4. Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania przez Ministra Zdrowia lekarzowi/lekarzowi dentyście równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą

Komunikat dotyczący zasad uznawania lekarzowi/lekarzowi dentyście tytułu specjalisty uzyskanego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 16n ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2020 r., poz 514, 567), lekarzowi, który posiada tytuł specjalisty uzyskany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegający uznaniu za równoważny na podstawie przepisów, o których mowa w art. 16a i 16b ustawy, Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. czas trwania szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą odpowiada czasowi trwania szkolenia specjalizacyjnego określonemu w programie specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach określonemu programowi specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP.

Wniosek podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP, w skład którego wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny:

 1. konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawiciel;
 2. dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 3. przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
 4. przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny.

Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem:

 1. prawa wykonywania zawodu;
 2. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza w kraju, w którym lekarz uzyskał tytuł specjalisty;
 3. dokumentu o nadaniu tytułu specjalisty;
 4. dokumentu zawierającego informacje o miejscu odbycia szkolenia specjalizacyjnego, czasie jego trwania i programie specjalizacji;
 5. dokumentu zawierającego informacje o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 6. dokumentu zawierającego informacje o miejscu, czasie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

 • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.),  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/)
 • opatrzone APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek opatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi: Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

Jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów zespół ekspertów stwierdzi, że czas trwania szkolenia lub formy nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych nie odpowiadają w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej, ocena merytoryczna wydawana przez zespół jest negatywna albo zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.

Na podstawie oceny merytorycznej dokonanej przez zespół ekspertów, dyrektor CMKP wydaje opinię i przekazuje ją wraz z aktami do Ministra Zdrowia, który w drodze decyzji uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy opinia zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, Minister Zdrowia kieruje lekarza do odbycia tego stażu. Staż uzupełniający nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Lekarz odbywa staż uzupełniający w ramach płatnego urlopu szkoleniowego, umowy o pracę na czas określony w celu odbycia stażu uzupełniającego albo umowy cywilnoprawnej o odbycie stażu uzupełniającego, zawartej ze wskazanym podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, na warunkach określonych w umowie.

Staż uzupełniający kończy się uzyskaniem opinii zawodowej, wystawionej przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne.

Na podstawie opinii zawodowej minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, w której uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmawia uznania tego tytułu.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP
Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r.

Tryb postępowania dotyczący uznania bądź nie uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą (tj. poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Wnioski o uznanie równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą wraz z wymaganymi dokumentami, kierowane są przez lekarza/lekarza dentystę do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, CMKP występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.
 3. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie wyznaczonym przez CMKP, wnioski nie spełniające wymagań formalnych pozostawia się bez rozpoznania.
 4. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje zespołowi dokumenty lekarza/lekarza dentysty wraz z drukiem protokołu.
 5. Zespół przedstawia w protokole, sporządzonym dla każdego lekarza/lekarza dentysty oddzielnie, merytoryczną ocenę wniosku w sprawie uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście uzyskanego za granicą tytułu specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem.
 6. Jeżeli na podstawie przedstawionych przez lekarza dokumentów zespół stwierdzi, że czas trwania szkolenia lub formy nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych nie odpowiadają w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej specjalności w Rzeczypospolitej Polskiej, ocena merytoryczna wydawana przez zespół jest negatywna albo zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego nie dłuższego niż 3 lata, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.
 7. CMKP po otrzymaniu dokumentów od zespołu ekspertów sprawdza pod względem prawnym prawidłowość oceny merytorycznej wniosku sporządzonej przez zespół . W przypadku nieprawidłowości CMKP występuje do zespołu o ocenę wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dyrektor CMKP, na podstawie oceny merytorycznej zespołu, w terminie 30 dni wydaje opinię, która wraz z aktami jest niezwłocznie przekazywana do Ministra Zdrowia.
 9. Minister Zdrowia, w drodze decyzji, uznaje albo odmawia uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. W przypadku gdy opinia, o której mowa powyżej zawiera wskazanie do odbycia stażu uzupełniającego, Minister Zdrowia kieruje lekarza/lekarza dentystę do odbycia tego stażu, z uwzględnieniem czasu trwania i zakresu merytorycznego tego stażu oraz wskazaniem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym staż uzupełniający powinien być odbyty.
 11. Minister Zdrowia, na podstawie opinii zawodowej uzyskanej przez lekarza/lekarza dentystę po zakończeniu stażu uzupełniającego, wydaje decyzję, w której uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmawia uznania tego tytułu.
 12. Lekarzowi/lekarzowi dentyście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), przysługuje środek odwoławczy od decyzji Ministra Zdrowia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnoszonego do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia lekarzowi/ lekarzowi dentyście przedmiotowej decyzji.
 13. Posiedzenia zespołu ekspertów zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek.
 • Małgorzata Jaskólska – tel. 22-5601-050
 • Stefania Sady – tel. 22-5601-057,
 • Elżbieta Uszkiewicz – tel. 22-5601-054
 • Katarzyna Piotrowska – tel. 22-5601-058
 • Katarzyna Rostkowska – tel. 22-5601-056
 • Elżbieta Aniszewska – tel. 22-5601-055
 • Tomasz Postek  – tel. 22-5601-077
 • Magdalena Szelpuk-Tworowska – tel. 22-5601-052
 • Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22-5601-103

Wniosek o uznanie równoważności uzyskanego za granicą tytułu specjalisty

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Lekarze i lekarze dentyści

Komunikat ws. dyżurów dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne (zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz.U.2021.790)

art. 16i ust 3a i 3b Pełnienie dyżuru medycznego odbywa się w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie zgodnie z programem specjalizacji. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż […]

18.06.2021
Więcej
Komunikaty dla lekarzy

6. Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed dniem 1 lipca 2011 r. staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualnego skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji po 12 listopada 2005r. Zgodnie z § 26 ust. 4 – 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm.): Kierownik specjalizacji w pierwszym roku trwania specjalizacji może wystąpić do […]

22.09.2020
Więcej
Komunikaty dla lekarzy

1. Komunikat w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanemu do specjalizacji po 1 lipca 2011 r. dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub w całości szczegółowego programu właściwej specjalizacji

Na podstawie art. 16 ust. 5-6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz 514, 567) kierownik specjalizacji lekarza, posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego i posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie […]

22.09.2020
Więcej