Postępowania Kwalifikacyjne

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji lekarze składają do Dyrektora CMKP, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru. 

Wniosek w bieżącym postępowaniu należy składać w terminie 1-28 lutego 2023 r. ze wskazaniem nie więcej niż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji).  Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki. 

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do dnia
31 marca br. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant. 

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji. 

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br.  

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.  

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.  

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnegoza pomocą SMKw terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.  

Zgodnie z art. 16c ust. 14 lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych. 

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej. 

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej. 

Uwaga: lekarz może brać udział tylko w jednym postępowaniu. 

 

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023 

1.  Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji  1-28.02.2023 r. 
2.  Ocena formalna wniosków przez urzędy wojewódzkie  1-31.03.2023 r. 
3.  Publikacja list rankingowych – I etap  do 07.04.2023 r. 
4.  Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie  do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej 
5.  Publikacja list rankingowych – II etap  W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie 
6.  Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie  do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej 
7.  Publikacja ostatecznych list rankingowych  W dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie 

 

Lista miejsc szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym wiosna 2023 (art. 16e uzl)

Postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023 – miejsca szkoleniowe

 1. Dolnośląskie
 2. Kujawsko-Pomorskie
 3. Lubelskie
 4. Lubuskie
 5. Łódzkie
 6. Małopolskie
 7. Mazowieckie
 8. Opolskie
 9. Podkarpackie
 10. Podlaskie
 11. Pomorskie
 12. Śląskie
 13. Świętokrzyskie
 14. Warmińsko-Mazurskie
 15. Wielkopolskie
 16. Zachodniopomorskie

______________________________________________________________________

Komunikat MZ w sprawie obliczania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dokumentowania-sredniej-ocen-ktora-nalezy-wpisac-na-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego

Komunikat MZ w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po uzyskaniu wyniku z sesji egzaminacyjnej jesień 2022 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r

Postępowanie kwalifikacyjne jesień 2022

______________________________________________________________________

Dział Postępowań Kwalifikacyjnych CMKP

Pracownicy Działu:

Katarzyna Partyka
tel.: 22 56 93 801
katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

Marta Ambrozik
tel.: 22 56 93 752
marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

Lokalizacja:
Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa