O nas

Zorganizowane formy kształcenia podyplomowego w Polsce wprowadzono formalnie zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1953 r. w oparciu o Uchwałę 1169 Rady Ministrów  w sprawie powołania Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (1953-1958), którego zasadniczym kierunkiem działania było prowadzenie kształcenia podyplomowego pracowników społecznej służby zdrowia w kierunkach szczególnie potrzebnych ze względu na rozwój ochrony zdrowia, weryfikacja specjalistów oraz opracowanie systemu i programów specjalizacji. Działalność Instytutu prowadzono w oparciu o 22 Zakłady kliniczne oraz Dom Lekarza w Warszawie. W 1957 r. Instytut przekształcono w Studium  Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie (1958-1970). W okresie tym nastąpił dalszy wzrost bazy własnej do 41 klinik, katedr i zakładów. Poza prowadzeniem dydaktyki na bazie własnej SDL zaczęło coraz szerzej organizować dydaktykę na bazie jednostek Instytutów Naukowo-Badawczych oraz Akademii Medycznych.

Na miejsce tych jednostek w dniu 1 stycznia 1971 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. nr 29, poz. 247) utworzono Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jako samodzielną placówkę naukowo-dydaktyczną, z własnym statutem, prawem nadawania stopni naukowych oraz zacnym gronem profesorskim, odpowiadającą za integrację i organizację całokształtu medycznego kształcenia oraz unifikację programów kształcenia podyplomowego i ich realizację.

Centrum Medycznemu  powierzono  prowadzenie, programowanie i organizację kształcenia podyplomowego osób z wyższym wykształceniem w służbie zdrowia. Kształcenie miało być prowadzone na bazie własnej CMKP, jak również na bazie Instytutów Naukowo-Badawczych Resortu i Akademii Medycznych.

Od początku istnienia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczy w rozwoju systemu ochrony zdrowia, inicjuje i prowadzi działalność badawczą, która obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz realizuje zadania szczególnie ważne dla postępu w dziedzinie medycyny. Do naszych zadań należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych poprzez prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, obejmujących w szczególności: kształcenie specjalizacyjne i ustawiczne doskonalenia zawodowe.  Celem działania Centrum Medycznego  jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia.

Działalność dydaktyczna i badawcza realizowana jest w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych oraz w innych podmiotach leczniczych.
Kliniki szpitalne są dla nas warsztatem służącym do prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej, do kształcenia lekarzy zarówno dla potrzeb specjalizacji, jak i podyplomowego kształcenia ustawicznego. Swoje zadania dydaktyczne, naukowe i lecznicze realizujemy w Klinikach i Zakładach w dwóch szpitalach klinicznych CMKP (SPSK nr 1 im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie i SPSK nr 2 im. Prof. A. Grucy w Otwocku), dla których Centrum Medyczne jest organem założycielskim, jak i na tzw. bazie obcej w Klinikach zlokalizowanych w innych szpitalach warszawskich: m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, Centrum Onkologii, Szpitalu Bielańskim.

Rocznie organizujemy i finansujemy ponad 800 kursów, z których 70 proc. odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej. Uczestniczy w nich ok. 20 tys. osób rocznie.