Ochrona zdrowia

Studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 857) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem  programu  szkolenia  specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży będzie mogło mieć miejsce po opracowaniu przez zespół ekspertów programu specjalizacji  i  zatwierdzeniu  go przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program specjalizacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Szczegółowe  informacje dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajdują się w zakładce Komunikaty.

Kwalifikację do odbywania specjalizacji przeprowadza Urząd Wojewódzki.


Informujemy, że na podstawie Art. 23 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169). Dyrektor CMKP publikuje na stronie internetowej CMKP i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

 1. Nazwę kursu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego oraz nazwę i adres siedziby jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej, prowadzącej ten kurs lub staż;
 2. Termin, miejsce odbywania oraz liczbę miejsc szkoleniowych na danym kursie specjalizacyjnym lub stażu kierunkowym.

Zgodnie z Art. 23. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (wersja 2019)


Komunikaty jednostek prowadzących specjalizacje
Ważne komunikaty dla specjalizujących się
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia1. Epidemiologia (001)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2018

2 – Epidemiologia – program uzupełniajacy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2010

2 – Epidemiologia – program uzupelniajacy – 2010

1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2003

2 – Epidemiologia – program uzupelniajacy – 2003


2. Fizyka medyczna (003)

aktualne pogramy specjalizacji

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2011

Fizyka medyczna – program podstawowy – 2003


3. Inżynieria medyczna (004)

aktualne pogramy specjalizacji

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej 2020

archiwalne pogramy specjalizacji

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2010

Inżynieria medyczna – program podstawowy – 2003


4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (005)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program podstawowy – 2020

2 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program uzupełniający – 2020

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program podstawowy – 2003

2 – Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – program uzupełniajacy-2003


5. Psychologia kliniczna (006)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy-  2018

2 – Psychologia kliniczna – program uzupełniający – 2018

PIŚMIENNICTWO dla psychologów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Psychologia kliniczna – program podstawowy – 2010

2 – Psychologia_kliniczna – program uzupelniający – 2010

Psychologia kliniczna – podstawowy i uzupełniajacy – 2003


6. Neurologopedia (040)

aktualne pogramy specjalizacji

Neurologopedia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologopedii 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

Neurologopedia – program podstawowy – 2010

Neurologopedia – program podstawowy – 2003


7. Zdrowie publiczne (039)

AKTULNE PROGRAMY SPECJALIZACJI

1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2019

2 – Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2019

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2003

2 – Zdrowie publiczne – program uzupelniajacy – 2003


8. Zdrowie środowiskowe (009)

aktualne pogramy specjalizacji

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2018

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie  zdrowia środowiskowego 2021

archiwalne pogramy specjalizacji

1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2003

2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2003


9. TOKSYKOLOGIA (014)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Toksykologia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osoób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie toksykologii 2021

archiwalny program specjalizacji

Toksykologia – program podstawowy – 2010


10. Mikrobiologia (030)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Mikrobiologia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii 2021

archiwalny program specjalizacji

Mikrobiologia – program podstawowy – 2010


11. Przemysł farmaceutyczny (031)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Przemysł farmaceutyczny – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie przemysł farmaceutyczny 2021

archiwalny program specjalizacji

Przemysł farmaceutyczny – program podstawowy – 2010


12. Radiofarmacja (032)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Radiofarmacja – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie radiofarmacji 2020

archiwalny program specjalizacji

Radiofarmacja – program podstawowy – 2010


13. Surdologopedia (033)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Surdologopedia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie surdologopedii 2021

archiwalny program specjalizacji

Surdologopedia – program podstawowy – 2010


14. Psychoseksuologia (034)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Psychoseksuologia – program podstawowy – 2018

PIŚMIENNICTWO dla psychologów realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoseksuologii 2021


15. Embriologia kliniczna (037)

 


16. Psychoterapia dzieci i młodzieży (038)

 

aktualne pogramy specjalizacji

Psychoterapia dzieci i młodzieży  – 2019

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 2021


Programy kursów dla fizyków medycznych

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2019.1792)

Poniżej publikujemy programy kursów w odniesieniu do art. 33h (ust. 8, 10 i 13) powyższej ustawy.

Program kursu dla fizyków medycznych w zakresie medycyny nuklearnej

Program dla fizyków medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej


Przesyłanie listy uczestników przez organizatorów kursów

Poniższa instrukcja nie dotyczy jednostek CMKP.

Zgodnie z dyspozycją artykułu 23 punkt 3 ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000599) zwracamy się o przesyłanie list osób, które ukończyły kursy szkoleniowe, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty ukończenia kursu.

Wytyczne techniczne co do przesyłanych list:

Skrócona instrukcja instalacji i obsługi programu gpg4win (w nawiasach do starszej wersji programu):

 1. Należy pobrać i zainstalować program gpg4win (wymagane – Kleopatragpg4win)
 2. Link do strony z producenta oprogramowania Gpg4win
 3. Należy włączyć program Kleopatra i wygenerować klucze (pierwsza opcja)
  Aby wygenerować klucze należy:
  a) Kliknąć Plik->New Key Pair… (File->New Certificate…)
  b) Kliknąć Utwórz parę osobistych kluczy OpenPGP (Create a personal OpenPGP key pair)
  c) Wpisać nazwę klucza oraz adres e-mail, następnie kliknąć Dalej (Next)
  d) Kliknąć Create (Create key)
  e) Wpisać wymyślone przez siebie hasło dwukrotnie i kliknąć OK
  f) (Ponownie wprowadzić hasło)
  g) Kliknąć Zakończ (Finish)
 4. Należy wyeksportować swój klucz publiczny
  a) Zaznaczyć swój klucz
  b) Kliknąć Eksportuj (Export Certificates)
  c) Wskazać gdzie klucz ma zostać zapisany
  d) Przesłać wyeksportowany klucz na adres e-mail: azochowski@cmkp.edu.pl
 5. Należy dodać klucz do szyfrowania
  a) Pobrać z góry tej strony „Certyfikat do szyfrowania plików” – należy kliknąć prawym klawiszem myszy i użyć opcji w menu „Zapisz jako…” / „Zapisz element docelowy jako” / itp, i zapisać plik w wybranym miejscu
  b) W programie Kleopatra kliknąć opcję Importuj (Import Certificates), wskazać zapisany w poprzednim punkcie plik i kliknąć OK
  c) Kliknąć prawym klawiszem myszki na zaimportowanym kluczu i kliknąć opcję Certyfikuj (Certify Certificate)
  d) Zaznczyć ptaszkami okienko na górze i na dole i kliknąć Dalej (Next)
  e) Kliknąć Certyfikuj (Certify)
  f) Kliknąć Zakończ (Finish)

Punkty 1-5 wykonujemy tylko za pierwszym razem (chyba, że zmieni się komputer).

Aby przesłać zaszyfrowany plik, należy:

 1. Kliknąć Podpisz/Zaszyfruj (File->SignEncrypt Files…)
 2. Wskazać pliki do zaszyfrowania
 3. W polu Zaszyfruj dla innych: zaczynamy wpisywać Andrzej Żochowski do momentu aż pojawi się do wyboru właściwy klucz (Kliknąć Next)
 4. Kliknąć każdy z dwóch kluczy w górnym okienku i przyciskiem Add umieszcić je w dolnym okienku
 5. Kliknąć Zaszyfruj (Encrypt)
 6. Kliknąć Zakończ (Finish)
 7. Wysłać zaszyfrowane pliki o rozszerzeniu *.gpg jako załącznik

Aby rozszyfrować otrzymany w załączniku plik o rozszerzeniu *.gpg należy:

 1. Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (File->Decrypt/Verify Files…)
 2. Wskazać plik do rozszyfrowania
 3. Kliknąć Odszyfruj/sprawdź (Decrypt/Verify)
 4. Wpisać swoje hasło do programu Kleopatra

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z mgr Andrzejem Żochowskim pod numerem telefonu: 22-5601-045