Doświadczenia na zwierzętach

Skład Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt w CMKP

 • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP  – Zakład Fizjologii Klinicznej,
 • dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP – Zakład Biologii Komórki i Immunologii,
 • dr n. med. Lidia Martyńska – Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej,
 • dr n. przyr. Grażyna Hoser – Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii,
 • dr inż. Marta Grabiec – Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii,
 • dr n. med. Marta Oknińska – Zakład Fizjologii Klinicznej


  Zadania Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

 1. Udzielanie porad:
  • w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  • dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
  • w sprawie  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
  • w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami.
 2. opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
 3. monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek,
 4. monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,
 5. zgłaszanie Dyrekcji CMKP przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt w nim utrzymywanych i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu,
 6. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu  tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń  z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie rejestru wniosków do II Lokalnej Komisji Etycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach;
 • prowadzenie rejestrów osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za planowanie, wykonywanie, uśmiercanie, oraz do sprawowania opieki nad zwierzętami;
 • współpraca z lekarzem weterynarii zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2015. poz. 1047 z późn. zm.)

Kontakt  z lekarzem weterynarii:  monika.toborek@gmail.com
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, osoby ubiegające się do Lokalnej Komisji Etycznej o zgodę na prowadzenie badań na zwierzętach muszą być uprzednio wyznaczone przez Dyrektora CMKP (Kierownika Jednostki zarejestrowanej jako użytkownik) do pełnienia w eksperymencie określonej funkcji (typ wyznaczenia). Dokument poświadczający wyznaczenie będzie wydawany na wniosek zainteresowanych.

Uwaga!

Zgodnie z przepisami UE został uchwalony nowy wzór streszczenia nietechnicznego i oceny retrospektywnej. Dokument obowiązuje jako załącznik do nowych wniosków składanych od stycznia 2021 do LKE. WZÓR nowego streszczenia do pobrania ze strony BIP: http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

CMKP podlega II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, pokój 1068
02-786 Warszawa
telefon 22-5935-622
lke_sggw.sggw.pl

Sekretarz Komisji
dr Monika Mikulska
telefon 502-588-205
monika_mikulska@sggw.pl

Dokumenty

Zestawienie wzorów dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (strona BIP MNiSW) oraz inne wzory dokumentów

www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-naprzeprowadzenie-doswiadczenia/

Wzory wniosków oraz lista wymaganych załączników (wnioski należy składać u Pani Izabeli Pietrowicz):

wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach

wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach

wniosek o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta

wniosek o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach

informacja o wymaganych załącznikach do składanych wniosków

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych


Szkolenia Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych dla osób pracujących ze zwierzętami laboratoryjnymi

W dniu 27.05.2015 roku weszła w życie nowa Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (D. U. 26 luty 2015 poz. 266). W związku z wymaganiami Ustawy dotyczącymi szkoleń PolLASA informuje o rozpoczęciu cyklu szkoleń zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (D.U. 08.0-5.2015 poz. 628).

Więcej informacji na stronie organizatora: http://pollasa.pl  

Najbliższe planowane szkolenia:

Kurs dla osób planujących doświadczenia, wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta planowany jest w formie szkolenia on-line w dniach 15 luty 2021 – 3 marca 2021.

Kurs dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami i osób sprawujących nadzór nad osobami opiekującymi się zwierzętami planowany jest w formie szkolenia on-line w październiku 2021.

Kurs teoretyczny dla osób uczestniczących w doświadczeniach planowany jest w formie szkolenia on-line w maju 2021 (wymagane zaświadczenie o odbyciu praktyk w ośrodku).