Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych

Rada Kształcenia Młodych Kadr Medycznych to niezależny organ doradczy Dyrektora CMKP. Jej głównym celem jest rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wobec systemu medycznego kształcenia podyplomowego, formułowanych przez przedstawicieli młodych kadr medycznych, w tym studentów ostatnich lat studiów medycznych. 

Priorytetem Rady jest umożliwienie dialogu i wymiany opinii dotyczących rozwiązań, mechanizmów i instytucji funkcjonujących w systemie medycznego kształcenia podyplomowego prowadzonych przez CMKP, wśród kluczowych aspektów jej pracy wyróżnić można: 

  • rozpoznawanie szans i barier w rozwoju zawodowym młodych pracowników systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem deklarowanych potrzeb i oczekiwań młodych specjalistów, osób w trakcie szkolenia, stażystów oraz studentów ostatnich lat studiów medycznych wobec medycznego kształcenia podyplomowego; 

  • przewodniczenie w prowadzeniu dialogu środowiska młodych kadr medycznych, w tym organizacja wydarzeń edukacyjnych i dyskusyjnych skupiających się na kluczowych dla młodych medyków elementach kształcenia podyplomowego; 

  • badanie możliwości implementacji skutecznych zagranicznych rozwiązań stosowanych w kształceniu podyplomowym do polskiego systemu szkoleniowego; 

  • tworzenie forum wymiany spostrzeżeń z interesariuszami polskiego systemu ochrony zdrowia w celu zbadania możliwości dostosowania kształcenia podyplomowego do potrzeb i oczekiwań młodych kadr medycznych oraz aktualnych wyzwań systemowych; 

  • identyfikacja i rekomendowanie Dyrektorowi CMKP innowacji i możliwych do zaimplementowania zmian w kształceniu podyplomowym, które są kluczowe dla młodych medyków; 

  • analiza doniesień z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie, pod kątem ich potencjalnego wpływu na podniesienie jakości kształcenia podyplomowego. 

Grupa docelowa: specjaliści, osoby w trakcie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego, stażyści oraz studenci ostatnich lat kierunków medycznych.

Ankieta oceniająca kształcenie podyplomowe lekarzy poza granicami Polski

Analiza oczekiwań studentów i lekarzy stażystów w zakresie kształcenia specjalizacyjnego

Analiza oczekiwań lekarzy rezydentów w zakresie kształcenia specjalizacyjnego