2. Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji po dniu 1 lipca 2011 r. staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualnego skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

Komunikat dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 16 m ust. 8 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567):

1) Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat.

2) Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.

Dyrektor CMKP, na podstawie opinii zespołu, w skład którego wchodzą:

 • konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny albo odpowiednio konsultant krajowy w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju lub konsultant wojskowej służby zdrowia;
 • kierownik specjalizacji;
 • przedstawiciel towarzystwa naukowego lub instytutu badawczego właściwych dla danej dziedziny medycyny;
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego

może uznać, w drodze decyzji, staże i kursy, o których mowa w punkcie 1 za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania tego szkolenia o okres wskazany w opinii zespołu, jednak nie więcej niż o ½ okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lub modułów, o których mowa w art. 16 specjalizacja ust. 2. ustawy oraz może uznać, w drodze decyzji, staże i kursy, o których mowa w punkcie 1 i 2, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji.

Decyzje, o których mowa powyżej, zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w nim:

 • datę decyzji;
 • imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy;
 • przedmiot decyzji;
 • rodzaj rozstrzygnięcia;
 • organ wydający decyzję (**)

(**) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U.  z 2020 r. poz 514,567.)

Art. 16ma. (16)

Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej nie może obejmować więcej niż 1/2 minimalnego czasu trwania danego programu specjalizacji określonego w przepisach Unii Europejskiej.

Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji po 1 lipca 2011 r. ale przed 9 stycznia 2013 r.

Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyższego komunikatu, lekarz dołącza dokumenty wymienione w formularzu wniosku oraz komentarzu do wniosku, zamieszczonych w „Komunikacie dyrektora CMKP w sprawie trybu postępowania w celu uznania przez Ministra Zdrowia lekarzowi/lekarzowi dentyście staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji” z dnia 23 lutego 2007 r.

Informacja dla lekarzy/lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji po 8 stycznia 2013 r.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1566) , lekarz składa do Dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w pkt 1 i 2 komunikatu , zawierający:

1) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;
2) numer prawa wykonywania zawodu;
3) określenie przedmiotu wniosku: uznanie i skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego lub uznanie
staży i kursów, o których mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji;
4) nazwę i adres podmiotu, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne;
5) termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
6) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;
7) informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
8) wskazanie wnioskowanego wymiaru skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego;
9) planowany termin przystąpienia do PES.

Do wniosku lekarz dołącza:

 • dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające
  informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego – jeżeli była prowadzona w postaci papierowej;
 • opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności lekarza w zakresie zrealizowanych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
 • zaświadczenie wydane przez podmiot zatrudniający lekarza w okresie realizacji elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecnościach lekarza

Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej CMKP.

Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego UE i nabył kwalifikacje zawodowe na terytorium UE, do wniosku o uznanie stażów lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualne skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego załącza kserokopie wymaganych dokumentów, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wnioskodawca, który nabył kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE, do przedmiotowego wniosku składa dokumenty, które muszą spełniać poniższe warunki:

 • być w oryginale, odpisie a w przypadku kserokopii uwierzytelnione przez polskiego notariusza, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz 1823, z późn. zm.),
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (lista dostępna pod adresem internetowym http://tlumacze.ms.gov.pl/),
 • opatrzone APOSTILLE – istnieje prawny obowiązek opatrywania dokumentów pochodzących z państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) Apostille, jeżeli mają być użyte w postępowaniu administracyjnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Wyjątkiem jest umowa z Austrią o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz dokumentach z dnia 9 lutego 1974 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.), której art. 56 ust. 1 stanowi: Dokumenty sporządzone lub zaprotokołowane przez sądy lub organy administracji jednej Umawiającej się Strony w granicach ich właściwości, nie wymagają do użycia na obszarze drugiej Umawiającej się Strony uwierzytelnienia przez nadrzędne organy ani przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne, jeżeli są opatrzone podpisem i pieczęcią urzędową.

Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.

Wniosek – specjalizacje modułowe po 10.2014

Wniosek – specjalizacje niemodułowe przed 10.2014

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw. w CMKP
Warszawa, dnia 7 maja 2013 r.

Tryb postępowania dotyczący realizacji art. 16 m ust. 8 i 10 oraz ust. 12-13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 514, 567)

 1. Wnioski o uznanie staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, wraz z wymaganymi dokumentami, kierowane są przez lekarza/lekarza dentystę do Dyrektora CMKP.
 2. Dyrektor CMKP sprawdza wnioski, o których mowa powyżej , pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
 3. Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów, o którym mowa w Komunikacie i przekazuje przewodniczącemu zespołu wniosek spełniający wymogi formalne wraz z dokumentami lekarza i drukiem protokołu.
 4. Zespół wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi odbytych w kraju lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń za równoważne ze zrealizowaniem odpowiednich elementów programu specjalizacji, z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odpowiednio uznania albo odmowy uznania lekarzowi do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
 5. W przypadku gdy opinia zespołu ekspertów jest negatywna, zespół w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko w odniesieniu do przedstawionych we wniosku elementów programu specjalizacji.
 6. Zespół ekspertów przekazuje do dyrektora CMKP dokumentację lekarza wraz z protokołem, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 7. Decyzje, wydane na podstawie opinii zespołu , dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie.
 8. Informację o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie przed zakończeniem skróconego szkolenia specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres odbywania tego szkolenia.
 9. Zespół ekspertów zbiera się raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek.

Wnioski należy przesyłać do
Biuro Uznawania Kwalifikacji CMKP
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103.

Sprawy prowadzą:

 • Małgorzata Jaskólska – tel. 22-5601-050
 • Elżbieta Uszkiewicz – tel. 22-5601-054
 • Katarzyna Piotrowska – tel. 22-5601-058
 • Katarzyna Rostkowska – tel. 22-5601-056
 • Elżbieta Aniszewska – tel. 22-5601-055
 • Tomasz Postek  – tel. 22-5601-077
 • Magdalena Szelpuk -Tworowska – tel. 22-5601-052
 • Stefania Sady – tel. 22-5601-057
 • Katarzyna Kuryłowicz – tel. 22-5601-103
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Zapraszamy na spotkanie naukowe Meet The Expert

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie naukowe: „Meet the Expert” organizowane wspólnie przez Collegium Iuvenum i Centrum Badań Translacyjnych. Gościem specjalnym będzie dr Jan Witowski, lekarz i naukowiec, który rewolucjonizuje dziedzinę medycznego obrazowania i diagnostyki nowotworów. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się  jak prace dr. Jana Witowskiego wpływają na rozwój medycyny! Program spotkania naukowego: 14:00 – 14:02 […]

21.09.2023
Więcej