Przewody doktorskie wszczynane od 1 października 2019 r.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora może być przeprowadzone w trybie kształcenia doktorantów (studia doktoranckie i szkoła doktorska) i w trybie eksternistycznym.

 

Krok 1 – Wyznaczenie promotora

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora do Przewodniczącego Rady Naukowej CMKP w Sekretariacie Szkoły Kształcenia Doktorantów  (p. 412, tel. 22 56 93 825)

Wniosek o wyznaczenie promotora


Krok 2 – Dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania

1.Oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza

2. Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

3. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów

Podanie_biblioteka

Analiza bibliometryczna

Analiza bibliometryczna_zasady postępowania

4. Pozytywna ocena konspektu rozprawy doktorskiej przez Komisję ds. Stopni Naukowych

Osoby zainteresowane przedstawieniem konspektu Komisji ds. Stopni Naukowych prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu

5. Dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2:

6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK:

 • zaświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich
 • formularz z egzaminu podstawowego – nauki medyczne (wszyscy doktoranci)
 • formularz z egzaminu z historii medycyny lub filozofii (tryb eksternistyczny i doktoranci studiów doktoranckich)
 • poświadczenie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
 • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej  (tryb eksternistyczny i doktoranci szkoły doktorskiej)
 • potwierdzenie aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (tryb eksternistyczny)
 • zaliczenie kursów (tryb eksternistyczny):

          – Statystyka medyczna
          – Etyka w badaniach naukowych
          – Pozyskiwanie środków na badania naukowe
            (osoby zainteresowane odbyciem kursów prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu)

Wniosek o wyznaczenie składu Komisji przeprowadzajacych egzaminy doktorskie

Wykaz dorobku

7. Pozwolenie Komisji Bioetycznej na realizację badań


Krok 3 – Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Doktorant do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza:

 • rozprawę doktorską
 • opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
 • dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania (KROK2)
 • oświadczenia o autorstwie i publikacji wyników rozprawy doktorskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Opinia promotora i wniosek o wyznaczenie recenzentów

Oświadczenie o autorstwie rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o publikacji wyników rozprawy doktorskiej

Licencja dla CMKP


Krok 4 – Wyznaczenie recenzentów

Przed wyznaczeniem recenzentów promotor przedstawia Radzie Naukowej opinię o rozprawie doktorskiej

Rada Naukowa CMKP wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami CMKP


Krok 5 – Przyjęcie rozprawy i wyznaczenie komisji doktorskiej

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, którego rozprawa uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów


Krok 6 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu powołanej przez Radę Naukową CMKP Komisji doktorskiej


Akty prawne

Uchwała w sprawie Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w CMKP

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Wykaz punktowanych czasopism z 21 grudnia 2021 , obowiązuje dla artykułów opublikowanych od 1 stycznia 2019 r. –  AKTUALNY

Wykaz czasopism

Wykaz czasopism naukowych z 25 stycznia 2017 r. , obowiązuje dla artykułów opublikowanych w latach 2017-2018

Część A

Część B

Część C

Wykaz wydawnictw publikujących punktowane monografie naukowe z 17 grudnia 2019 r., obowiązuje dla monografii opublikowanych od 1 stycznia 2017 r.

Lista wydawnictw