleniowych organizowanych przez CMKP
Zarządzenie nr 23/2022 Dyrektora CMKP w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2021 z dnia 31 sierpnia 2021

Wzory wniosków:

Wniosek-kurs-specjalizacyjny dla jednostek CMKP 
Wniosek kurs specjalizacyjny dla jednostek CMKP – UE
Wniosek kurs specjalizacyjny dla jednostek zewnętrznych
Wniosek kurs doskonalący organizowany przez jednostki zewnętrzne

Wykazy kursów:

Wszystkie kursy mogą Państwo znaleźć w Naszej Wyszukiwarce kursów pod adresem: https://kursy.cmkp.edu.pl.
Link do Wyszukiwarki znajduje się również na stronie głównej tego serwisu, pod banerem.


Modułowe programy specjalizacji (obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne począwszy od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.)

Specjalizacje lekarskie
Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Modułowe programy specjalizacji (obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r. włącznie)

Specjalizacje lekarskie
Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Programy specjalizacji dotychczasowych (przed 1.10.2014) – AKTUALIZACJA 2018

Specjalności lekarsko-stomatologiczne AKTUALIZACJA 2018
Specjalności podstawowe AKTUALIZACJA 2018
Specjalności szczegółowe AKTUALIZACJA 2018
Archiwalny wykaz programów specjalizacji

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych CMKP nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów