Komunikaty

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego informuje, że z dniem 2 lipca 2016 roku straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002, Poz. 1419).

Aktualnie obowiązujący dokument stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U 2017, Poz. 1217).

 • Regulamin pracy zespołu ekspertów powołanego przez Ministra Zdrowia do wykonania zadań wynikających z §§ 13, 32 i 34-35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419).

  Regulamin

  pracy zespołu ekspertów powołanego przez Ministra Zdrowia do wykonania zadań wynikających z §§ 13, 32 i 34-35  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419).

  1. Do zadań zespołu ekspertów należy:

  a/ opiniowanie wniosków osób posiadających inne kwalifikacje do wykonywania zawodu niż  określone w zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

  b/merytoryczna ocena wniosku osób, które uzyskały tytuł specjalisty poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ubiegających się o przyznanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej,

  c/ ocena dorobku naukowego i zawodowego osób legitymujących się takim dorobkiem w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia dla której dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty.

  1. Tryb postępowania, wymagane dokumenty, termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów określa komunikat Dyrektora Centrum zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia i opublikowany na stronie internetowej CMKP.
  2. Zespół ekspertów na podstawie kompletu dokumentów przedłożonych przez CMKP w sprawach o których mowa w ust. 1 lit. b i c formułuje ocenę merytoryczną w oparciu  o którą Dyrektor CMKP przedkłada opinię Ministrowi Zdrowia. W sprawach o których mowa w ust.1 lit. a na podstawie opinii zespołu ekspertów Dyrektor CMKP wydaje zgodę lub odmawia jej wydania na rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
  3. Zespół ekspertów wyraża opinię/ocenę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
  4. Z posiedzeń zespołu ekspertów spisywany jest protokół odzwierciedlający przebieg dyskusji,  podpisany przez wszystkich członków zespołu uczestniczących w posiedzeniu. Protokół wraz z kompletną dokumentacją winien w terminie 7 dni być  zwrócony do CMKP.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust.1 lit. a,  jeżeli wniosek zespołu ekspertów nie odpowiada kryteriom określonym w ust.5 § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz. U. Nr 173 poz.1419 ) Dyrektor Centrum przekazuje wniosek do ponownego rozpatrzenia w trybie doraźnym poza terminami określonymi w komunikatach.

   

  Dyrektor

  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  /-/ Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

   Warszawa, dnia 30 marca 2005 r.

 • Uzyskanie zgody na przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uzyskania zgody na przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/

  Osoba, która posiada inne kwalifikacje niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia może wystąpić do Dyrektora CMKP o zgodę na przystąpienie do specjalizacji w dziedzinach: epidemiologia, fizjoterapia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, neurologopedia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe /*.

  Wniosek należy złożyć do ośrodka wojewódzkiego.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. podanie do Dyrektora CMKP uzasadniające wniosek;
  2. odpisy dyplomu szkoły wyższej oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  3. zaświadczenie o wykonywaniu co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w danej dziedzinie;
  4. opinię konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie właściwej dla specjalizacji lub pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, potwierdzającą posiadane przez wnioskodawcę umiejętności oraz uwzględniającą potrzeby zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie na terenie danego województwa;
  5. opinię właściwego dla danej specjalności towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego.

  Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ekspertów, wydaje zgodę na rozpoczęcie specjalizacji lub odmawia jej wydania.

  Zespoły ekspertów rozpatrują wnioski cztery razy w roku: po 1 stycznia, po 1 kwietnia, po 1 lipca i po 1 października.

  Osoba, która uzyskała zgodę może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego.

  Na odmowę wydania zgody przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka.

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

   

  Warszawa, 18 wrzesień 2003r.

  Informacji udziela:
  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  Ul. Kleczewska 61/63
  01-813 Warszawa
  Pani Katarzyna Rostkowska
  Tel. 22 56 01 056

   


  Tryb postępowania dotyczący realizacji § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/.

   

  1. Sprawdzone formalnie wnioski kierowane są przez ośrodki wojewódzkie do CMKP.
  2. Rozpatrywane są tylko kompletne wnioski. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych określonych w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 2 rozporządzenia CMKP występuje do wojewódzkiego ośrodka o jego uzupełnienie.
  3.  W przypadku nie nadesłania brakujących dokumentów w ciągu trzech miesięcy CMKP bez rozpatrzenia zwraca wniosek do wojewódzkiego ośrodka.
  4. CMKP przyjmuje wnioski w terminach: do 30 kwietnia, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.
  5. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu wnioski wraz z drukiem protokołu.
  6. Dyrektor CMKP na podstawie opinii zespołu ekspertów, wyrażonej w protokole, wydaje zgodę lub odmawia wydania zgody na rozpoczęcie specjalizacji.
  7. Decyzje Dyrektora CMKP przesyłane są do właściwych wojewódzkich ośrodków i do wiadomości wnioskodawcy.

   

  _______________________________
  * w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312), powyższy tryb postępowania stosuje się także wobec następujących dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia: toksykologia, mikrobiologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia.

  Informacji udziela:

  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
  Pani Katarzyna Rostkowska
  Tel. 22-5601-056

 • Uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/.

  Komunikat

  Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/.

  Osoba, która uzyskała za granicą tytuł specjalisty w dziedzinie: epidemiologia, fizjoterapia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, neurologopedia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe /* – może uzyskać tytuł specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Osoba występuje do Ministra Zdrowia z wnioskiem, do którego dołącza następujące dokumenty przetłumaczone na język polski:

  1. oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty;
  2. dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie;
  3. informację o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;
  4. zaświadczenia o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.
  5. poświadczoną kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.

  Minister Zdrowia może uznać tytuł specjalisty, jeżeli zostaną spełnione warunki:

  1. czas specjalizacji odbytej za granicą nie odbiega od czasu określonego w programie specjalizacji w danej dziedzinie w Polsce;
  2. program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych odpowiada w istotnych elementach programowi specjalizacji w danej dziedzinie w Polsce.

  Decyzje w sprawie uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą podejmuje Minister Zdrowia, po opinii Dyrektora CMKP sporządzonej na podstawie oceny merytorycznej wniosku przez właściwy zespół ekspertów.

  Zespół ekspertów może wnioskować o:

  1. przyznanie tytułu specjalisty bez żadnych dodatkowych warunków;
  2. przyznanie tytułu specjalisty po odbyciu stażu kierunkowego w jednostce szkolącej, którego zakres i program określi w indywidualnych przypadkach zespół;
  3. przyznanie tytułu specjalisty po złożeniu egzaminu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. odmowę przyznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

  W załączeniu tryb postępowania.

  Dyrektor

  Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

  Warszawa, 18 wrzesień 2003r.


  Uzupełnienie komunikatu dotyczącego uznania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

  Dokumenty dołączane do przedmiotowego wniosku muszą spełniać niżej wymienione warunki :

  • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie   (Dz.U. z 2002 r., Nr 42 poz. 369, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej ,zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.), ewentualnie przedłożone do wglądu na miejscu pracownikowi CMKP, który stwierdzi zgodność odpisu z oryginałem,
  • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości ( lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/),
  • zaopatrzone w APOSTILLE –  istnieje  prawny obowiązek zaopatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji  zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939)w Apostille , jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   Wyjątkiem jest umowa z  Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której  art. 56 ust. 1  stanowi:
   Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji  jednej Umawiającej się Strony w granicach  ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

  Tryb postępowania w sprawie uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz. U. Nr 173, poz. 1419).

  1. Wnioski o przyznanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie kierowane są do Ministra Zdrowia przez osoby, które uzyskały tytuł specjalisty poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Minister Zdrowia w celu wydania opinii przesyła wnioski są do CMKP.
  3. Jeżeli wnioski nie spełniają warunków określonych w § 32 ust. 2 i ust. 3 punkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia – CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.
  4. W przypadku nie nadesłania w ciągu trzech miesięcy uzupełniających dokumentów wniosek z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, bez opinii, zwracany jest do Ministra Zdrowia.
  5. CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.
  6. Dyrektor CMKP na podstawie oceny zespołu ekspertów przedstawia Ministrowi Zdrowia opinię w przedmiotowej sprawie.
  1. Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosek.
  1. Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.

  ____________________________
  * w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312), powyższy tryb postępowania stosuje się także wobec następujących dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia: toksykologia, mikrobiologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia.

  Informacji udziela:

  Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym  CMKP
  ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
  Pani Katarzyna Rostkowska
  Tel. 22-5601-056