Przewody doktorskie – nowy tryb

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Krok 1 – Wyznaczenie promotora

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora do Przewodniczącego Rady Naukowej CMKP w Sekretariacie Studium Studiów Doktoranckich (p.412, tel 22 56 93 825)

Wniosek o wyznaczenie promotora (wzór)


Krok 2 – Dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania

1.Oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub lekarza

2.Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

3.Analiza bibliometryczna dorobku naukowego, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP, na podstawie złożonego podania i załączonych materiałów

Podanie_biblioteka

Wykaz dorobku (wzór)

4.Pozytywna ocena konspektu rozprawy doktorskiej przez Komisję ds. Stopni Naukowych

Osoby zainteresowane przedstawieniem konspektu Komisji ds. Stopni Naukowych prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu

5.Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (nie dotyczy doktorantów studiów doktoranckich!!!!)

wykaz certyfikatów uprawniających do zwolnienia z języka angielskiego (obowiązuje tylko dla doktorantów studiów doktoranckich!!!!)

6. Dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK:

  • zaświadczenie o zrealizowaniu programu kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich
  • formularz z egzaminu podstawowego – nauki medyczne (wszyscy doktoranci)
  • formularz z egzaminu z historii medycyny lub filozofii (tryb eksternistyczny i doktoranci studiów doktoranckich)
  • formularz z egzaminu z języka angielskiego lub certyfikat znajdujący się w wykazie MNiSW (tylko doktoranci studiów doktoranckich)
  • potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej  (tryb eksternistyczny i doktoranci szkoły doktorskiej)
  • potwierdzenie aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (tryb eksternistyczny)
  • zaliczenie kursów (tryb eksternistyczny):

Statystyka medyczna

Etyka w badaniach naukowych

Pozyskiwanie środków na badania naukowe

(osoby zainteresowane odbyciem kursów prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu)

Wniosek o wyznaczenie składu Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie 

7.Pozwolenie Komisji Bioetycznej na realizację badań


Krok 3 – Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (wzór)

Doktorant do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza:

  1. rozprawę doktorską
  2. opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
  3. dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania (KROK2)

Krok 4 – Wyznaczenie recenzentów

Promotor przedstawia Radzie Naukowej opinię o rozprawie doktorskiej.

Rada Naukowa CMKP wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami CMKP.


Krok 5 – Przyjęcie rozprawy i wyznaczenie komisji doktorskiej

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, którego rozprawa uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.


Krok 6 – Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu powołanej przez Radę Naukową CMKP Komisji doktorskiej.


Akty prawne

Uchwała w sprawie Zasad postepowania w sprawie nadania stopnia doktora w CMKP

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Aktualny wykaz punktowanych czasopism (2019):

bip.nauka.gov.pl – pobierz pdf

Aktualny wykaz wydawnictw publikujących punktowane monografie naukowe (2019):

Lista wydawnictw