Postępowania o nadanie tytułu profesora

Od 1 października 2019 r. postępowania profesorskie są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej. 

Więcej informacji na stronie: rdn.gov.pl – postępowania profesorskie


Postępowania profesorskie prowadzone w CMKP


Wymagane dokumenty

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:

1. Wniosek przewodni.

2. Dane wnioskodawcy.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;

4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze.

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:

  • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
  • uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
  • stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu:
  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
  • działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidualny – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne);

6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2.
8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.).
9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych – w 5 egzemplarzach (preferowany nośnik danych „pendrive”).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 8, wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

 

1 Wniosek przewodni

2 Dane wnioskodawcy

3 Autoreferat

4 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych

5 Informacja o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora


Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora wnosi opłatę za przeprowadzenie tego postępowania na rzecz Rady Doskonałości Naukowej.

2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, w przypadku osoby będącej nauczycielem akademickim albo pracownikiem naukowym, zatrudnionym w uczelni, instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym, ponosi podmiot zatrudniający tę osobę.

3. Opłata, o której mowa w pkt. 1, nie przekracza kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, uwzględniając w szczególności koszty wynagrodzeń recenzentów. Opłatę tę należy wnieść na następujący nr rachunku bankowego:

10 1010 1010 0033 4613 9130 0000

podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej o nadanie tytułu profesora.

6. Opłata, o której mowa w pkt. 1, powinna być wniesiona przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. Potwierdzenie wniesienia przedmiotowej opłaty stanowi obligatoryjny załącznik do wspomnianego wniosku.

7. Wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora wynosi 40% wynagrodzenia profesora, ustalanego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1838). Tym samym, wyliczenie opłaty, o której mowa w pkt. 1, jest następujące: 6410,00 zł * 40% * 5. Opłata ta wynosi zatem, 12820,00 zł, słownie dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych.

8. Szczegółowy zakres rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora oraz prowadzenia czynności w zakresie rozliczania tych kosztów określa Polityka Rachunkowości Rady Doskonałości Naukowej.

Przepisy prawne

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce – tekst jednolity_20.01.2020