3. Komunikat w sprawie trybu uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dotycząca zasad uznawania lekarzowi/ lekarzowi dentyście stażu podyplomowego odbytego za granicą – w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567) minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, staż podyplomowy odbyty przez lekarza/lekarza dentystę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz/lekarz dentysta występuje z wnioskiem o uznanie stażu podyplomowego do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Do wniosku lekarz/lekarz dentysta dołącza potwierdzone przez właściwe organy państwa, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:

1) prawa wykonywania zawodu w państwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo innego dokumentu, na podstawie którego lekarz, lekarz dentysta odbył staż podyplomowy;

2) programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania;

3) organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego;

4) potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5) dyplomów lub zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych;

6) opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca wykonywania zawodu.

Dokumenty, o których mowa powyżej składa się w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem wraz z tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Dyplomy lekarza, lekarza dentysty lub zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych wydane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej muszą być:

1) zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument, albo

2) opatrzone klauzulą apostille, jeżeli dokument został wydany przez szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Dyrektor CMKP dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem kompletności złożonych dokumentów oraz zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołu ekspertów.
W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku dyrektor CMKP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zespół ekspertów powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia wydaje merytoryczną opinię na temat odbytego stażu podyplomowego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej jako równoważnego w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład zespołu ekspertów wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych programem stażu podyplomowego, będący przedstawicielami:

• Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP);
• konsultantów krajowych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej, a w odniesieniu do stażu lekarza dentysty – konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z endodoncją;
• Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
• Naczelnej Rady Lekarskiej.

Uznanie stażu podyplomowego za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po stwierdzeniu, że:

1) program odbytego stażu podyplomowego albo jego część odpowiada w istotnych elementach merytorycznych programowi obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dotychczasowe wykonywanie zawodu odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości albo w części z odbyciem stażu podyplomowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister właściwy do spraw zdrowia, biorąc pod uwagę przekazane przez dyrektora CMKP akta sprawy wraz z opinią, wydaje decyzję w sprawie uznania stażu podyplomowego w części albo w całości za równoważny ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz lub lekarz dentysta, któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej za równoważny w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje program stażu podyplomowego w nieuznanej części.

Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas realizacji stażu podyplomowego.
Program stażu podyplomowego, na podstawie którego następuje weryfikacja wniosku, o którym mowa powyżej, minister właściwy do spraw zdrowia publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Klauzula-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Sprawy prowadzi:
Elżbieta Aniszewska
Biuro Uznawania Kwalifikacji CMKP
tel. (22) 56-01-055

Aktualności

Dzień Otwarty Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP (CSE), organizowany w ramach obchodów 20-lecia Polski w UE podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich! Kiedy? 10 maja 2024, od 9:00 do 15:00 Gdzie? Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa W programie przygotowaliśmy poniższe atrakcje: Tematyczne odprowadzanie: nasi instruktorzy zaprezentują CSE, umożliwiając przyjrzenie się bliżej […]

24.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinar poświęcony bazie EmBiology

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony bazie EmBiology. W trakcie tego webinaru uczestnicy będą mogli dowiedzieć się między innymi: Jak stronniczość może wpływać na wyszukiwanie literatury? W jaki sposób można znaleźć kluczowe dane biologiczne w opublikowanej literaturze bez konieczności spędzania wielu godzin na czytaniu artykułów? Webinar odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00 polskiego czasu. Zapisy […]

24.04.2024
Więcej
Aktualności

Zostanie przeprowadzony dodatkowy etap wiosennego postępowania kwalifikacyjnego

Minister Zdrowia podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Trzeci etap został uruchomiony 22 kwietnia 2024 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). Na miejsca rezydenckie w dziedzinach priorytetowych zostało w nim zakwalifikowanych 116 lekarzy. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego biorą udział lekarze niezakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, […]

23.04.2024
Więcej