Fizjoterapeuci 

Kształcenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 36 ust. 16 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2018.505) Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji, które zawierają:

 1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
 2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 36 ust.  17. w/w ustawy Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla fizjoterapeutów (który znajduję się na stronie)

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla fizjoterapeutów

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

Od dnia 1 czerwca 2022 roku wnioski przyjmowane są TYLKO w wersji elektronicznej.

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów (opinia KK, podpisy, zgoda wojewody). Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ochrona.zdrowia@cmkp.edu.pl.

Ważne komunikaty dla fizjoterapeutów


Wykaz kursów


UWAGA NOWY PROGRAM SPECJALIZACJI!

Komunikat dla jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 czerwca 2021 r. na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego został opublikowany nowy program specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Program obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

Programy specjalizacji dla fizjoterapeutów

Wniosek akredytacyjny

Wniosek akredytacyjny (wersja 2022)

 


Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów

Poniższa instrukcja nie dotyczy jednostek CMKP.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 43 punkt 1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001994)  zwracamy się o przesyłanie list osób, które ukończyły kursy szkoleniowe, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ukończenia kursu.

Wytyczne techniczne co do przesyłanych list:

Skrócona instrukcja instalacji i obsługi programu gpg4win (w nawiasach do starszej wersji programu):

 1. Należy pobrać i zainstalować program gpg4win (wymagane – Kleopatra i gpg4win)
 2. Link do strony z producenta oprogramowania Gpg4win
 3. Należy włączyć program Kleopatra i wygenerować klucze (pierwsza opcja)
  Aby wygenerować klucze należy:
  a) Kliknąć Plik->New Key Pair… (File->New Certificate…)
  b) Kliknąć Utwórz parę osobistych kluczy OpenPGP (Create a personal OpenPGP key pair)
  c) Wpisać nazwę klucza oraz adres e-mail, następnie kliknąć Dalej (Next)
  d) Kliknąć Create (Create key)
  e) Wpisać wymyślone przez siebie hasło dwukrotnie i kliknąć OK
  f) (Ponownie wprowadzić hasło)
  g) Kliknąć Zakończ (Finish)
 4. Należy wyeksportować swój klucz publiczny
  a) Zaznaczyć swój klucz
  b) Kliknąć Eksportuj (Export Certificates)
  c) Wskazać gdzie klucz ma zostać zapisany
  d) Przesłać wyeksportowany klucz na adres e-mail: azochowski@cmkp.edu.pl
 5. Należy dodać klucz do szyfrowania
  a) Pobrać z góry tej strony „Certyfikat do szyfrowania plików” – należy kliknąć prawym klawiszem myszy i użyć opcji w menu „Zapisz jako…” / „Zapisz element docelowy jako” / itp, i zapisać plik w wybranym miejscu
  b) W programie Kleopatra kliknąć opcję Importuj (Import Certificates), wskazać zapisany w poprzednim punkcie plik i kliknąć OK
  c) Kliknąć prawym klawiszem myszki na zaimportowanym kluczu i kliknąć opcję Certyfikuj (Certify Certificate)
  d) Zaznczyć ptaszkami okienko na górze i na dole i kliknąć Dalej (Next)
  e) Kliknąć Certyfikuj (Certify)
  f) Kliknąć Zakończ (Finish)

Punkty 1-5 wykonujemy tylko za pierwszym razem (chyba, że zmieni się komputer).

Aby przesłać zaszyfrowany plik, należy:

 1. Kliknąć Podpisz/Zaszyfruj (File->SignEncrypt Files…)
 2. Wskazać pliki do zaszyfrowania
 3. W polu Zaszyfruj dla innych: zaczynamy wpisywać Andrzej Żochowski do momentu aż pojawi się do wyboru właściwy klucz (Kliknąć Next)
 4. Kliknąć każdy z dwóch kluczy w górnym okienku i przyciskiem Add umieszcić je w dolnym okienku
 5. Kliknąć Zaszyfruj (Encrypt)
 6. Kliknąć Zakończ (Finish)
 7. Wysłać zaszyfrowane pliki o rozszerzeniu *.gpg jako załącznik

Aby rozszyfrować otrzymany w załączniku plik o rozszerzeniu *.gpg należy:

 1. Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (File->Decrypt/Verify Files…)
 2. Wskazać plik do rozszyfrowania
 3. Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (Decrypt/Verify)
 4. Wpisać swoje hasło do programu Kleopatra

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z mgr Andrzejem Żochowskim pod numerem telefonu: 22-5601-045