3. Komunikat w sprawie trybu uznawania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dotycząca zasad uznawania lekarzowi/ lekarzowi dentyście stażu podyplomowego odbytego za granicą – w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567) minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, staż podyplomowy odbyty przez lekarza/lekarza dentystę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz/lekarz dentysta występuje z wnioskiem o uznanie stażu podyplomowego do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Do wniosku lekarz/lekarz dentysta dołącza potwierdzone przez właściwe organy państwa, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:

1) prawa wykonywania zawodu w państwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo innego dokumentu, na podstawie którego lekarz, lekarz dentysta odbył staż podyplomowy;

2) programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania;

3) organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego;

4) potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5) dyplomów lub zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych;

6) opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca wykonywania zawodu.

Dokumenty, o których mowa powyżej składa się w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem wraz z tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Dyplomy lekarza, lekarza dentysty lub zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych wydane w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej muszą być:

1) zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument, albo

2) opatrzone klauzulą apostille, jeżeli dokument został wydany przez szkołę wyższą działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Dyrektor CMKP dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem kompletności złożonych dokumentów oraz zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołu ekspertów.
W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku dyrektor CMKP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zespół ekspertów powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia wydaje merytoryczną opinię na temat odbytego stażu podyplomowego w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej jako równoważnego w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład zespołu ekspertów wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych programem stażu podyplomowego, będący przedstawicielami:

• Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP);
• konsultantów krajowych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny rodzinnej i medycyny ratunkowej, a w odniesieniu do stażu lekarza dentysty – konsultantów krajowych w dziedzinach: chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z endodoncją;
• Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
• Naczelnej Rady Lekarskiej.

Uznanie stażu podyplomowego za równoważny w całości albo w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po stwierdzeniu, że:

1) program odbytego stażu podyplomowego albo jego część odpowiada w istotnych elementach merytorycznych programowi obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dotychczasowe wykonywanie zawodu odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości albo w części z odbyciem stażu podyplomowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister właściwy do spraw zdrowia, biorąc pod uwagę przekazane przez dyrektora CMKP akta sprawy wraz z opinią, wydaje decyzję w sprawie uznania stażu podyplomowego w części albo w całości za równoważny ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz lub lekarz dentysta, któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej za równoważny w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje program stażu podyplomowego w nieuznanej części.

Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas realizacji stażu podyplomowego.
Program stażu podyplomowego, na podstawie którego następuje weryfikacja wniosku, o którym mowa powyżej, minister właściwy do spraw zdrowia publikuje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Klauzula-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Sprawy prowadzi:
Elżbieta Aniszewska
Biuro Uznawania Kwalifikacji CMKP
tel. (22) 56-01-055

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej