Diagności Laboratoryjni

Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 30b ust. 16. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 206.2245 z późn. zm.) Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej  i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 30b ust. 17. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych (który znajduję się na stronie)

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

Instrukcja podpisywania dokumentu przez profil zaufania

Od dnia 1 czerwca 2022 roku wnioski przyjmowane są TYLKO w wersji elektronicznej.

CMKP zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku wypełnionego w sposób nieprawidłowy lub nieczytelny oraz nie posiadającego wymaganych elementów (opinia KK, podpisy, zgoda wojewody). Zeskanowany lub zapisany w pdf wniosek należy przesłać na adres ochrona.zdrowia@cmkp.edu.pl.

Ważne komunikaty dla Diagnostów laboratoryjnych


Wykaz kursów


Programy specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych


Wykaz kursów w latach poprzednich

Wszystkie kursy dostępne są poprzez naszą Wyszukiwarkę kursów (dostępną również ze strony głównej).

 


Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 16.06.2018  ( lista jednostek, w których mogą odbywać staże tylko osoby posiadające papierowe karty specjalizacji)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – 23.01.2020

EPIDEMIOLOGIA 23.01.2020

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

ZDROWIE PUBLICZNE – 23.01.2020