Przewody doktorskie wszczynane od 1 października 2019 r.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora może być przeprowadzone w trybie kształcenia doktorantów (studia doktoranckie i szkoła doktorska) i w trybie eksternistycznym.

 

Krok 1 – Wyznaczenie promotora

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora do Przewodniczącego Rady Naukowej CMKP w Sekretariacie Szkoły Kształcenia Doktorantów  (p. 412, tel. 22 56 93 825)
Osoby ubiegające się o stopień doktora w trybie eksternistycznym do wniosku dołączają kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych. Kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych składają również promotorzy i promotorzy pomocniczy tych osób. Procedowane będą tylko wnioski z kompletem kwestionariuszy.

Wniosek o wyznaczenie promotora

Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym

Kwestionariusz osobowy dla promotora

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna


Krok 2 – Dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania

1.Oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza

2. Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym

Kwestionariusz osobowy dla promotora

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

3. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów

Podanie_biblioteka

Analiza bibliometryczna

Analiza bibliometryczna_zasady postępowania

4. Pozytywna ocena konspektu rozprawy doktorskiej przez Komisję ds. Stopni Naukowych

Osoby zainteresowane przedstawieniem konspektu Komisji ds. Stopni Naukowych prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu

5. Dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2:

6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK:

 • zaświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich
 • formularz z egzaminu podstawowego – nauki medyczne (wszyscy doktoranci)
 • formularz z egzaminu z historii medycyny lub filozofii (tryb eksternistyczny i doktoranci studiów doktoranckich)
 • poświadczenie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
 • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej  (tryb eksternistyczny i doktoranci szkoły doktorskiej)
 • potwierdzenie aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (tryb eksternistyczny)
 • zaliczenie kursów (tryb eksternistyczny):

          – Statystyka medyczna
          – Etyka w badaniach naukowych
          – Pozyskiwanie środków na badania naukowe
            (osoby zainteresowane odbyciem kursów prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu)

Wniosek o wyznaczenie składu Komisji przeprowadzajacych egzaminy doktorskie

Wykaz dorobku

7. Pozwolenie Komisji Bioetycznej na realizację badań


Krok 3 – Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Doktorant do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza:

 • rozprawę doktorską
 • opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
 • dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania (KROK2)
 • oświadczenia o autorstwie i publikacji wyników rozprawy doktorskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Opinia promotora i wniosek o wyznaczenie recenzentów

Oświadczenie o autorstwie rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o publikacji wyników rozprawy doktorskiej

Licencja dla CMKP


Krok 4 – Wyznaczenie recenzentów

Przed wyznaczeniem recenzentów promotor przedstawia Radzie Naukowej opinię o rozprawie doktorskiej

Rada Naukowa CMKP wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami CMKP


Krok 5 – Przyjęcie rozprawy i wyznaczenie komisji doktorskiej

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, którego rozprawa uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów


Krok 6 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu powołanej przez Radę Naukową CMKP Komisji doktorskiej


Akty prawne

Uchwała w sprawie Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w CMKP [IX.23]

Uchwała w sprawie Zasad ustalenia w CMKP opłat za przeprowadzenie postępowania

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity)

Wykaz punktowanych czasopism z 3 listopada 2023 r. , obowiązuje dla artykułów opublikowanych od 1 stycznia 2023 r.
Wykaz czasopism

Wykaz punktowanych czasopism z 21 grudnia 2021 , obowiązuje dla artykułów opublikowanych w latach 2019 – 2022
Wykaz czasopism

Wykaz czasopism naukowych z 25 stycznia 2017 r. , obowiązuje dla artykułów opublikowanych w latach 2017-2018

Część A

Część B

Część C

Wykaz wydawnictw publikujących punktowane monografie naukowe z 17 grudnia 2019 r., obowiązuje dla monografii opublikowanych od 1 stycznia 2017 r.

Lista wydawnictw