Postępowania Kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2024

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że 16.04.2024 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) została opublikowana ostateczna lista lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach wiosennego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 16c ust. 13f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty publikujemy poniżej listę lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Postępowanie wiosna 2024 – lista osób zakwalifikowanych

Postępowanie wiosna 2024 – lista osób niezakwalifikowanych

_____________________________________________________________________

Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2023.1516 t.j. z dnia 2023.08.04) publikujemy liczbę i  listę miejsc szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym wiosna 2024.

Liczba miejsc szkoleniowych – postępowanie wiosna 2024
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie


Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do Dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.

Wniosek należy składać w terminie 1-28 lutego 2024 r., ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji).

Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do dnia
31 marca br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni, od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br.

_____________________________________________________________________

I ETAP POSTĘPOWANIA

Lekarz w terminie 5 dni od dnia publikacji list rankingowych potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanej specjalizacji. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego. Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania.

II ETAP POSTĘPOWANIA

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne. Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego, za pomocą SMK w terminie 5 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

DODATKOWY (trzeci) ETAP POSTĘPOWANIA

Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia, w przypadku gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

Minister Zdrowia poinformuje o przeprowadzeniu albo nieprzeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą wziąć udział osoby, które spełnią następujące warunki:

 1. nie zostaną zakwalifikowane w postępowaniu kwalifikacyjnym (w dodatkowym etapie nie biorą udziału osoby, które potwierdziły przyjęcie miejsca po I albo II etapie postępowania kwalifikacyjnego);
 2. wskazały chociaż jeden wariant wyboru obejmujący tryb rezydencki i priorytetową dziedzinę medycyny oraz nie zostały zakwalifikowane na wcześniejszych etapach postępowania na ten wariant (jeżeli dana osoba została zakwalifikowana na dany wariat na wcześniejszych etapach postępowania i nie potwierdziła przyjęcia miejsca, wariant ten nie jest brany pod uwagę w dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego).

W ramach przeprowadzanego dodatkowego etapu postępowania, uruchomione zostaną w trybie rezydenckim wszystkie miejsca szkoleniowe, opublikowane przez CMKP na dane postępowanie jako miejsca rezydenckie i pozarezydenckie, które nie zostały wykorzystanie w ramach trybu rezydenckiego lub pozarezydenckiego na wcześniejszych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

W ramach dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego będzie można zakwalifikować lekarzy w liczbie odpowiadającej liczbie niewykorzystanych miejsc rezydenckich pozostałych po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

_____________________________________________________________________

Lista dziedzin priorytetowych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Dz.U. 2022 poz. 2814) – stan na 01.08.2023 r.:

 1. anestezjologia i intensywna terapia;
 2. chirurgia dziecięca;
 3. chirurgia ogólna;
 4. chirurgia onkologiczna;
 5. choroby wewnętrzne;
 6. choroby zakaźne;
 7. geriatria;
 8. hematologia;
 9. kardiologia dziecięca;
 10. medycyna paliatywna;
 11. medycyna ratunkowa;
 12. medycyna rodzinna;
 13. neonatologia;
 14. neurologia;
 15. neurologia dziecięca;
 16. onkologia i hematologia dziecięca;
 17. onkologia kliniczna;
 18. patomorfologia;
 19. pediatria;
 20. psychiatria;
 21. psychiatria dzieci i młodzieży;
 22. radioterapia onkologiczna;
 23. stomatologia dziecięca.

_____________________________________________________________________

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 16c ust. 14 lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych po pierwszym etapie i po drugim etapie.

Zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów), wniosek o weryfikację postępowania konkursowego składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski o weryfikację postępowania konkursowego złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Formularz wniosku

_____________________________________________________________________

POSTĘPOWANIE MON I MSWiA

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, albo umowy cywilnoprawnej, albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony
w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej.

UWAGA: lekarz może brać udział tylko w jednym postępowaniu.

_____________________________________________________________________

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2024

1. Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji 1-28.02.2024 r.
2. Ocena formalna wniosków przez urzędy wojewódzkie 1-31.03.2024 r.
3. Publikacja list rankingowych – I etap do 07.04.2024 r.
4. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie do 5 dni od dnia publikacji listy rankingowej
5. Publikacja list rankingowych – II etap W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie
6. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie do 5 dni od dnia publikacji listy rankingowej
7. Publikacja ostatecznych list rankingowych W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie
8 Dodatkowy etap postępowania – zależnie od decyzji MZ

 

Komunikat w sprawie zaświadczeń o wyniku egzaminów LEK i PES

Informujemy, że w SMK została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca samodzielne pobranie zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu  Końcowego (LDEK).

Zaświadczenie pobrane przez lekarza / lekarza dentystę jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym wynik egzaminu w celu dołączenia go do wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Dokument wygenerowany elektronicznie nie wymaga potwierdzenia przez CEM.

Pobieranie zaświadczenia o wyniku PES – ezdrowie.gov.pl

Pobieranie zaświadczenia o wyniku LEK i LDEK z SMK I – ezdrowie.gov.pl

______________________________________________________________________

Komunikat MZ w sprawie obliczania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dokumentowania-sredniej-ocen-ktora-nalezy-wpisac-na-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego

Komunikat MZ w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po uzyskaniu wyniku z sesji egzaminacyjnej jesień 2022 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r

Postępowanie kwalifikacyjne jesień 2022

Postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Postępowanie kwalifikacyjne jesień 2023

______________________________________________________________________

Dział Postępowań Kwalifikacyjnych CMKP

Pracownicy Działu:

Katarzyna Partyka
tel.: 22 56 93 801
katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

Marta Ambrozik
tel.: 22 56 93 752
marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

Lokalizacja:
Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa