Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

 • nauki medyczne
 • nauki o zdrowiu
 • biologia medyczna

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z załącznikami przedkłada się w formie papierowej (w 1 egzemplarzu) wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych (w 2 egzemplarzach, preferowany nośnik danych „pendrive”)

 • w biurze Rady Doskonałości Naukowej: Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIV, pok. 2401
 • w Dziale Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą CMKP, ul. Schroegera 82, Warszawa, pok. 200

Jednocześnie zaleca się, by Kandydat przed złożeniem do Rady Doskonałości Naukowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez Radę Naukową CMKP.

Postępowania habilitacyjne wszczęte po 1.10.2018 r. – dokumentacja dotycząca postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego wszczętych po 1.10.2018 r. jest dostępna w BIP 

Postępowania habilitacyjne wszczęte przed 1.10.2018 r.


Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przez RDN

 1. wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, ze wskazaniem podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, stanowiący załącznik nr 1;
 2. dane wnioskodawcy, stanowiące załącznik nr 2;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 4. autoreferat, przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej, stanowiący załącznik nr 3;
 5. wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 2, stanowiący załącznik nr 4;
 6. analiza bibliometryczna potwierdzona przez Bibliotekę

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4 i 5 wymagają podpisu Kandydata. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt. 2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Przekazywanie akt sprawy do RDN

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może być złożony do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem skutecznych form dostarczania wszelkich przesyłek, jak: poczta, kurier, ePUAP.

Komunikat nr 18/2020 – w sprawie składania wniosków do Rady Doskonałości Naukowej
https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-182020-w-sprawie-skladania-wnioskow-do-rady-doskonalosci-naukowej.html

 

Dokumenty wymagane przez CMKP:

 1. analiza bibliometryczna, potwierdzona przez Bibliotekę CMKP;
 2. curriculum vitae, zawierające życiorys zawodowy (Załącznik nr 5);
 3. teksty publikacji naukowych, które stanowią wskazane osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
 4. oświadczenie Kandydata oraz wszystkich współautorów określające ich indywidualny wkład w przygotowanie danej publikacji – w przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest praca zbiorowa (Załącznik nr 6);
 5. jeżeli Kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego: informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego, ze wskazaniem jednostki przeprowadzającej postępowanie, tytułu osiągnięcia naukowego oraz wyniku tego postępowania;
 6. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” (Załącznik nr 8).

1. wniosek

2. dane wnioskodawcy

3. autoreferat

4. wykaz osiągnięć naukowych

5. curriculum vitae

6. oświadczenie o współautorstwie

7. oświadczenie RODO

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

gov.pl/web/nauka/ – 20 grudnia 2019 r


Artykuły z czasopism lata 2017-2018: obowiązuje tzw. lista czteroletnia z dnia 25.01.2017  r.:

Wydawnictwa monograficzne z lat 2017-2019: obowiązuje wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe dnia 18.01.2019 r.:

wykaz wydawnictw_2019


PRZEPISY PRAWNE